Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти`21 / Сесия 2

срок за кандидатстване: 08.11.2021 (11:30) - 12.11.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програмата цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Чрез настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на културните институти за осъществяване на законоопределените им функции.

Програмата разпределя целеви средства за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
CF160T2-1 Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, София 08.07.2021 - 07.07.2022 7700,00 5211,18 4900,59 Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография е единственото в страната училище за подготовка на кадри в областта на полиграфията и фотографията. Наследник е на създаденото през 1923 г. Средно училище по книгопечатане и графически изкуства. Обучението в НПГПФ е по специалностите: полиграфия, фотография, графичен дизайн, компютърна графика, компютърна анимация, библиотекознание. Учениците получават задълбочена общообразователна и професионална подготовка.
CF160T2-10 МУЗЕЙ"СТАРИНЕН НЕСЕБЪР Културен институт Целево финансово подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти гр. Несебър 01.07.2021 - 30.11.2021 12952,00 12952,00 12952 Музей Старинен Несебър е общински културен и научен институт, създаден с Решение № 524/16.12.2005 год. на Общински съвет, юридическо лице със самостоятелен бюджет, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Функциите и дейностите на Музея са - издирване, изучаване, събиране, придобиване, съхраняване, документиране, реставриране и популяризиране на паметниците на културата на територията на Община Несебър. Културното наследство на Несебър е представено в осем музейни експозиции.
CF160T2-11 Професионална гимназия за приложни изкуства гр. Смолян Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България Смолян 01.07.2021 - 30.07.2022 5000,00 3500,00 3500 Компенсиране на разходи за електрическа енергия.
CF160T2-12 НУИ ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти/ сисия 2 България 01.07.2021 - 30.11.2021 9533,77 9533,77 8557,14 НУИ ПРОФ.В.СТОЯНОВ е образователна институция за професионално образование в областта на музикалното и изящно изкуство. Обучават се ученици от първи до 12 клас.
CF160T2-13 Национална гимназия за приложни изкуства "Св. Лука" Училище Едногодишна целеви субсидии за подпомагане на дейността на държавни институти на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство България 01.07.2021 - 30.11.2021 5826,10 5826,10 5826,1 НГПИ „Свети Лука“осъществява професионално образование в областта на приложните изкуства. В училището се изучават специалностите „Худжожествена дърворезба“,“Художествена тъкан“,“Художествена обработка на метали“,“Силикатен дизайн“,“Моден дизайн“,“Пространствен дизайн“,“Рекламна графика“ и „Детски играчки и сувенири“. Обучението в тези специалности изисква оборудвани с машини ателиета и работилници и разходът на електроенергия е значителен.
CF160T2-14 СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ Културен институт Едногодишна целева субсидия за компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни,общински и регионални културни институти България, град София 01.07.2021 - 31.07.2022 25886,18 25886,18 22528,3 Проекта цели възстановяване на разходи за електрическа енергия ,които се дължат на утвърдените нови цени. Предоставените средства по настоящия проект ,ще бъдат използвани за авансово заплащане на електрическа енергия за бъдещ период. Компенсираните разходи, ще подпомогнат дейността на институцията , за съхраняване, опазване, представяне и популяризиране на художествените произведения.
CF160T2-15 Художествена галерия"Димитър Добрович" Културен институт Финансово подпомагане за електрическа енергия България, Сливен 01.07.2021 - 30.11.2021 3988,74 3988,74 3988,74 финансово подпомагане за изразходена електрическа енергия
CF160T2-16 Институт за изследване на изкуствата - БАН Научен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, гр.София 01.07.2021 - 31.07.2022 313,74 313,74 313,74 Институтът за изследване на изкутвата към БАН е създаден през 1947 г. и е единствената научна организация в България, която провежда научни изследвания в областта на различните изкуства с акцент върху българските изкуства. Притежава и попълва богат архив в различните области и на различни носители, част от който е дигитализиран.
CF160T2-17 НУПИД "Акад.Дечко Узунов" Училище Целево финансово подпомагане България, Казанлък 01.07.2021 - 30.11.2021 6936,49 6936,49 6936,49 Национално училище по пластични изкуства и дизайн Акад. Дечко Узунов - Казанлък е училище с 53 годишна история. Понастоящем в училището учат 308 ученика от 5-ти до 7-ми клас в специалност Изобразително изкуство и от 8-ми до 12-ти клас в специалности: : Промишлен дизайн, Простанствен дизайн,Рекламна графика, Изящни изкуства - живопис и Лютиерство.
CF160T2-18 Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка" Училище Едногодишна целеви субсидии за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата България, с.Широка лъка 01.07.2021 - 31.07.2022 5000000 23385 23385 компенсиране на заплатените разходи за електрическа енергия на НУФИ Широка лъка за месеците юли, август, септември, октомври и ноември 2021 г.
CF160T2-19 НХГ "Цанко Лавренов" Училище компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия Пловдив 01.07.2021 - 30.11.2021 7691 7691 7691 компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия за периода 01.07.2021 г. до 30.11.2021 г.
CF160T2-2 Държавна опера Пловдив Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Държавна опера Пловдив България, Пловдив 12.11.2021 - 31.12.2021 1000 1000 1000 Опера, музикално-сценични спектакли, симфонични концерти, балет
CF160T2-20 Национално училище за танцово изкуство Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти / Сесия 2 България,София 01.07.2021 - 30.11.2021 5000000 8358,34 8358,34 Заплащане на електрическа енергия от м.Юли до м.Ноември 2021г включително.
CF160T2-21 РИМ - Разград Културен институт Целева субсидия за енергийно подпомагане на Регионален исторически музей - Разград България, град Разград 01.07.2021 - 31.07.2022 8414,47 8414,47 8414,47 РИМ-Разград стопанисва 8 обекта с 3750м2 закрити площи и 173600 м2 открити площи.През 2020г.крайната цена с ДДС на ел. енергията е 0,23лв. Новите цени са 0,47лв. за м.ноември и 0,91лв. за м.декември, което ще затрудни силно дейността на музеят. За периода от м. юли 2020г. до м.ноември 2020г. вкл. разходите за ел.енергия съгласно приложените фактури са в размер 5 032,78лв. За тази година с прогнозни стойности за месеците – октомври 1500лв. и ноември 4000лв. възлизат на 8 414,47лв.
CF160T2-22 Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" Културен институт Компенсиране на разходи за ел. нерегия на МДТ България, Велико Търново 01.07.2021 - 01.07.2022 39607,68 39607,68 39607,68 Компенсиране на увеличените разходи за електрическа енергия на Музикално-драматичен театър К. Кисимов - Велико Търново за м. юли-ноември 2021 в следствие на утвърдените нови цени на електрическа енергия
CF160T2-23 Симфониета Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, Видин 01.07.2021 - 01.07.2022 5000000 2766,80 2766,8 Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.
CF160T2-24 ПГ по каменообработване ООД Подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство. България, с. Кунино 01.07.2021 - 31.07.2022 115000,00 92748,91 22292,91 Подпомагане дейността на ПГКО - Кунино при обучението в професия Каменоделец. В гимназията учениците овладяват знания, умения и компетентности, свързани с: - проектиране и изработване на скулптура, както и архитектурни елементи и съоръжения, мемориални паметници и буквопис, облицовки с изпълнение в различни видове камък; - изработка на различни видове декоративни скални облицовки, подбор на подходящи инструменти и съоръжения за изработване на различните видове декоративни скални облицовки.
CF160T2-25 ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР АДРИАНА БУДЕВСКА Културен институт Компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. България, Бургас 01.07.2021 - 01.07.2022 6712,34 6712,34 6712,34 Програмата цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти. Чрез настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. и предоставяне на финансово подпомагане на културните институти за осъществяване на законо-определените им функции.
CF160T2-26 Исторически музей Карлово Културен институт Субсидиране на електрическа енергия за музейна дйност България Карлово 01.07.2021 - 30.11.2021 1395 1395 1395 Експозициите в Исторически музей -Карлово са изградени така, че нужното осветление се осигурява от електрическа енергия. Предвид новите икономически реалности за нормалната работа с посетителите и осигуряване на нормални условия на труд на уредниците ни е необходимо субсидиране на разходите за ел. енергия.
CF160T2-27 НУМТИ "Добрин Петков" Училище Еднократна целева субсидия за финансиране електроенергията в НУМТИ "Добрин Петков" Пловдив България, Пловдив 01.07.2021 - 30.11.2021 8749,24 8749,24 8749,24 НУМТИ “Добрин Петков” - Пловдив е училище по изкуствата и ВРБС на МК. В училище се обучават 430 ученици от 1 до 12 клас по всички класически музикални инструменти, пеене и балет.. Обучението е в 2 сгради: триетажна на ул Иван Вазов 23 и двуетажна на ул Велико Търново 16. Училището провежда пет конкурса - “Добрин Петков”, “Шуман-Брамс”, “Пендим”, “Пловдив” и “Зорка Сайян”. Училището отговаря на всички съвременни европейски стандарти.
CF160T2-28 Исторически музей Клисура Културен институт Целева субсидия за покриване разхода на електрическа енергия в ИМ Клисура за периода юли-ноември 2021 г. България Клисура 01.06.2021 - 30.11.2021 5000000 850 850 Исторически музей Клисура е общински музей, който е второстепенен бюджетен разпоредител. Той стопанисва четири сгради, чието естество НЕ позволява мероприятия с цел енергоспестяване. Във връзка с увеличената цена на електрическата енергия от началото на ноември 2021 г. институцията има нужда от дофинансиране за покриване на разходите.
CF160T2-29 Народно читалище "Градище 1907" Читалище Подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране не културно- историческо наследство България 01.07.2021 - 31.07.2022 3675,12 3675,12 0 Компенсиране на част от вече заплатени разходи за ел. енергия за месеците юли, август, септември, октомври и ноември /прогнозно/ 2021г. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-3 Училищно настоятелство при Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" - Русе Сдружение Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти/сесия 2 БЪЛГАРИЯ-РУСЕ 01.07.2021 - 30.11.2021 1000,00 1000,00 0 НУИ ПРОФ.В. СТОЯНОВ е национално училище по изкуствата. От септември 2020 г училището коносумира ел.енергия на свободен пазар. През настоящата година ел. енергията, която заплащаме не е фиксирана, а борсова цена. Организация с такова наименование не е открита в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Към кандидатурата не са представени документи. Макар организацията да е настоятелство на училище по изкуствата, то тя е частно юридическо лице и не отговаря на условията на програмата.
CF160T2-30 Общински исторически музей Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти Ивайловград 01.07.2021 - 01.07.2022 5000 1260,03 1260,03 предоставяне на финансови средства за покриване на разходите за ток до 5000 лв.
CF160T2-31 Сатиричен театър "Алеко Константинов" Културен институт Текущи разходи - електроенергия България, Сифия 01.11.2021 - 31.01.2022 38919 38919 38919 Покриване на завишените разходи за електроенергия за месеците - юли, авгист, септември, октомври и ноември 2021
CF160T2-32 Национална гимназия за сценични и екранни изкуства Училище Компенсиране на част от разходите за електрическа енергия. България, Пловдив 01.07.2021 - 30.11.2021 3395 3395 3395 Национална гимназия за сценични и екранни изкуства гр. Пловдив осигурява обучение в сферата на сценичните и екранните изкуства, с практическа насоченост. Учениците участват в различни международни и национални конкурси, както и в общи проекти с различни културни институции в страната.
CF160T2-33 Държавен куклен театър - Видин Културен институт Компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на държавни, общински и регионални културни институти България, Видин 01.07.2021 - 30.11.2021 5000000 3076,93 3076,93 Възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г.
CF160T2-34 Общинска библиотека"Д-р Иван Богоров" Културен институт Финансово подпомагане дейността на Общинска библиотека България, София 01.07.2021 - 01.07.2022 1211,51 1211,51 1211,51 Общинска библиотека Карлово е обществен , образователен, информационен и културен център в библиотечно-информационното обслужване на населението на територията на Община Карлово. Чрез дейността си по безспорен начин защитава своята важна роля на обществено пространство и център на културното развитие на общността. Отпуснатите финансови средства ще подпомогнат дейността ни и за създаване на добри условия за работа.
CF160T2-35 Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров" Културен институт Едногодишни целеви субсидии за подпомагане на дейността на Регионална библиотека Никола Вапцаров, Кърджали Кърджали 01.07.2021 - 31.07.2022 2985,32 2985,32 2985,32 Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Регионална библиотека Никола Йонков Вапцаров, Кърджали за месец октомври и ноември. Дейността се извършва в четириетажна сграда със застроена площ от 514 кв.м. и разгъната застроена площ от 2299 кв.м., въведена в експлоатация през 1971 г.
CF160T2-36 Културно - информационен център на Р България в Скопие Културен институт Едногодишна целева субсидия за покриване на разходите за електрична енергия - Културно-информационен център на Република България в Скопие, РС Македония РС Македония, Скопие 01.07.2021 - 30.06.2022 632,60 632,60 632,6 Средствата за които се кандидатства ще бъдат използвани за възстановяване на разходите за изразходвана електрическа енергия от Културно –информационният център на Р България в Скопие.
CF160T2-37 Народно читалище "Кирил Маджаров-1866" Читалище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, гр. Смолян 01.07.2021 - 31.07.2022 5000000 1000,00 0 Народно читалище Кирил Маджаров-1866, гр. Смолян е традиционно самоуправляващо се българско културно- просветно сдружение. Читалището развива и обогатява образователната, социалната и културната дейност в града. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-38 Държавен фолклорен ансамбъл " Филип Кутев " Културен институт Целево подпомагане за разходи по електроенергия България, София 01.07.2021 - 30.11.2021 2039,69 2039,69 2039,69 Финансово подпомагане за разходи по електроенергия, във връзка с повишаването на цените, извършени от ДФА Филип Кутев в периода 07.2021 - 11.2021г.
CF160T2-39 НЧ " Напредък 1898" Читалище НЧ " Напредък-1898" България, с. Търнава, обл. враца 01.07.2021 - 30.11.2021 694,03 651,98 0 Читалището в село Търнава е с традиции в самодейното изкуство и е фактор за културното развитие на селото. За последните години самодейните състави се увеличават- театрални групи, певческа група, танцов състав, група за изворен фолклор. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-4 НУПИ"Проф.Венко Колев" Училище Предоставяне на компенсация от Национален фонд България, Троян 01.07.2021 - 31.07.2022 33764,92 33764,92 33764,92 Компенсация на разходи за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическата енергия в рамките на 2021 г., заплатени разходи за електрическа енергия от училището за месеците юли, август, септември, октомври и ноември 2021
CF160T2-40 ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - ДОБРИЧ Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти България, град Добрич 01.11.2021 - 31.12.2021 8550,10 8500,00 8500 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 8500,00 ЛЕВА.
CF160T2-41 НМУ"Л.Пипков" Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на НМУ България, София 01.07.2021 - 01.07.2022 16820,05 16820,05 16820,05 Проектът цели компенсиране на увеличени разходи за електрическа енергия на НМУ Любомир Пипков и възстановяване на част от вече заплатени разходите за електрическа енергия на училището за месеците юли, август, септември, октомври и ноември 2021 г.
CF160T2-42 Център за подводна археология Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на ЦПА България, гр. Созопол 01.07.2021 - 30.11.2021 5500 5500 5500 разходи за електрическа енергия, които се дължат на утвърдените нови цени на електрическа енергия в рамките на 2021 г. в период от 01.07.2021 г до 30.11.2021 г вкл.
CF160T2-43 Исторически музей - Асеновград Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти Асеноград 01.07.2021 - 30.11.2021 1100,00 1100,00 1100 Основните цели и приоритети в дейността на ИМ – Асеновград са свързани с осъществяването на дейността по: -Издирване и изучаване паметниците на културата; -Събиране, регистрация, документиране и защита на ДКЦ; -Организиране на постоянни и временни експозиции; Като за 2022 г. освен научно-изследователската и административната дейност са предвидени множество събития изложби, концерти и др. в културния календар на община Асеновград.
CF160T2-44 Народно читалище „Балкански Просветител 1871” Читалище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на Народно читалище България, Смолян 01.12.2021 - 31.05.2022 700,75 700,75 0 Народно читалище „Балкански просветител 1871“е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение в гр. Смолян, кв. Горно Райково, което изпълнява общински културно-просветни задачи. Настоящият проект ще спомогне за финансирането на един от най-големите режийни разходи, а именно разхода за електрическа енергия. Така читалището ще успее да реализира целите си за 2022г. - да засили обществената си роля като знаков културен и образователен център в града. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-45 Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" Училище Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти / Сесия 2 България, София 01.07.2021 - 30.11.2021 5000,00 2655,37 2655,37 Националната гимназия за древни езици и култури е хуманитарна гимназия със засилено изучаване на древни езици и култури. Тя има статут на Национален класически лицей към СУ Св. Климент Охридски по решение на на Академичния съвет на СУ Св. Климент Охридски от 07.12.1994 г. Наша основна цел е да извисим своите ученици и да ги превърнем в младото класическо поколение на България.
CF160T2-46 Исторически музей - Чирпан Друга П.Ф. Покриване на разходи за ел. енергия на ИМ-Чирпан България, Чирпан 01.07.2021 - 30.11.2021 1500,00 1499,00 1499 Исторически музей-Чирпан осъществява изследователска, събирателска и популяризаторска програма.
CF160T2-47 Исторически музей - Правец Културен институт Подпомагане дейността на Исторически музей-Правец за съхраняване, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство България, Правец 01.07.2021 - 31.07.2022 1237,22 1237,22 1237,22 Проектът цели да се компенсира увеличението на разходите за електрическа енергия на Исторически музей-Правец за периода юли 2021 - декември 2021 г. С кандидастването по настоящата програма се цели възстановяване на тази част от разходите за електрическа енергия, които се дължат на новите по-високи цени на електрическата енергия в рамките на 2021 г. Успешното изпълнение на проекта ще подпомогне нормалното осъществяване дейностите на Исторически музей-Правец в рамките на бюджет 2021 г.
CF160T2-48 Музей "Васил Левски" Културен институт Едногодишна целева субсидия за електрическа енергия за подпомагане на дейността на музей "Васил Левски" Карлово България, Карлово 01.07.2021 - 31.07.2022 5000000,00 1322,00 1322 С проекта се цели осигуряване на подходящи условия за дейността на музея. Приоритетни са: - съхраняване на културните ценности в експозиционни площии фондохранилище; - работата с публики, особено дейността, свързана с образувателни програми за деца от начален етап на обучение; - нормална среда за ежедневната работа на служителите.
CF160T2-49 Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" Културен институт Общински драматичен театър Апостол Карамитев България, Димитровград 01.11.2021 - 31.12.2021 1621,70 1621,70 1621,7 Разходи за електричесво в размер на 1621,70 лв
CF160T2-5 Държавен куклен театър - Габрово Културен институт ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР - ГАБРОВО България, Габрово 01.07.2021 - 01.07.2022 1590,42 1590,42 1590,42 Разходи за електричество в размер общо на 1590,42 лева.
CF160T2-50 Дирекция на музеите- Копривщица Културен институт Едногодишна целева субсидия България, Копривщица 01.06.2021 - 30.11.2021 4000,00 4000,00 4000 Дирекция на музеите е най-голямата културна институция в Копривщица, която се грижи за опазването на старинния облик на възрожденското градче. Първостепенна грижа на институцията е опазването на шестте къщи музеи в града. Дирекция на музеите опазва движимите и недвижимите културни ценности и нематериалното богатство на градчето, подпомагайки културния календар на Общината.Музеите в града продължават да бъдат притегателен център за стотици хиляди туристи.
CF160T2-51 Регионален исторически музей - Кюстендил ООД Целево финансово подпомагане на Регионален исторически музей Кюстендил за повишените разходи за електрическа енергия през м. юли - м. ноември 2021 г. България, Кюстендил 01.07.2021 - 30.06.2022 5414,12 5414,12 5414,12 Осигуряване на необходимите условия за изпълнение на основните функции на музея чрез компенсиране на увеличените разходи за ел. енергия след 01.07.2021 г., повишени с 0,04225 лв. за 1кВч или с 30,3 %. На база на заплатената енергия за юли-септември 2021 г. и прогнозната стойност на ел. енергията за октомври и ноември 2021 г. за 10172 кВч, общият разход е 5723,46 лв . Исканата субсидия в размер на 5414,12 лв. е намалена с 309,34 лв., одобрени по Първи кръг на Програмата.
CF160T2-52 Държавен музикален и балетен център-София Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти/ Сесия 2 България, гр.София 01.11.2021 - 31.12.2021 25813,64 25813,64 15340,62 Държавен музикален и балетен център е национален културен институт с предмет на дейност създаване и разпространение на оперетни спектакли и мюзикъли и експериментални танцови спектакли и изследвания на техники в областта на танцовото изкуство.Основната консумация на ел.енергия в театъра е свързана с осигуряване на художественото осветление по време на репетиции и представления.Увеличаването на разходите с над 50% не е предвидено в бюджета на театъра за 2021г.
CF160T2-53 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЪГЛАСИЕ 1869 г." Читалище Подпомагане на културни събития на НЧ"Съггласие 1869 г." - Тетевен България, обл. Ловеч, община Тетевен,гр. Тетевен 01.07.2021 - 01.07.2022 1897,49 1897,49 0 Подпомагане на събития и прояви от културния афиш на Народно читалище “Съгласие 1869 г.” – гр. Тетевен за 2022 г. , когато епидемиологичната обстановка позволява. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-54 Регионален исторически музей - Видин Културен институт Подкрепа на дейността на Регионален исторически музей -Видин Видин 01.12.2021 - 31.12.2021 11572 11572 11572 Регионален исторически музей – Видин е един от най-старите научни и културни институти в региона. Той има добре изградена и пълноценна структура, съответстваща на неговия общоисторически профил. Тази структура включва седем специализирани отдела, а музейните фондове съхраняват над 63 хиляди експоната.
CF160T2-55 Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ - Сливен Училище ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА - Национална художествена гимназия Димитър Добрович - Сливен БЪЛГАРИЯ 12.11.2021 - 12.11.2022 2434,15 2434,15 2434,15 Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на Национална художествена гимназия Димитър Добрович - Сливен Само за една учебна година учениците ни създават стотици произведения на изобразителното изкуство, които достигат до публиката експонирани в нашата галерия Нова, а във музейните ни фондове се съхраняват над 2500 произведения, най- доброто създадено през четиридесет годишната ни история.
CF160T2-56 Икономически университет-Варна ВУЗ Целева субсидия за подпомагане на културната дейност на Икономически университет - Варна България, Варна 01.07.2021 - 31.07.2022 43408,36 43408,36 0 Икономически университет – Варна е държавно висше училище, създадено на 14 май 1920 г. с решение на ХХV сесия на Варненската търговско-индустриална камара. Дейностите по съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство се изразяват в инвестиции в реставрационни и консервационни работи по сградата - недвижима културна ценност, традиции за обогатяване на колекцията от постоянно експонирани изящни и декоративни произведения и произведения на изобразителното изкуство и др. Организацията не е държавен културен институт. Съгласно чл. 5 от ЗЗРК държавните културни институти са юридически лица на бюджетна издръжка, които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата или със закон.
CF160T2-57 Народно Читалище "Напредък-1903" Читалище Токът няма да ни спре България, с. Ветринци 13.11.2021 - 20.01.2022 101,56 101,56 0 С огромно желание да се развиват културните дейности в читалището в с. Ветринци, тази година младия екип на настоятелството успя да направи основен ремонт и да разшири библиотеката към НЧ Напредък-1903, като постави и климатици за отоплението на помещенията, за да може местната общност да се възползва от услигите и през зимата. Повишената цена на електроенергията може да доведе до негативни последици за читалището. Програмата към НФК обхваща месеците преди зимата, но всяка помощ е от значение. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-58 Регионална библиотека "Дора Габе" Културен институт Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти / Сесия 2 България, град Добрич 01.07.2021 - 01.07.2022 3552,62 3552,62 3552,62 Най-голямата обществена библиотека в Област Добрич, с фонд над 409 000 библиотечни единици, предоставя библиотечно-библиографска информация.Библиотеката е център за проучване, събиране, обработване, съхраняване и популяризиране на информация за Добричка област и Добруджа. Опазва и съхранява книжовното богатство на края с непрекъснат процес на дигитализация.Чрез библиотеката, Добрич и Добруджа са част от Европейската дигитална библиотека Европеана.
CF160T2-59 Национална Гимназия за Приложни Изкуства Тревненска школа Културен институт Едногодишна целева субсидия за компенсиране на част от вече заплатени разходите за електрическа енергия на НГПИ Тревненска школа / Сесия 2 Трявна България 01.07.2021 - 31.10.2021 5319,36 5319,36 5319,36 Национална Гимназия за Приложни Изкуства Тревненска школа гр.Трявна е държавен културен институт към Министерство на Културата. Училището съхранява и развива традициите на Тревненската възрожденска иконописна и дърворезбарска школа и дава професионална подготовка на ученици от цялата страна в три специалности Художествена дърворезба, Интериорен дизайн и Иконопис
CF160T2-6 Народно читалище "Христо Ботев - 1869" гр.Калофер Читалище НЧ Христо Ботев - 1869г. гр. Калофер България, Калофер 01.11.2021 - 31.12.2021 1307,60 1307,60 0 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 1307,60 ЛВ Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.
CF160T2-7 Регионален исторически музей - гр. Сливен Културен институт РИМ "Д-Р СИМЕОН ТАБАКОВ" БЪЛГАРИЯ,СЛИВЕН 01.07.2021 - 31.12.2021 4000,00 4000,00 4000 РАЗХОДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО В РАЗМЕР НА 4000.00
CF160T2-8 НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА Училище Финансиране по мярка за увеличена цена на електроенергия България, Горна баня 01.07.2021 - 30.11.2021 7755,18 7755,18 7755,18 С постановление на министерски съвет от 26.05.1992 г. училището в Горна баня е обявено за национален учебен комплекс по култура и лицей с участието на Република Италия. В училището се обучават деца и ученици на възраст от 3 до 19 години като общия брой е 1000. Култураната и учебна дейност се извършва в отделни сгради с РЗП 18 000 квадратни метра.
CF160T2-9 Народно читалище "Искра-1896" Читалище Целево подпомагане на НЧ Велико Търново 01.07.2021 - 30.11.2021 12443,46 12443,46 0 Народно читалище Искра-1896 - Велико Търново е една от най големите културни институции в Област Велико Търново. Читалището изпълнява държавна културна политика за съхраняване и развитие на традиционните културни ценности,съхраняване на бит и традиции във фолклорното, музикално и танцово изкуство. При изпълнение на своята културна и библиотечна дейност от м. юли 2021 г. на срещаме големи трудности в издръжката на дейността си поради драстично повишаване цената на ел. енергията. Кандидатът е недопустим по програмата, не отговаря на изискването да е държавен, общински или регионален културен институт.