ДЕБЮТИ`17 / Подпрограма „Сценични изкуства“ / Модул „Музика“ / Втори кръг

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (11:00) - 05.09.2017 (15:41)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски музикални спектакли и музикални произведения. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.