ДЕБЮТИ`17 / Подпрограма „Сценични изкуства“ / Модул „Театър“ / Втори кръг

Срок за кандидатсване: 01.08.2017 (16:10) - 14.09.2017 (16:13)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

Подкрепя проекти за създаване и разпространение на дебютни авторски театрални спектакли. Сесията е отворена за преминалите първи кръг.