ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ`21 / СЕСИЯ II / МОДУЛ: ОРГАНИЗАТОРИ

срок за кандидатстване: 30.07.2021 (11:00) - 16.09.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

изтегли Условия

Програма за финансиране на разходи, свързани с професионалното развитие на артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
TR1462О-1 "Франкофонски клуб за развитие" Сдружение "Уъркшоп WO MAN" България, София 01.11.2021 - 10.06.2022 5140 5140 4900 Събитието ще бъде във формат безплатен тридневен уъркшоп, в рамките на който участниците ще бъдат запознати с методологията от репетиционния процес на пърформанса WO MAN, реализиран благодарение на НФК и е с награда ИКАР 2021. Уъркшопът ще предложи принципи и посоки на работа в полето на съвременния танц и пърформанс. Основна цел е да бъде осъществена реална среща между артисти, в която да бъдат споделени опит и идеи. Проектът отговаря на приоритетите и целите на програмата. Предвидените дейности спомагат за равитието на съвременния танц и пърформанс в България и ще обогатят професионалните умения на участиниците и ще надгради артистичната работа на водещия. Представлението, което е основна отправна точка за изследванията на твореца е отличено с пристижната награда ИКАР и е част от редовната програма на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс - една от малкото сцени, които се грижат да представят регулярно независими сценични продукции. Проектът се предлага за финансиране с редуцикция в бюджета за режийни на пространството като недопустим по програмата разход.
TR1462О-10 Арт Диалог ЕООД ЕООД Организация, комуникация и визуална идентичност на фестивални събития Варна, Русе, Стара Загора 01.11.2021 - 30.09.2022 14129 14129 0 Семинарът ще осъществи три издания: на Фестивала на оперното и балетното изкуство /декември 2021/, Международния фестивал Мартенски музикални дни /март 2022/ и на Международния филмов фестивал Любовта е лудост /септември 2022/. Обучението е фокусирано върху структурирането на организационна, визуална и комуникационна идентичност на фестивалните форуми. Семинарът допълва съществуващите университетски програми за обучение с ясно изразената си интердисциплинарна насоченост. Проектът отговаря на целите на програмата. Организацията има дългогодишна дейност, свързана с документиране и изследване на фестивалите в страната, но този проект изглежда е пръв обучителен форум за нея. Целевата група е твърде широка и не е посочена убедителна комуникационна стратегия за достигане до заинтересованите лица. Обучителите имат опит и професионални качества в съответните области, но остават не съвсем обосновани целите на обучението, конкретно във връзка с визуалната идентичност. Отсъстват обучители, които са преки организатори на фестивални събития. Фестивалите-партньори на семинара се явяват само домакини; тяхната роля и потенциал да бъдат активни колаборатори не е напълно изведена. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-11 N.D.Ballet ЕООД Пролетна балетна академия 2022 Варна, България 08.04.2022 - 10.04.2022 11634,78 11460 0 Пролетна балетна академия е 3 дневна образователна програма, изградена на основата на чуждестранни балетни програми. Тази програма е предназначена за деца и младежи, занимаващи се с класически балет и всичко свързано с него: история на балета, актьорско майсторство, съвременни техники и много други. Чрез проектът ще осигурим на младежи, възможността да работят с компетентни международни учители. Проектното предложение отговаря частично на целите на програмата. Подбраните лектори са участвали на предходни издания на обучителния формат. Голяма част от проекта е описана твърде общо, без съществени детайли и без достатъчно ясна мотивация за необходимостта на формата. Предвид профила на организацията и нейната дейност до момента, не става ясно дали обучението ще бъде безплатно за участниците или ще следва модела на досегашната й практика, а именно - с такси. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-12 Алегра Фондация Фестивал и академия Алегра 2022 - Стипендия VIRTUOSO България, София, Русе 11.07.2022 - 26.07.2022 37056 13298 0 Алегра е ежегоден летен фестивал, в рамките на който се провеждат майсторски класове, камерни и симфонични концерти, а от 2021 г. и международен конкурс. В седемте си издания Алегра следва успешно целите си за популяризиране на музикалното образование и създаването на международни контакти. Стипендия VIRTUOSO е учредена за участието на 12 ученика и/или студента от България в академия Алегра и в концертите, в рамките на фестивала. Предложението не отговаря на целите и приоритетите на програмата, тъй като не изпълнява условието за осигуряване на безплатен достъп за всички селектирани участници, а предвижда стипендии само за част от тях. Оценява се положително дългосрочния опит на кандидата в организирането на професионални музикални събития и майсторски класове, но остава отворен въпросът за привлечените ментори/водещи и тяхната принципна готовност за участие в проекта. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-13 АТЛ-50 ООД Литературна работилница ГЛАСОВЕ България 15.11.2021 - 15.11.2022 14598 14598 0 Създаването на Литературна работилница ГЛАСОВЕ включва провеждане на три онлайн уъркшопа за творческо писане – теоретичен курс Как се формира стилът на автора и два по творческо писане за белетристи и за поети. Курсовете ще завършат с издаване на три книги - сборник с дебютни стихотворения и разкази ГЛАСОВЕ на участниците в обученията и самостоятелна книга на най-добрия поет и на най-добрия белетрист. Всички участници ще получат Сертификат за участие в творческите работилници. Проектното предложение отчасти отговаря на целите на програмата. Проектът е представен цялостно, но е твърде общо аргументиран. Необходимостта за създаването на тази литературна школа не е достатъчно добре мотивирана, не са посочени достатъчно ясно разликите между нея и други съществуващи обучителни формати, липсва дългосрочна визия и стратегия за развитието на иноциативата. Кандидатстващата организация не представя опит в сферата, с който да защити успешното реализиране на заложените дейности. Посоченият официален сайт за референции е към рекламна агенция и не ориентира и информира достатъчно ясно комисията в творческите амбиции на проекта. Бюджетът на проекта не е попълнен според изискванията на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-14 Клас 5х5 Сдружение "Тяло. Глас. Точка на внушение" България, София 01.03.2022 - 14.04.2022 11000 10400 0 Тяло.Глас.Точка на внушение е уъркшоп, целящ да създаде възможност за ново изследване на току-що завършилите актьори.Идеята на проекта е да таргетира липсата на механизми за продължаване на развитието след дипломирането. Събитието ще се проведе в рамките на 7 дни в Национален Студентски Дом, с 16-18 актьори. Лектори на ателието ще бъдат Деян Донков, Петя Диманова и Деян Георгиев.Като утвърдени имена в театралната среда в България, присъствието им създава предпоставка за смислена и полезна среща. Проектното предложение отчасти отговаря на целите на програмата. Липсва конкретика при описанието на обучителните модули. Отсъства ясна стратегия на организацията спрямо желанието й да развива такъв обучителен формат - каква е неговата дългосрочна мисия и какви са неговите цели. Комуникационната стратегия е твърде еднопластово разгърната и разчита основно на лични контакти и страница в социалните мрежи. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-15 Фондация "Ред Ноус" Фондация Уъркшоп клоунада и импровизация с Паоло Нани България, Пловдив 05.03.2022 - 10.03.2022 18050 15000 12000 Тридневен уъркшоп, достъпен за артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата, целящ професионално развитие и повишаване на квалификацията им, адресиращо ключови нужди и дефицити в професионалната подготовка на артистите по отношение на клоунадно, импровизационно изкуство и артистична креативност и има за цел да привлече вниманието на актьорската гилдия и културна общественост към един световно признат жанр в театралното изкуство. Обучител-Паоло Нани. Предложението отговаря на целите и приоритетите на програмата. Организаторите са едни от утвърдените професионалисти в сферата и гарантират качествено изпълнение на заложените дейности. Стойността на обучението е преди всичко в предложения обучител - световно известен клоун и комедиен актьор. В някои си части, проектът не предоставя детайли по реализацията. Проектът не се предлага за финансова подкрепа, но се предлага за резерва с редукция в бюджета. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета с решение от 26.11.2021г.
TR1462О-16 Паник Бутон Театър ЕООД Архетипното поведение в съвременен контекст България, София 01.11.2021 - 31.01.2022 10433,62 8046 7800 Архетипното поведение в съвременен контекст е творческа лаборатория на тема древногръцката драма днес. Проектът е поредица от три обучителни събития - теоритичен семинар и две практически ателиета. Идеята е задълбочено вникване в света на античния герой, практическо обучение за екипа на Паник бутон театър и нови за компанията артисти, както и начало на международна колаборация, с цел творческо сработване за евентуална бъдеща постановка. Семинарът ще бъде заснет и разпространен онлайн. Проектът продължава и надгражда работата на организацията и привлечените професионалисти. Специфична тематика и ясно обоснована нужда за провеждането на обучения с тази насоченост. Разумен бюджет. Възможности за реализация на бъдещи творчески проекти със селектираните участници, както и с гостуващия режисьор. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет.
TR1462О-17 Младежко сдружение-България Сдружение Майсторски клас на Академия за изкуство ГАЛА-ТА България, Варна 15.11.2021 - 30.08.2022 15000,00 15000,00 0 Академията организира майсторски клас за усъвършенстване на хорови диригенти и певци, включващ обучителен цикъл от лекции и упражнения, които ще се проведат присъствено и дистанционно в рамките на една седмица в периода 17-24 юли 2022 г. в Галата, Варна. Курсът ще приключи с концерт на участниците. За лектори са поканени утвърдени имена от България и диригентът на папската „Капела Джулия“ от Ватикан. Академията е отворена за участници от цял свят. Проектното предложение се вписва в критериите на програмата. Фокусирано е върху сегмент от музикалните изкуства - хоровото дирижиране, който не е силно застъпен в програми и обучителни формати в страната. Предвидено е участие да могат да вземат музиканти от цял свят, което ще способства за обмена на знание и опит. Недостатъците на проектното предложение са свързани с липсата на добра вътрешна разбивка в отделните пера в бюджета, както и с не достатъчното детайлно описание на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства, но се предлага за резерва. Препоръчва се кандидатстване на следваща сесия по програмата.
TR1462О-18 Танц БГ Сдружение Град на танца/City of Dance - Burgas Бургас 01.04.2022 - 15.09.2022 18470 14750 0 Второ издание на образователна програма за млади професионални танцьори - 5 танцови хореографски ателиета и уъркшоп Проектен мениджмънт с изявени танцови артисти от Израел, Молдова Южна Корея и България. Всяко от ателиетата ще предостави обучение на участниците в две направления - танцова техника и творчески процес. В края на всяко ателие участниците ще представят пред публика резултатите от обучението. Проектното предложение се вписва в критериите на програмата. Културната организация има дългогодишен опит и експертиза в полето на съвременния танц и усилието си да разработи професионална и любителска публика за него извън столицата. Предвидено е участие на международни лектори, има ясно таргетирани групи и изработен комуникационен план. Въпреки това обаче проектното предложение не е напълно конкурентно на проекти, които са в същия жанр в настоящата сесия на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа, но се предлага за резерва.
TR1462О-19 СНЦ "МКТФ "Двама са малко, трима са много"" Сдружение "Съвременните технологии и кукления театър - творческа лаборатория" България, гр. Пловдив 01.12.2021 - 15.11.2022 33099,20 12239,20 10989.2 „Дигиталните технологии в кукления театър – творческа лаборатория” е проект за реализиране на 10 дневна творческа лаборатория за артисти от областта на кукления театър с основна цел - изследване на възможностите и средствата, чрез които съвременните технологии могат да обогатят театралния спектакъл, да спомогнат за по-пълноценно представяне на художествените идеи, без това да нарушава спецификата на кукленото изкуство, както и синтеза и между куклата и дигиталния свят. Проектът отговаря частично на зададените цели и приоритети на програмата. Предложението е представено и аргументирано като лаборатория, но всъщност е част от вече започнал проект за реализация на мултижанрово куклено представление. Вместо детайлно описание на събитието е предоставен график на дейностите по проекта. Проектът не се предлага за финансова подкрепа, но се предлага за резерва. Проектът е предложен за финансиране с редукция в бюджета с решение от 26.11.2021г.
TR1462О-2 КЛАСИКЪЛ ТИЙМ СОФИЯ ЕООД ЕООД Усъвършенстване в Барока - принос към професионалното обогатяване на българския музикант България, София 15.11.2021 - 15.11.2022 14958,23 14958,23 10000 Музикални барокови семинари - присъствени и онлайн, с възможности за професионално развитие на участниците /артист-хористи и солисти, диригенти, педагози, учащи в средните и висши музикални институции/. Системата на онлайн обучение осигурява безопасна среда на творческия процес.Тази квалификация е важна поради частичния дефицит в образованието в България. Едногодишния период на обучение с ясна стратегия е добра основа за продължаване на придобитото познание и създава устойчивост на този проект. Проектът е в синхрон с целите на програмата. Лекторите в обученията са доказани професионалисти. Посочена е подробна програма на събитието, което се разгръща в рамките на една календарна година. Като резултат се очаква освен повишаване на професионалната квалификация на музикантите в областта на бароковата музика, но и инициирането на нови ансамбли с бароков репертоар. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет, от който перата с номера 1.1.3 и 1.1.4 трябва задължително да отпаднат.
TR1462О-20 Фондация "Хюмили Арт" Фондация Интерпретация и свръхинтерпретация България, София 01.06.2022 - 21.07.2022 8980 8980 0 Интерпретация и свръхинтерпретация е уъркшоп, фокусиран върху различните режисьорски подходи в работа с текст. Идеята е да се изследва как едно и също произведение може да бъде реализирано по противоположни начини. Събитието е за 30 човека. Лектори са режисьорите Стефан Москов, Маргарита Младенова и Стоян Радев. В рамките на единадесет дни, те ще работят с група млади актьори и ще създадат три различни кратки театрални форми, използвайки един и същ текст, написан от драматурга Стефан Иванов. Проектът е технически недопустим. Приложение 4 - Заявление за кандидатстване и декларация не е попълнено коректно. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-21 Сдружение "РАЗМАХ" Сдружение Стъпка по стъпка България 03.01.2022 - 30.04.2022 14840 14840 0 „СТЪПКА ПО СТЪПКА“ – интензивен тренинг за изграждане на умения за адаптация към променящата се реалност, респ. към изискванията на работодателите; изграждане на увереност в мисленето и действията; намаляване на когнитивния дисонанс между реална и очаквана реалност; формулиране на реални професионални цели и мотивация за тяхното постигане. Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предложението е за обучение за личностно развитие и е със социална носоченост с фокус умения за представяне пред потенциални работодатели. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-22 ВИЗИОНЕРИ Европа Фондация ЕФЕКТИВНА, А НЕ ФИКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ България, София 10.01.2022 - 30.06.2022 14988,00 14988,00 0 ЕФЕКТИВНА, А НЕ ФИКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ – тренинг за усвояване на умения за ефективна комуникация, подпомагащ намирането на работа от специалисти в различни професионални области, останали без работа вследствие на covid кризата. Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предложеното обучение не е с творческа насоченост. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-23 "Отворена Творческа Общност Глобал Вижън Съркъл" Сдружение Лабиринтопия - творческа резиденция за градски изследвания България, гр. София 03.01.2022 - 31.07.2022 14940 14940 0 Проектът представлява резидентска програма и обучение в методите на сетивния театър и психогеографията, насочено към интердисциплинарен екип от артисти и професионалисти в сферата на културата и изкуството. Участниците ще преминат през творчески тренинг, в който да използват различни изкуства като изразно средство за предаване на усещанията, които градската среда представя. Целта му е да развие компетенциите и уменията на участниците, като същевременно създаде платформа за обмен между тях. Добре разписан и аргументиран проект с привлечен опитен професионален екип. Проектът предвижда работа в посока, актуална за сдружението в последните години. Подробно разписан план за обучението. Идеята за ангажирането на мултидисциплинарни участници ще има ефект върху тяхната реализация и поглед в съответната сфера. Поради ограничени средства по настоящата програма се препоръчва пренасочване към програма "Творчески инициативи". Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства.
TR1462О-24 Вирджиния Рекърдс ЕООД ЕООД Творчески лагер за писане на песни - Sofia Songwriting camp 2022 България, гр. София и к.к. Боровец 01.10.2022 - 30.11.2022 26541,42 14988,88 0 Идеята на проекта „Творчески лагер за писане на песни“ е да бъде изградена дългосрочна международна платформа за свързване и съвместно творчество на автори, музикални продуценти и изпълнители, създавайки повече възможности за успехи в световен мащаб, при работа в условия на пандемична обстановка и спазването на социална дистанция. Проектът е много общо разписан и аргументиран и отговаря само частично на целите и приоритетите на програмата. Липсват съществени детайли по предвидената програма на обучението и нейната реализация. Голяма част от заложения бюджет е за пътни разходи. Препоръчва се пренасочване на проекта към програми за мобилност. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-25 ВТ Ивентс Сдружение Обучения във Варуша Юг Велико Търново 01.11.2021 - 31.05.2022 10331,04 8651,04 0 Седем обучения насочени към артисти,културни оператори живеещи и работещи в квартал Варуша Юг - Велико Търново. Чрез тези обучения те ще развият своите умения в сферата на архитектура, градско планиране, изкуство в публична среда и други артистични практики. Развивайки тези умения в тях, ние искаме да подпогнем реализирането на артистични намеси и облагородяване на квартал Варуша Юг. Темите на обученията са свързани с резултати от теренно поучване направено от участниците. Кандидатурата е технически недопустима - не е наличен пълният пакет с документи за разглеждането й от експертна комисия. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-26 Сдружение "АЛТЕР НЕТУЪРК" Сдружение РЕЗЕРВИрай си място на сцената България 01.03.2022 - 30.06.2022 14940 14940 0 РЕЗЕРВИрай си място на сцената – интензивен тренинг за личностно развитие, развиване на актьорски умения и придобиване на увереност на сцена, способстващи за подобряване на представянето на млади кандидат – студенти по актьорско и куклено майсторство. Проектът има творческа насоченост, но не става напълно ясно дали фокусът на обучението е личностно развитие или развиване на професионалните умения на участниците. Липсват материали за предходна дейност на организаторите. Няма достатъчно данни за дейността на организацията и конкретния опит на преподавателите в този тип обучения. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-27 ИМЪРДЖЪНСИ ТЕАТЪР/EMERGENCY THEATER Фондация Лаборатория за авторски идеи и сценарии - Опити върху съвремието Национален студентски дом, София 20.01.2022 - 27.02.2022 13085,80 13085,80 12000 Фондация Emergency Theater представя първото издание на Лаборатория за авторски идеи и сценарии „Опити върху съвремието“. Лабораторията е формат на практическа групова работа разгърната в 4-ри независими уъркшопа, в които ще се срещнат теоретици и практици в сферата на сценичните изкуства, психо-драмата и философските науки. Целта е разработване на методологии за изграждане на автентична драматургия, в центъра на която е човекът и неговите преживявания в съвременен контекст. Проектът отговаря изцяло на целите и приоритетите на програмата. Представя цялостна и детайлна концепция за серия от обучения с привлечени едни от най-утвърдените български професионалисти в сферата на съвременния танц и пърформанс. Заложените дейности, освен развитието на самите участници, надграждат професионалната дейност и на самите лектори. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради недостиг на средства по програмата.
TR1462О-28 Център ПРО ЕООД ЕООД Организиране на динамични уъркшопи за хоби фотографи - журналисти, артисти, учители, представители на различни видове бизнеси София 01.12.2021 - 01.12.2022 15119,00 15000,00 0 Дейностите по проекта ще бъдат с фокус организиране на динамични уъркшопи за артфотография, web-редакторство, професионални комуникации и организиране на информация и информационни масиви в новата дигитална среда. Разразглеждат се възможности за внедряване на социалната фотография в градския живот на хората като катализатор на промяна към по-добро. Проектът е технически недопустим: Заявление за участие не е в цялост. Всичките посочени разходи са недопустими. Включени разходи за трудови възнаграждения, ДМА и разхода за Уебсайт е над 15%. Липсва документ за съфинансиране. Проектът не отговаря на целите на програмата, тъй като не е насочен към участници с професионален профил. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-29 Лиско Онлайн ЕООД Мюзикълът в кукления театър Руня, България 01.06.2022 - 31.08.2022 15000 15000 0 Уъркшоп насочен към куклени актьори за работа по театрални спектакли в жанра куклен мюзикъл. Проектът отговаря на целите и приоритетите на програмата като предвижда обучение в много специфична и ценна за българския театър форма. Поканените лектори са утвърдени професионалисти с доказани умения и професионален опит, които гарантират успешното провеждане на заложените дейности. Проектът е детайлно аргументиран и представен, макар да отсъства ясна визия за развитието на форума и дългосрочните резултати от събитието. Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства.
TR1462О-3 ТЕАТРАЛНА КОМПАНИЯ ЧЕРО ЕООД Гласът - Aспекти. Tехники и интерпретации. България, гр. София 27.02.2022 - 17.04.2022 14076,14 14076,14 0 Проектът „Гласът – Аспекти. Техники и интерпретации.“ е двумесечен курс за обучение на млади професионални актьори и студенти по актьорско майсторство. Целта е да се допринесе за професионалното развитие на младите творци чрез теоретическа и практическа подготовка за участие в мюзикъли и музикални спектакли. Предложението кореспондира с приоритетите на програмата като предвижда организирането на дългосрочно обучение. Проектът е добре аргументиран, но липсват съществени детайли около графика за изпълнение на предвидените дейности. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-30 Фондация "Бъдещата България" Фондация София Латин Мини-фест България, гр. Варна 10.11.2021 - 10.06.2022 15174 14274 0 София Латин Мини-фест е единственото по рода си събитие в София, в което професионални танцьори и любители на латино танцовата култура /салса, бачата, ча-ча/ могат да се обучават със световноизвестни танцови звезди, както и най- добрите български инструктори. Кандидатурата е технически недопустима: приложение 4 - Заявление за кандидатстване и декларация не е подписано от представляващата организацията. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-31 ИНЪР ТИЪТЪР КОМПАНИ ЕООД По-близо: Имерсивен театър за дигитална среда - международен семинар България, София 01.04.2022 - 30.06.2022 10818,96 10818,96 0 Международен онлайн семинар за имерсивен театър в дигитална среда, включващ лекции, водени от основателите на световни театрални компании с дългогодишен опит в областта. Семинарът е насочен към професионалисти в сетивния и интерактивен театър, цели приобщаването им към новите тенденции за дигитално създаване и представяне на тези театрални форми, което помага за устойчивост на дейността им. Проектът предпоставя колаборации и партньорства. На финала участниците ще заснемат видео интеракции. Предложението отговаря на целите и приоритетите на програмата. Предложеното обучение привлича български и чуждестранни лектори в дигитална среда и успешно представя начините, по които ще надгради професионалните умения на участниците. Проектът не се предлага за финансова подкрепа поради липса на средства.
TR1462О-32 Сдружение "Наш Свят" Сдружение Медийна грамотност за създаване на дигитални умeния на културни творци гр. София, гр.Варна и онлайн 21.11.2021 - 01.10.2022 14368 14368 0 Проектът цели да създаде модел за обучение на творци и специалисти от сферата на изкуството, които да усвоят дигитални знания и умения, подобрят медийната си грамотност, повишат професионалните си възможности и създадат условия за онлайн творческо присъствие. Чрез специфична програма на обучение, 20 професионални специалисти от сферата на изкуството ще се обучат да разграничават медийни манипулации, да мислят критически, да анализират послания и да създават свои собствени дигитални продукти. Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Видимо е адаптиран от проектно предложение по друга програма с фокус медийна грамотност. Слаба аргументация и неясно формулирани цели и нужди на участниците. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-33 АРТЕАСТ Фондация Поетика на тялото и образа - танцово обучение и фото диалози България, София 01.06.2022 - 31.08.2022 9451,26 9451,26 9000 Интердисциплинарно обучение в сферите на съвременния танцов пърформънс, театър и фотографията с насоченост към млади и вече утвърдени професионалисти. Провежда се под формата на танцов тренинг, завършващ с публична презентация, дискусионен модул и последващ фото семинар. Разглеждат се, от една страна, поетиката на танцовото и сценично тяло, а от друга спецификите на неговото фото документиране и изграждането на визуалния образ. Привлечени са водещи международни и местни преподаватели и лектори. Проектът е в синхрон с целите на програмата. Представя задълбочено и добре аргументирано обучение, което е специфично и в този смисъл ще бъде полезно за сценичните и визуални артисти. Програмата е ясно разписана и са налични партньорства с ключови образователни институции. Уточнени са комуникационните канали за разпротранение на информацията, както и детайлно са посочени резултатите от обучителните формати. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради липса на средства.
TR1462О-4 "Самоводска Чаршия" Сдружение Възраждане на класическите занаятчийски техники в съвременното изобразително изкуство България 10.01.2022 - 31.10.2022 14989,68 14989,68 12000 Проект - Възраждане на класическите занаятчийски техники в съвременното изобразително изкуство е първо по рода си и има за цел да създаде мост между традиции и съвременност, да възроди класическите занаятчийски техники и ги трансформира в съвременно изразно средство. Проектното предложение отговаря напълно на критериите на програмата. Обучението ще допринесе за съхранението на класическите занаятчийски техники като ги "срещне" с възможностите на дигиталните технологии. Екипът е изграден от водещи специалисти в съответните направления. Предвидени са дейности в пет града, което ще допринесе за максимална видимост на резултатите от обучението. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет. Редуцират се пера 3.2 и 3.3 и перо 1.4.
TR1462О-5 Институт за изкуство и терапия ЛИБЕРА Сдружение Обучителен семинар на тема Преодоляване на вътрешния самосаботаж и творческите блокажи България 30.11.2021 - 30.11.2022 9700,55 9700,55 0 Интерактивен безплатен обучителен семинар „Преодоляване на вътрешния самосаботаж и творческите блокажи“, проведен в София, Пловдив, Варна и Бургас. Целите му са да дефинира пред артистите едни от най-съществените творчески проблеми, които срещат в професията и в живота си, да ги запознае с методи за преодоляването на тези проблеми и да им предостави арсенал от техники за справянето с тях. Проектът отговаря формално на целите и приоритетите на проекта. Предложената програмата има своите силни страни, но не е ясно аргументиран дългосрочният ефект върху целевата група. Предложението се ангажира за работата с артисти, но критериите и механизмите за профилиране на участниците са неясни. Остават неясни и механизмите за отчитане на резултатите и натрупаните професионални умения на артистите. В същността си предложението е за обучение по личностно развитие, което само ползва инструменти от сферата на изкуствата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-6 Арт Наив Капана ООД Сръбска наивистична школа Ковачица я България България 02.05.2022 - 02.06.2022 14993,24,24 14993,24 0 Проектът обхваща майсторски клас с един от най-изявените представители на наивистичната школа Ковачица в Събрия - Ян Глозик. Той е допълнение към проект за онлайн уроци по наивистично изобразително изкуство. Създадените произведения ще бъдат достъпни за широката публика по време на Втория Международен Салон НАИВ 2022 в София. Проектното предложение се вписва в критериите на програмата. Фокусирано е върху сегмент от визуалните изкуства, който не е силно застъпен в програми и обучителни формати. Силен профил на обучител. Организацията е посочила, че инициативата е продължение на друг проект, но не става ясно дали той е вече осъществен и с какво новото предложение ще надгради предходния проект. Препоръчва се пренасочване на проекта към активната програма за визуални изкуства. Проектът не се предлага за финансова подкрепа.
TR1462О-7 ТЕАТЪР КРЕДО БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕООД Клоунът Гогол София, България 05.01.2022 - 28.02.2022 14983,41 14983,41 12000 „Клоунът Гогол“ е образователно ателие за обучение на млади театрални творци с цел развитие на професионални знания и умения в областта на театралната клоунада, спецификата на творчеството на Н.В.Гогол и клоунадата като методологичен подход към автора. Ателието цели да компенсира дефицита от професионални знания и умения в областта на театралната клоунада-слабо застъпената методология в образователната програма на висшите театрални учебни заведения в България. Проектът отговаря изцяло на целите и приоритетите на програмата. Много добре аргументирано и детайлно представено предложение, което надгражда досегашната дейност на организацията. Изключително подробно разписан проект с ясно дефинирани нужди, които предложеното обучение адресира. Привлеченият екип от професионалисти, гарантира и успешното реализиране на заложените цели и дейности. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради недостиг на средства по програмата.
TR1462О-8 "Международен фестивал за късометражно кино "В Двореца" Фондация Filmer Forge - програма за професионално развитие София 26.02.2022 - 05.03.2022 14936,00 14936,00 11948.8 FILMER FORGE е ежегодна професионална програма на МФКК IN THE PALACE за филмовата индустрия и включва: обучителни модули, срещи и пазар на късофилмовата индустрия, питчинг трейнинг и питчинг сесия, интердисциплинарна конференция и възможности за формален и неформален нетуъркинг. Обучителната програма за професионално развитие е ежегоден аудиовизуален трейнинг в рамките на фестивала, включващ поредица от интегрирани обучителни модули: уъркшопи, лекции, презентации, трейнинги, майсторски класове Проектът засяга утвърден фестивал със значим принос в областта на късометражното кино. Проектното предложение е твърде общо разписано. Минус е, че на този етап липсва достатъчно задълбочена информация относно обучителната програма, както и конкретика относно обучителите. Не са уточнени и времевите параметри на програмата. Проектът не се предлага за финансова подкрепа, проектът се предлага за резерва. Проектът се предлага за финансиране с редукция в бюджета с решение от 26.11.2021г.
TR1462О-9 ДТ "Рачо Стоянов" Културен институт Летен Театрален Форум Габрово, България 02.12.2021 - 14.10.2022 14851 14851 13000 Летен Театрален Форум е лятна художествено-творческа актьорска резиденция със свободен достъп за трийсет участника, насочена към млади актьори, режисьори, студенти по актьорско майсторство и театрални теоретици. Основната цел е да даде възможност за работно – творческа среща на млади актьори с утвърдени творци в областта на сценичните изкуства от различни поколения и да подпомогне развитието на младите актьори, възможност разнообразна практическа работа на професионална театрална сцена. Проект, който се вписва в целите и приоритетите на програмата и ще спомогне за децентрализацията на обучителните формати в сферата на изкуството и културата в страната. Предвидено е заключителното събитие да премине като публичен показ и пред професионална аудитория - театрални директори, критици и режисьори, което е една добра възможност за бъдещи творчески ангажименти на участниците в лятната школа. Проектът се предлага за финансова подкрепа с редуциран бюджет поради недостиг на средства по програмата.