КРИТИКА`21 / Утвърдени периодични издания и рубрики

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програма за развитие и широко популяризиране на критическо съдържание за актуални теми, събития и обекти във всички области на изкуството и културата.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
KRI150UM-1 Фондация „Литературен вестник“ Фондация Специални акценти в съвременната ни литературна ситуация България, София 01.08.2021 - 01.08.2022 16065 14280 14280 Проектът Специални акценти в съвременната ни литературна ситуация е насочен към зони, които са в периферията на критическия живот у нас. Става дума за три специализирани рубрики, които да се редуват на страниците на Литературен вестник. Това са познатите на читателите Вниманието на малките, Каузата на книгите и Гласовете им чуваме. Проектът се предлага за финансиране. Проетното предложение предвижда значими рубрики.Достъпен и добре поддържан сайт, който допринася за популяризацията на изданието и достигането му до аудиториите. Не са описани дейностите, за които е предвидено финансирене в бюджета. Разширена разпространителска мрежа. Хонорарите в графа Административните разходи са 65 % от общия бюджет при допустими 15 %. В бюджета са посочени пера, които се покриват от други източници, а към проекта не е представен документ, който да потвърждава това.
KRI150UM-10 Фондация „Отворени изкуства“ Фондация artnewscafe bulletin България, Пловдив 01.08.2021 - 31.07.2022 2450,00 1200,00 1200 artnewscafе бюлетин е месечен културен бюлетин и онлайн издание за критически текстове в сферата на съвременното изкуство. Изданието стартира своята дейност през 2008 г с идеята да даде повече видимост на събитията от света на съвременното изкуство, тогава слабо популяризирани и достъпни, а с течение на годините да предоставя на широката публика информация за значимите събития от културната сцена в страната, ключови световни колекции и институции. Проектът се предлага за финансиране. Ясен и добре написан проект с конкретни, добре формулирани цели и резултати. Проектът търси връзка с публиката си чрез разнообразни дигитални форми и предлага актуално и курирано съдържание с критическа рефлексия. Утвърдено и добре познато издание с традиции не само в Пловдив, но и в други градове.
KRI150UM-11 Фондация Комуникации и култура Фондация аудиоподкаст "Златното покритие" България 01.08.2021 - 31.08.2022 14880,00 14800,00 0 Златното покритие е аудио подкаст –разговори със знакови фигури, творци от всички области на културата за развитието на обществото, за изграждане на здравословна духовна среда на базата на съхранени и възпроизвеждащи се нравствени ценности, за ролята на културата в изграждането на демократично и самостоятелно мислещо поколение. Проектът не се предлага за финансиране. Проектното предложение не отговаря на приоритетите на модула и на изискването за Утвърдено периодично издание. На комисията не става ясно какъв точно ще е формата на подкаста.Не става ясно в какво точно се изразява партньорството на двете институции СГХГ и Филхармонията.
KRI150UM-12 списание Нула32 ООД Критическа рубрика в списание Нула32 България, Пловдив 01.08.2021 - 31.07.2022 29035,63 10823,23 10823 Критическата рубрика на списание Нула32 разглежда артефакти, представени в Пловдив в тримесечията между излизането на нови броеве на изданието. На база вече установената редовна рубрика от 2020 г., стремежът на проекта е да продължи да предлага задълбочени аналитични материали за литература, театър и визуални изкуства от местно и национално значение и да ангажира традиционно по-младата аудитория на списанието с актуалните културни процеси в страната. Проектът се предлага за финансиране. Проектното предложение е добре обосновано, с ясен план на дейностите и изграден бизнес модел за финансиране. Изградена е добре работеща партньорска мрежа. Местното издание има амбициите да се превърне в национално значимо и екипът категорично работи в тази посока.
KRI150UM-13 ТИЙЛ ЕНД ОРИНДЖ ЕООД Музика за душата България, София 01.09.2021 - 30.11.2021 9900 9900 0 Проектът се казва „Музика за душата“ и целта е да се насочим към критическото мислене. Както знаем, постоянно се създават песни в България, но много от тях са недоправени, както се казва - звучат лошо, имат лоши видеоклипове, дори сместването на песните не е добро. Това се случва, защото пък техническите ръководители, които сместват песните - имат прекалено много работа и всичко при тях минава заради парите. И тук се явяваме ние, като водещи. Проектът не се предлага за финансиране. В проектното предложение не става ясно дали ще бъде предаване или рубрика от предаване както и къде ще се излъчва. Липсва аргументация и не са попълнени съществени точки от основния формуляр на проекта. Не е представена дейността на организация, която стои зад проекта.
KRI150UM-14 Номад Денс Академи България Сдружение "Списание за танц" бр.4/2022 България, София 01.09.2021 - 30.08.2022 17250,00 13510,00 13510 „Списание за танц“ е годишно издание за балет, съвременен танц и танцова култура, което се утвърди с разпознаваеми визия и стил. То откроява и критически разглежда процеси и събития в танца в България и по света. Фокусна тема на новия брой за 2022 г. е „Танц и музика: нови отношения“. Тя насочва вниманието към появата на ново поколение композитори в сферата на танца в България и ще огледа трансформациите във взаимодействието между танц и музика в по-широк исторически и идеен контекст. Проектът се предлага за финансиране. Списание за танц успя да се утвърди като качествено специализирано издание, поместващо различни гледни точки към актуална тема от областта на танца. Проектът отговаря напълно на приоритетите на програмата за утвърдено периодично издание и се предлага за финансиране в пълен размер на исканата сума.
KRI150UM-15 Съюз на българските музикални и танцови дейци Сдружение СПИСАНИЕ "МУЗИКАЛНИ ХОРИЗОНТИ" Република България, гр. София 01.08.2021 - 31.07.2022 18000,00 14000,00 14000 Списание „Музикални хоризонти” е създадено през 1966 г. като периодично издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци. В момента то е единственото специализирано периодично печатно списание за музика и танц, в което се публикуват критически материали. Списание „Музикални хоризонти” излиза в 10 броя годишно и важен приоритет в него е оперативната критика. Изданието има вече 55-годишен опит в отразяването на основни събития в българското музикално и танцово изкуство. Проектът се предлага за финансиране. Изготвен е в приоритетно съответствие на програмата. Списанието е утвърдено и с авторитета на единствено в страната издание на творческо-синдикалния съюз с дълголетна история и традиции в областта на музикалното и танцово изкуство, свързано с творчество, теория и критика с многожанровите й проявления и форми. В този сегмент от културния ни живот, списанието отразява и критически оценява в широкия кръг от теми събития, актуални теми и проблеми, представяне на нови книги, предлага дебат и дискусии. Съобразно спецификата и качеството на критическото си съдържание списанието развива дейността си и включва освен утвърдени авторитети и нови имена. С пълнотата на съдържателната си същност и с предвидиния тираж за цялата страна, изданието постига целите си. Като резултат и с организационния си потенциал то в удовлетвораваща степен осъществява връзката и достъпа до аудиторията. Устойчивият характер на проекта е утвърден и с предвидените в изданието периодика и тираж, а разпространението му е обезпечено и се развива чрез изградена мрежа до съюзните структури и до широкия кръг аудитория. Бюджетът е коректно балансиран.
KRI150UM-16 Съюз на българските художници - СБХ Сдружение Бюлетин СБХ 2021-2022 София 01.09.2021 - 31.08.2022 22500 13300 13300 Проектът предвижда издаването на Бюлетина на СБХ за периода 1.9.2021 - 31.8.2022. Той е периодично пълноцветно издание с критически текстове относно изложбената дейност на СБХ и членовете му, значими събития в изкуството у нас и по света. Излиза в печатен и в електронен формат. Тиражът е до 2500 броя. Изпращат се на абонати, на български и чуждестранни партньори. Като електронно издание е със свободен достъп в уебсайта на СБХ. Проектът се предлага се за финансиране.Бюлетинът на СБХ е утвърдено периодично издание в областта на изобразителното изкуство с широк обхват на събития от страната и чужбина. Единственото в момента печатно периодично издание за оперативна критика в сферата на визуалните изкуства, което е с дълга история и е разпознаваемо. Проектът предвижда доразвиване на дигиталния формат на бюлетина, което ще улесни достъпа до съдържанието.
KRI150UM-17 ИНТЕРАРТ-С ЕООД ЕООД Феноменът Виртуална реалност София, България - и дигитално 31.08.2021 - 30.08.2022 6966,00 6966,00 0 Изследване феномена Виртуална реалност, нуждаещ се все повече от критически анализ, проследяване на развитието и на възможните приложения в различни области на изкуството. Създаваните текстове с илюстрации и на видеа ще бъдат разпространявани в течение на година по 4 канала – в нова рубрика на интернет списание АртДиалог, ютуб-канал и анонсиран в 2 социални мрежи. Ще бъде направен опит да се изведат и най-ефективните форми за разпространение на различно по вид критическо съдържание. Проектът не се предлага се за финансиране. Не отговаря на изискването на програмата за утвърдено периодично издание. Не е ясно към каква точно сфера на изкуството е насочен проектът - виртуалната реалност в изкуствата или използването на виртуалната реалност в живота. Липсва писмо за партньорство от посочения като медиен партньор Въпреки.com. Като партньор е посочена организацията на един от участниците в проекта.
KRI150UM-18 Издателство „Гео Милев“ ЕООД Крепители на отечествения дух. Неизвестно за известните РБългария, София 01.08.2021 - 20.12.2021 5632,00 4224,00 0 В проекта Крепители на отечествения дух- Неизвестно за известните са включени няколко годишнини на знакови имена на българската класическа и съвременна литература като Иван Вазов /100 г. от смъртта/, Ран Босилек /135 г. от рождението/, Димчо Дебелянов /105 г. от смъртта/, Стефан Цанев /85 г. от рождението/ Проектът не се предлага се за финансиране. Проектът е недопустим. Заявлението за участие в конкурса и задължителните декларативни текстове в него не са подписани от управителя на дружеството.
KRI150UM-19 Фондация Фабрика за Таланти Фондация Сайт за хуманитаристика с електронно списание за българистични изследвания Х-ХХI век Дзялo България, София 01.10.2021 - 01.05.2022 14400 14400 0 Сайтът с електронно списание за хуманитаристика Х-XXI век „Дзяло“ е самостоятелно издание с проектно финансиране, което съществува от 2012 година първоначално беше създаден в Института за български език, БАН „Дзяло“ поддържа информационна среда в областта на хуманитаристиката чрез сайта и създава оригинален продукт с научно-културен облик – в голямата си част приносен чрез е-списанието. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът е недопустим технически. Не е представено Заявление за участие в конкурса и задължителните декларативни текстове в него. Фондацията не представлява културна организация, съгласно изискванията на ЗЗРК. Основната цел на Фондацията е развитие и утвърждаване на гражданското общество в областта на образованието.
KRI150UM-2 Издателска къща Списание Пламък ЕООД Списание "Пламък" България, София 31.08.2021 - 31.08.2022 15000 13500 10000 Литературното списание „Пламък”, създадено преди близо век от големия наш поет Гео Милев, е издание за литература, изкуство ,публицистика и литературна критика. В продължение на десетилетия списанието следва основните линии, завещани от Гео Милев – списанието да бъде многопосочно поле за изява на новите български творци и за утвърждаване на съвременни литературни критерии; да подкрепя новото, интересното, истинското. Проектът се предлага за финансиране. Проектът е съобразен с приоритетите на програма "Критика". Предложените за реализация рубрики са полезни и важни за оперативното функциониране на съвременната българска култура.
KRI150UM-3 Институт за изследване на изкуствата - БАН Научен институт Платформа за изкуства София, България 02.08.2021 - 31.08.2022 11575,13 9603,13 9603 Платформа за изкуства е интердисциплинарен проект, който вече шест години предоставя на своите читатели електронни публикации на авторски материали в областта на оперативната критика. Авторите в изданието са специалисти от различни области: театър, музика, изобразителни изкуства, екранни изкуства и др., съобразно научния профил на Института за изследване на изкуствата – БАН. Проектът е насочен както към тесни специалисти, така и към почитатели на изкуството и културата. Проектът се предлага за финансиране. Платформа за изкуства на ИИИзк към БАН е утвърдено онлайн издание, което дава възможност за изява на професионални критици и изследователи. Публикациите отразяват значими събития в културния живот на страната и тенденции в изкуствата. Проектът е значим и надгражда вече работещата платформа с нови възможности за достигане до публиката, като подкаст и социални медии. Предоставен е реалистичен бюджет и добре разписан план за разпространение.
KRI150UM-4 Фондация „Хомо Луденс“ Фондация Списание Homo Ludens, бр. 25 България, София 01.08.2021 - 30.05.2022 10433 4433 4433 Списание Homo Ludens е специализирано издание за сценични изкуства. Списанието излиза един път годишно в обем от около 400 страници. То се стреми да следи и отразява критически най-съвременните тенденции в световния и българския театър, както и да представя ключови тези, свързани с теорията и историята на театъра. Паралелно с това списанието отразява най-ярките събития от актуалния театрален живот. Тематичен фокус на брой 25 е: Пространствата на театъра: физическо и/или виртуално. Проектът се предлага за финансиране. Списание Homo Ludens е утвърдено и авторитетно периодично издание, поместващо критическа рефлексия върху актуални събития от българския и световен театър. Изданието предоставя възможност за професионален дебат, излагане на различни гледни точки и мнения, изява на млади професионалисти. Тематичният обхват е широк и дава възможност за задълбочени анализи. Предоложеният проект покрива напълно приоритетите на програмата и се предлага за финансиране в пълен размер на исканата сума.
KRI150UM-5 Бисмар ООД ООД Книга "Българският дизайн на новото хилядолетие" България, София 20.08.2021 - 01.08.2022 30387,12 14823,00 0 „Българският дизайн на новото хилядолетие“ е поредица от няколко книги, която има за цел да представи най-добрите постижения на съвременните български дизайнери, архитекти и художници в областта на продуктовия и интериорен дизайн, приложната графика и архитектурата в България от 2000 год. до днес. Проектът не се предлага за финансиране. Не отговаря на приоритетите на програмата - не е периодично издание, а начно-популярна поредица, която не предвижда публикуването на оперативна критика.
KRI150UM-6 Културна фондация А25 Фондация Обиколка сред най-интересното от българската сцена: изборът на критиката България 01.11.2021 - 31.08.2022 8106,70 8106,70 0 Проектът „Обиколка сред най-интересното от българската сцена: изборът на критиката // Guided tour around the Bulgarian performing art scene: the critics' choice“ е посветен на по-широкото популяризиране на критическо съдържание от сценичния живот у нас сред българска и англоговоряща аудитория и предвижда създаването на поредица двуезични авторски материали в две утвърдени издания, посветени на актуални теми и събития от българската изпълнителска сцена. Проектът не се предлага за финансиране. Предложеният проект не отговаря на изискванията на модула за утвърдено периодично издание.
KRI150UM-7 АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ Фондация ДИНАМИКА В ИЗКУСТВАТА София 01.08.2021 - 31.03.2022 15000 15000 0 Проектът ДИНАМИКА В ИЗКУСТВОТО e съчетание от печатана и дигитална книга, представяща теоретична разработка от Тодор Тодоров в сферата на визуалните изкуства. Това е втората му книга от планувана трилогия. Съдържанието на книгата обхваща исторически преглед и съвременно изкуство. Изследва процесите на динамика във визуалните изкуства. Проектът съдържа издаване на книгата в хартиен формат, лекционен панел и дигитални форми. Лекционната част ще бъде заснета и представена в интернет каналите. Проектът не се предлага за финансиране. Проектното предложение представлява научно изследване и не отговаря на условията на програмата за утвърдено периодично издание.
KRI150UM-8 Литературен форум 2014 ЕООД Памет за Николай Кънчев България, София 30.06.2021 - 30.06.2022 2360,00 1800,00 0 Уникалността на поетиката на Н. Кънчев. Стилистично и тематично своеобразие.Връзка с традициите на нашата поезия въз основа на мотивите и същевременно различното им разрешение и интерпретиране.Новаторските търсения в българската литература през 60-те години, следствие на либерализация на режима и частично интегриране със Запада.Литературната критика – преди всичко отрицателна,12 годишно непубликуване. Нови факти от биографията на поета. Проектът не се предлага за финансиране. Проектното предложение е неясно и необосновано, с непопълнени и неаргументирани основни точки във формуляра за кандидатстване. Липсва описание на целите на проекта. Не е ясно посочените имена на автори в проекта дали са информирани и са съгласни да учстват в него. Липсват декларации за партньорство с посочените като партньори медии. Бюджетът е некоректно попълнен.
KRI150UM-9 СБФД - списание „Кино“ Сдружение Филмовата критика - трансформации и деформации София, България 01.08.2021 - 31.08.2022 14681,48 14681,48 14681 Преди 1989 филмовите критици даваха тон на естетическите процеси, но и поставяха акценти върху идеологическата им насоченост. През 90-те години се наблюдаваше пълно неглижиране на критическата професия, което доведе до размиване на границите й. Изданията за култура днес са със затихващи функции за сметка на вихрещата се агресивност в жълтата преса и свободата на изразяване в социалните мрежи. Всичко това доведе до необходимост от преосмисляне на професията. Проектът се предлага за финансиране. Ясно разписан проект на утвърдено през годините професионално издание за кино и филмова култура. Темата на проекта е важна защото разглежда критическото писане за кино и ролята на критика в съврменното изкуство. Публикуване на статии по темата на броя от български и чужди професионалисти е предпоставка за повдигане на реален професионален дебат и среща на различни гледни точки.