ДЕБЮТИ`21 / II КРЪГ / Сценични изкуства

срок за кандидатстване: 05.08.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Подпомага разработването и реализацията на дебютни проекти за театър, танц и съвременни сценични форми

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
DEB1452S-1 Драматичен театър "Никола Вапцаров" Културен институт Погребаното дете Благоевград 15.03.2022 - 15.12.2022 34037,16 24738,00 18000 „Погребаното дете“ е проект за театрален спектакъл по пиесата на Сам Шепърд, който ще се реализира в Драматичен театър „Никола Вапцаров“ - Благоевград през 2022 година. Представлението ще бъде дебют на професионална сцена за режисьора Николай Йорданов, костюмографа Сияна Пейчинова, хореографа Емилия Тончева и театроведа Румяна Моллова. Стеремежът на културния институт е да предостави на младите артисти възможност за реализация, сигурност и успешен старт в кариерното им развитие. Кандидатът се е съобразил с препоръките на комисията и е включил в екипа още двама дебютанти. Режисьорските решения са много ясни и си проличава силната ангажираност на дебютанта с текста и това, че е бил изключително провокиран от темите и мотивите в него. Преводът от английски на драматургичния текст придава допълнителна стойност на проекта. Бюджетът е не достатъчно детайлно развит, липсва информация за два от вписаните хонорари на стойност 1500 лв., както и по-подробна разбивка на материалите за сценография и костюми. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-10 Държавен куклен театър - Стара Загора Културен институт ХОТЕЛ България, Стара Загора 01.11.2021 - 31.05.2022 30267,77 20567,77 15000 „ХОТЕЛ“ е проект за визуално-движенчески куклено-магичен театрален спектакъл, чиято основна тема е за любовта от пръв поглед. Основното визуално решение е насочено към преплитащия се език на кукления театър, танца и илюзорния свят на сюрреализма. В основата на спектакъла са и фокусите – като искра, пораждаща чистата радост във всеки човек. Кандидатът е развил много добре представения на първи кръг проект. Взети са предвид и препоръките на комисията да бъдат включени в екипа дебютанти в ключови роли. Предоставените материали убеждават в потенциала му да реализира спектакъл, който има потенциал да се превърне в част от репертоара на един от най-успешните куклени театри в България. В бюджетната матрица има допуснати грешки - исканата от НФК сума е над допустимия максимум. Разходите по т.2.2. не са част от общия бюджет. Включени са 100 лв. за непредвидени разходи, недопустими по програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-11 ТЕАТРОН Сдружение Спасението на Муминтролите София, България 03.01.2022 - 30.09.2022 16000 15000 12500 Бедствие! Потоп залива Муминската долина. Семейство Мумин и техните приятели намират убежище в голяма плуваща наблизо сграда. Смятат, че новият им дом е странна, изоставена къща, докато не се запознават с мишката Ема, която им казва, че това всъщност е театър - непозната дума за нашите герои. Героите намират спасение там не само физически, а и духовно. На финала дори са готови да се откажат от желанието си за материални удобства, за да останат в театъра и да продължат новия си творчески живот. Предоставените материали към проекта убеждават в потенциала на проекта и възможността кандидата да се справи успешно с реализацията на спектакъл по произведението на Туве Янсон, което все още не е толкова разпознаваемо като сценична интерпретация в националния ни контекст. Кандидатурата е подготвена сериозно и е доказателство за добрата основа, върху която ще бъде изградено сценичното произведение, а екипът има нужните качества, за да осъществи всички поставени цели. В бюджетната матрица има допуснати грешки и исканата сума от Национален фонд "Култура" надвишава целия бюджет. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-12 Сдружение за прогресивна и отворена комуникация Сдружение Паноптикум България, гр. София 16.09.2022 - 25.05.2023 14997,73 14997,73 12000 „Паноптикум“ е пътешествие из къщата на жена на име Л. и дългия списък от необичайни предмети, които съхраняват спомените й. Всеки от петте избрани предмета в тази къща-музей разказва историята й по различен начин. Представлението цели да предложи на зрителите ново преживяване и гледна точка към материалния свят, давайки глас на предмета, извеждайки го от обичайното, мълчаливо място, което заема. ,,Паноптикум“ е мултидисциплинарно преживяване: изложба, произведение, концерт. Пиесата и избраната форма на естетиката на театъра на предмета представят любопитна концепция за перформативно случване. Идейната концепция не е претърпяла развитие от първи кръг насам. Предоставено е писмо за партньорство с пространство, което все още не функционира официално и няма регулярна дейност. Бюджетът няма добра структура и някои от описаните разходи не са добре обосновани. Липсват и осигуровки към хонорарите, които са заложени по проекта за административни дейности и надхвърлят допустимите 15% . Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства. Проектът се предлага за резерва. Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет с решение от 26.11.2021.
DEB1452S-2 АРС АКТИВА Сдружение Артем София, България 10.11.2021 - 20.05.2022 24374,28 20804,28 10000 „Артем“ е проект за куклено представление за възрастни, създадено на лабораторен принцип. Водещи теми са смисълът на изкуството и ролята му в живота, идеалът и какво точно представлява той. Основен конфликт е противопоставянето между стремежа към живот чрез възвишеното и действителността, съсредоточена върху тленното и битовото. Извежда се идеята, че идеалът и опитът за осъществяването му са катализаторите, които събуждат човек от летаргичното съществувене, водейки го към пълноценен живот Реализацията на лабораторен творчески процес и решението той да е посветен на авторската пиеса за куклен театър „Артем“ правят проекта значим за развитието на всички участници в него. Проектът не е достатъчно детайлно развит и липсва яснота за ролята на някои от участниците в екипа. Представените визуални материали не убеждават в творческия потенциал на идейната концепция. Исканото финансиране е 85% при допустими до 80%. Осигуровките по т.2.2. не влизат в общия бюджет. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-3 Куартз ООД A-Zs България, София 01.11.2021 - 31.03.2023 31905 24905 14000 Проектът цели да даде възможност на дебютанти да реализират първият си професионален опит на сцена със спектакъл, който е изграден спрямо модерните течения в танцовото изкуство. Драматургията е авторска и се базира на съвременни научни проучвания в психологията и психологичните заболявания. Темата на спектакълът е психическото здраве. Проектът е добре развит след представянето му на първи кръг. Кандидатът е установил партньорство с пространство, където ще бъде представен спектакълът, както и с онлайн платформа, в която да достигне до повече зрители. Извършена е и доста работа по отношение на скиците на костюмите и семплите за музиката. На този етап все още не са избрани танцьорите, които ще бъдат включени в проекта, а от екипа са представени само двама дебютанти. Липсват осигуровки към хонорарите. Ако бъдат заложени осигуровки по проекта, то разходите за административни дейности ще надхвърлят допустимите 15% по програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-4 Михаил Светлинов Бонев Социална танц-лаборатория България, София 18.08.2022 - 28.02.2023 14620 13320 7500 Проектът Социална танц-лаборатория предвижда построяването на танцовото представление Израстване и представянето му в крайни Софийски квартали, в народни читалища и училища. Проектът работи активно за децентрализация на изкуството, а избраната тема на представлението разглежда израстването на отделната личност в обществото. Проектът е изключително значим, защото ще представи съвременен танц на общности, които живеят в покрайнините на или извън София. Кандидатът има установено партньорство с пространствата и аудиториите, пред които ще бъде осъществен спектакълът. Идейната концепция не е особено надградена от първи кръг и липсва нейното детайлно разгръщане, отвъд рамката на спектакъла и социалната функция на реализирането му сред съответните общности. Разходите за ПР и фотограф следва да се преместят от административни в продукционни. Осигуровките по т.2.2. не са част от общите разходи. Разходите за реклама и маркетинг надвишат допустимия максимум. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-5 Фондация "ВЕДНА" Фондация ДНЕВНИЦИТЕ НА АДАМ И ЕВА София и Ловеч 15.11.2021 - 10.08.2022 15000 14965 9500 Авторският театрален спектакъл на Теодора Захариева, Елица Костова и Павел Емилов на Фондация ВЕДНА – ДНЕВНИЦИТЕ НА АДАМ И ЕВА с режисьор – консултант Крис Шарков ще представи винаги актуалния въпрос за невъзможността за постигане на разбирателство между Мъжа и Жената и неспособността им да живеят един без друг. Кандидатите са последвали препоръката на комисията за привличане на режисьор - консултант към проекта. Предложен е и съвсем ясен план за премиерното представяне на спектакъла на две сцени, както и за по-нататъшното му развитие и разпространение. Идейно концепцията за спектакъла обаче все още не е достатъчно развита и избраната тема трябва да бъде разгледана още по-детайлно и в дълбочина, за да бъдат превъзмогнати добре познатите клишета. В бюджетната матрица има допуснати грешки - Колона 10 не е попълнена навсякъде. Осигуровките в т.2.2. не са изчислени правилно, а тези по т.5.2 липсват изцяло. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-6 Стефан Галинов Петров Автобиографията на един скенер България 25.10.2021 - 30.06.2023 13646 13646 12500 Представлението Автобиографията на един скенер е авторски музикален моноспектакъл, разказващ историята на момче, което търси своето призвание. Освен актьорска игра, в спектакъла присъстват танци, музика на живо и мултимедия със снимков материал. Планът за реализиране на проекта е той да бъде изигран в осем български града, професионално заснет, монтиран и пуснат за продажба и като онлайн продукт. Кандидатът е последвал препоръките на комисията – направил е редакция на сценария, предоставил е демо на песните от спектакъла и писма за партньорство със сцените, на които ще бъде изигран. Проектът е сериозно подготвен и убеждава в потенциала на кандидата да реализира произведение с художествена стойност. Планът за разпространение е добре структуриран и цели достигането до повече общности в различни градове в страната. В бюджетната матрица разходите за афиши и брошури, следва да се преместят в перо 4. Разходите за осигуровки по т.2.2. не са част от общия бюджет. Проектът се предлага за финансова подкрепа.
DEB1452S-7 Кристина Миткова Беломорска Exodus: Отвътре навън България; Пазарджик;София 10.03.2022 - 22.05.2022 17694,60 14394,60 9500 Пиесата е съвременна интерпретация на библейския мит за Йона. Петима милениали се събуждат без спомени в пространство пълно с вода и боклуци. През дупка в липсващото небе, от време на време, пробива светлина, а след нея нахлуват спомени, които изпълват цялото пространство. Петимата се опитват да намерят изход от безизходната ситуация, в която са поканени, без да знаят, че са погълнати от последния жив кит - Тиваросс. Имат три дена и три нощи да се измъкнат. Също както Йона. Ще успеят ли всички? Кандидатът е развил работата по проекта си спрямо предоставените материали на първи кръг. Представен е и много подробен план за разпространение във връзка с таргет аудиториите на проекта. Установено е партньорство и с ДКТ "К. Величков" - Пазарджик, където да бъде представен премиерно спектакълът. Липсва малко по-детайлно и подробно описание за режисьорската концепция. Приложеният бюджет не е подписан и датиран. Липсва място на съставяне. Колони 2 и 10 не са попълнени навсякъде. Осигуровките по т.2.2. не са част от общия бюджет. Включени са 500 лв. за непредвидени разходи, които са недопустим разход по програмата. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
DEB1452S-8 ПЪПЕТ АРТ ЕООД "Пакост и половина" България, гр. София 01.02.2022 - 30.09.2022 14987,89 14987,89 13650 Проектът „Пакост и половина“ е дебютен куклено-театрален спектакъл на режисьора София Трейман. В екипа на проекта участват млади творци в сферата на кукления театър. Текстът е авторска драматизация по мотиви от романа на Астрид Линдгрен - “Емил от Льонеберя”. Проектът е ориентиран към аудитория във възрастта 5-10 години, за която основната тема за съзряването на детето е вълнуваща, интересна и актуална. Проектът е много добре подготвен. На втори кръг кандидатът предоставя и пичинг видео, в което е представена още по-ясно режисьорската концепция за сценография и кукли. Кандидатурата е убедителна и безупречна, което дава всички предпоставки за реализацията на произведение с висока художествена стойност. Избраният текст не е толкова често поставян, което доказва приносния характер на спектакъла. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради липса на средства.