ЕДНОГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ТРАДИЦИОННОТО И СЪВРЕМЕННО ЦИРКОВО ИЗКУСТВО / МОДУЛ: СЪВРЕМЕННО ЦИРКОВО ИЗКУСТВО

Срок за кандидатсване: 10.10.2020 (15:00) - 29.10.2020 (11:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в съответните области и способни да докажат активна дейност през предходната календарна година.

Настоящата покана за целево финансово подпомагане цели да осигури финансова подкрепа за период от една година на културни организации и еднолични търговци - културни дейци, заети в съответните области и способни да докажат активна дейност през предходната календарна година. Следва да се има предвид, че кандидатстването по програмата се осъщесвява посредством депозиране на документите в офис на НФК чрез изпращане по поща/куриер на електронен носител.

Връзка с нас