КРИТИКА`21 / Иновативни модели за критика

срок за кандидатстване: 31.03.2021 (16:00) - 23.06.2021 (15:00)

Допустими кандидати: Физически и юридически лица

изтегли Условия

Програма за създаване и разпространение на критическо съдържание чрез иновативни методи и нови канали, които трайно ангажират нови публики и съдържат елемент на културно предприемачество.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
KRI150IM-1 Театър-студио "4хС" Сдружение Без маски България, София 01.01.2022 - 31.07.2022 25617,93 19620 0 Без маски е проект за развитието и надграждането на съществуващия вече блог за изкуство, даващ платформа за устойчив модел за разпространение на критически анализи и съдържание. Основните тематични цикли са: театър, литература, танц, кино и подкаст каналът Очи в Очи на незрящия актьор Андриан Асенов. Проектът насърчава професионалното критическо писане върху актуални национални и международни артефакти и дава възможност за пряко общуване с аудиториите чрез коментари на съдържанията. Проектът не се предлага за финансиране. Амбициозен проект, предвиждащ разнообразни дейности. Основният фокус на проекта - създаването на подкаста - не развива професионално критическо съдържание.
KRI150IM-10 Арт Диалог ЕООД ЕООД Фестивален дневник гр. Варна 01.08.2021 - 10.09.2022 14996 14996 0 Проектът „Фестивален дневник„ предлага нови форми на дебат, свързан с Варна, като своеобразна фестивална столица на България. 20 видео репортажа документират пробуждането на артистичните активности след принудителната социална дистанция. 8 подкасти „Забравените фестивали„ припомнят за значими фестивали от близкото минало. 20 отзива реабилитират значението на независимите анализи. „Фестивална академия - Варна„ създава система за наблюдение и оценки на постиженията на организаторите. Проектът не се предлага за финансиране. Интересен проект за представяне на фестивалите и фестивалната култура в града. Не е ясно до каква степен обаче проектът ще наблегне на критическата рефлексия за тези събития и до каква степен ще остане само на ниво отразяване. Изследването на прекратени фестивали не отговаря на приоритетите на програмата за подпомагане на критическо съдържание върху актуални събития. Дейностите "Фестивална академия" - изглеждат по-скоро като събиране на статистическа информация, а не предвиждат качествена оценка на събитията. Допуснати са неточности в бюджета.
KRI150IM-11 "Седем" Сдружение Нова филмова критика София, онлайн 01.08.2021 - 31.08.2022 15000 15000 10000 Проектът цели създаване и надграждане на новаторски модели за филмова критика в сайта filmsociety.bg - тематични броеве, проследяващи тенденции в съвременното кино, специализиран подкаст, разширяване на английската част на сайта, международни партньорства и популяризирането на filmsociety.bg и българските филми в чужбина, засилена интеракция с професионалната и любителска аудитория, реклама и промоция на новите рубрики и модели. Проектът се предлага за финансиране. Сайтът се утвърждава като водеща медия в областта на екранните изкуства с разнообразни теми, коресподенции от престижни международни фестивали и сериозни анализи на филми и тенденции в съвременното кино. Предлага се редукция на бюджета в перото за рекламни разходи.
KRI150IM-12 Портрет Филмс ЕООД ЕООД Кинопортрети - кодове и знаци България 01.08.2021 - 30.08.2022 24994,24 19994,24 0 „Кинопортрети - кодове и знаци“ е цикъл от критически аудио-визуални есета, посветени на кинопортрета като културен феномен и призма, през която да се изучава киното като изкуство, практика, академично поле. Проектът представя и възможностите на аудио-визуалната есеистика - засягайки сложни въпроси, но на достъпен и разбираем език, тя дава критически поглед, обогатяващ осмислянето на филмовите творби - както в специфично кинематографски, така и в по-широк културно-социален контекст. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът не отговаря на целите на програмата. По-скоро създателите му трябва да се насочат към програми, които финансират филмови проекти. Проектът е неясен като концепция. Липсват писма за партньорство с посочените институции, което поставя под съмнение изпълнението на основни дейности в проекта като публично представяне в 4 града.
KRI150IM-14 Ганка Въчкова Василева Българският роман в контекста на културната памет и глобализацията България, Шумен 19.07.2021 - 19.07.2022 14830,00 14830,00 0 Проектът предлага стегнато проучване за развитието на романа у нас в края на 20. и първите десетилетия на 21. век. Идеята е да се анализират и систематизират произведенията по тематика, проблематика, структура и нравствено-естетически светоглед - за улеснение на реципиента. С иновативни подходи и комуникационни канали ще се води диалог с читателите. Ще се надмогват стереотипите, поставящи литературната критика в рамките на пасивното и строго научното, далеч от реалния динамичен живот. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът предвижда изследване, което не попада в приориетите на програмата за оперативна критика. Не става ясно какви са точно иновативните подходи и как те ще стимулират аудиториите да потребляват критическото съдържание. Проектът предвижда изготвянето на огромен масив от текстове. Не са посочени потенциални автори на тези статии. Некоректно попълнен бюджет.
KRI150IM-15 Фондация Рефлектор Фондация Поезия пердута България, София, Кюстендил 15.09.2021 - 15.08.2022 9250,75 9221 0 „Поезия пердута“ цели да промени положително нагласите към поезията сред младите хора като насърчи публични дискусии между артисти, учени и публика, които да повишат критичното мислене, да образоват аудиторията и да я ангажират като активен участник в рефлексията към поезията днес. Проектът създава и курира откъси от критически материали и архиви, онлайн дискусии, анкета и видео интервюта, за да повиши достъпността и ангажираността на младите хора към поезията. Проектът не се предлага за финансиране поради липса на средства. Добре написан и обоснован проект, който отговаря за целите и приоритетите на програмата. Допуснати са грешки в бюджетната матрица.
KRI150IM-16 "Международен фестивал за късометражно кино "В Двореца" Фондация IN THE PALACE Critic Hub София, Перник, онлайн 01.08.2021 - 31.08.2022 24915 19950 0 Настоящият проект представя завършен хъб - като иновативна форма - за създаване и разпространение в различни по вид канали на критическо съдържание за съвременно късометражно кино. Хъбът също така позволява и интеракция с публиката за обратна връзка и оценка на културното съдържание. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът предвижда разнообразни дейности, но единствено подкастът попада във фокуса на програмата. Не става ясна концепцията как предложеният хъб ще има критическа рефлекция, като е предложена само книгата на проф. Петя Александрова, която е част от проект на Института за изледване на изкуствата към БАН към Фонд "Научни изледвания". Всички декларирани партньорства са подписани от ръководителя на проекта, което поставя под съмнение успешната реализация на проекта. В него се посочва, че именно благодарение на партньорствата ще се постигнат търсените резултати и ефект. Бюджетът е силно завишен.
KRI150IM-17 Блян за романтика, цветя и космос( Сдружение Пиратски гълъби България, Велико Търново, София, Русе 01.08.2021 - 30.06.2022 13242,50 13242,50 0 Замисълът на проекта е да изгради един критичен анализ на творчеството на Димитър Воев и иновативно представяне на резултатите от него. Неговото творчество продължава силно да въздейства на музиканти, поети, писатели, а критиката, посветена на поезията и музиката на Воев, прави едва първи стъпки. Проектът не се предлага за финансиране. Фокусирането върху творчеството на една личност не предлага достатъчно поле за оперативна критика. Не е ясно дали посоченият екип има капацитета да реализира проекта.
KRI150IM-18 Боряна Светославова Статкова 60 ГОДИНИ СОФИЙСКИ СОЛИСТИ БЪЛГАРИЯ, София 15.08.2021 - 31.08.2022 15000 15000 0 С какво е уникална за България и световния музикален свят през 2022г. 60 годишнина на знаменития ансамбъл Софийски солисти? В първия филм Трима от Софийски солисти, първата му солистка Милена Моллова и именитите им диригенти ще разкажат за изключително необикновеното и любопитно създаване на ансамбъла с милионна публика на 5 континента. Филм, приятно изживяване за значението на музиката и пътищата към Европа и света, за диалога между различни култури и ценности за бъдещето, за общуването. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът не отговаря на целите на програмата. По-скоро създателите му трябва да се насочат към програми, които финансират филмови проекти. Проектът е неясен като концепция. Отсъства идеята за критическа рецепция. Липсва декларация за партньорство с ОКИ Красно село. Има некоректности в бюджета. От проекта не се разбира дали кандидатът има капацитет за неговата реализация.
KRI150IM-19 Култивизор ЕООД Култивизор България 01.09.2021 - 31.08.2022 14518 14518 10000 Култивизор е онлайн медия за критическо съдържание върху българско изкуство и култура. Съдържанието ще бъде представяно както в текстов, така и в аудиовизуален формат. Проектът е насочен към събития, случващи се основно извън София, като по този начин иска да развие и популяризира изкуството в по-малките населени места. Към медията ще бъде създаден и подкаст, в който ще се представят гости, с които да се коментират актуални събития, проблеми и постижения в изкуството, културата и науката. Проектът се предлага за финансиране. Проектът има за цел да създаде ново дигитално пространство с фокус върху местни и регионални културни събитя. Екипът има потенциал да изпълни заложените дейности. Бюджетът е реалистичен и балансиран. Липсва описание на начините, по които ще се работи с аудиториите. Проектът отговаря на приоритетите на програмата и се предлага за финансиране с редукция на бюджета. Бележки от финансист: Разходи за хостинг и домейн в т.3 вместо в т.2.6. В т.2.5 не навсякъде има стойности в колона 10 с относителен дял разходи.
KRI150IM-2 Заран БГ ООД Рубрика за културни събития Попара София 01.08.2021 - 31.12.2021 15000 15000 0 Попара е дигитално пространство с развиваща се публика на доброволчески начела с интерес към изкуството, даващо глас на нови и установени артисти чрез интервюта и статии. Чрез финансирането от Фонд Култура искаме да продължим дейноността си и да я надградим, като добавим Youtube канал, подкаст и онлайн магазин. По този начин проектът ще се превърне в устойчив. Планираме да изпращаме хората от нашия екип и по събития, които да отразяваме, за което до момента не е имало ресурс. Проектът не се предлага за финансиране. Липсва ясна концепция за тематичната посока и фокуса на предлагания проект както и какво е предвиденото съдържание: интервюта, коментари, дискусии. Не става ясно от предложението до каква степен ще бъде засегнат критическият жанр и до каква степен материалите ще бъдат по-скоро лайфстайл и журналистически материали.
KRI150IM-20 Карина Илиева Попова Дигитално пространство за българско изкуство и култура България 01.08.2021 - 31.08.2022 15000,00 15000,00 0 Обединени от общата кауза и желание да предадем нашите идеи по някакъв начин пред българската общественост, Александра, Яница и Карина се обединихме и оформихме общата си идея във формата на уеб сайт. Бихме искали да доближим хората до света на българското изкуството и да съберем творческите личности инициативи на едно място. Проектът не се предлага за финансиране. Бюджетът е завишен и некоректен. Непопълнена матрица за бюджет. Липсва описание в колона 2 /вид на разхода/ и липсват стойности на последните 4 колони. Амбициозен проект без осигурена подкрепа от други институции. Идеята има потенциал да се развие, но е нужна повече конкретика.
KRI150IM-21 "БРАС ПЕРСПЕКТИВИ" Сдружение ИСТОРИИ ЗА БРАС България, София 01.09.2021 - 31.08.2022 7932,76 7932,76 7932 Online проектът Истории за брас е вдъхновен от историята и настоящето на българската школа по медни духови инструменти и богатите ни традиции в сферата на духовите оркестри и ансамбли. Във фокуса на творческата му концепция са настоящето, миналото и бъдещето на българските изпълнители и композитори, посветили своята кариера и съдба на медните духови инструменти. Проектът включва 36 публикации в 4 тематични линии на специален официален сайт https://brass.bg на български и английски език. Проектът се предлага за финансиране. Проектът е добре изготвен и е в тематичния фокус на програмата. В концепцията на online формата са залегнали идеи, които по изложения начин са осъществими. В проектния обхват попадат множество и в различие архивни и актуaлни критически и информационни материали, които в стратегията за реализацията на проекта осъществяват разкриването за света на страница от българска културна традиция. В проекта успешно се проследява съдържателната линия за поддържане на процеса на развитие от миналото до модерността. Проектът чрез информационните и комуникационни средства ще популяризира българската брас школа по един съвременен начин, ще запознае широката публика у нас и в чужбина с достиженията на това изкуство в контекстта на неговото европейско и световно измерение. Представеният онлайн проект успешно преодолява граничността и националния облик на художествените изяви на духовите медни инструменти, запознавайки световната културна общност с български и чужди образци на изкуството. С перспектива за поддържане на платформата с регулярна критика, свързана със спецификата на този род изкуство, проектът ще ангажира световната културна общност с информация, проблемност, новости и интерпретации в опознаване на български и чужди образци на музикално-изпълнителско изкуство и творчество. Проектът е с потенциал за развитие на аудиторията – от специализираната до нейния широк кръг у нас и в чужбина. Той е оригинален и с престижен характер. На лице са и заложените личностни и институционални взаимодействия и партньорство. Проектния бюджет е коректно представен.
KRI150IM-23 Изкуство - дела и документи Фондация Критици в космоса в търсене на нови критически хоризонти България 30.08.2021 - 31.08.2022 15950 15000 10000 Проектът „Критици в космоса – в търсене на нови критически хоризонти“ ще състои от серия от 5 пилотни видео предавания, излъчвани online. Те имат формат на телевизонно предаване – с дискусия в студио, репортажи и представяне на събития и произведения от сферата на визуалното изкуство. Проектът цели да разработи експериментален формат, който да представя различни гледни точки – понякога конфликтни, да прави препратки към различни сфери на живота и науката, които се пресичат с изкуството. Проектът се предлага за финансиране. Иноватитевен проект с потенциал да се развива и да привлича нови аудитории. Критическото съдържание е представено по интересен и достъпен за публиката начин. Организация с опит, която има капацитет да осъществи проекта.
KRI150IM-24 Гараж - колективна платформа за независими артисти Сдружение Нов Танцов Коридор България, международен проект 03.01.2022 - 29.07.2022 16900 15000 0 Нов Танцов Коридор е проект насочен към развитието на критиката и анализа за съвременен танц и хореография. Целта на проекта е да стимулира писането, изследването и представянето на творчески процеси и продукти,  като допринася за възприемането и оценяването на процесите в танцовия сектор, привличането и надграждането на аудитории за танц. Проектът ще бъде достъпен в дигиталната платформа за танц и хореография на ICC. Проектът не се предлага за финансиране. Основният фокус на проекта не е създаване на ново критическо съдържание и неговата популяризация. Проектът е с ограничен обхват в нялко творчески проекта, за които няма ясни доказателства, че ще бъдат реализирани. Проектът не отговаря на приоритетите на програма "Критика".
KRI150IM-25 Стефан Русинов Русинов Подкаст за литературни преводи София 01.10.2021 - 31.08.2022 11000 11000 11000 Бележка под линия /преводачески разправии, хватки и поразии/ е подкаст за обсъждане на литературни преводи, в който преводачи от различни езици споделят решенията, съображенията, колебанията и препъникамъните в своята работа по конкретни литературни произведения. Проектът се предлага за финансиране. На лице е критически поглед върху една сложна и не особено популярна тема - художественият превод. Проектът намира алтернативни канали за популяризация и успява да развива аудиторията. Също така са направени крачки за набавяне и на допълнително финансиране, което доказва значимостта и актуалността на проектната идея.
KRI150IM-26 Борис Славчев Зафиров Кой е на сцената? България 01.09.2021 - 31.08.2022 14800 14800 10000 Ще създадем десет подкаст предавания за театър, в които ще се анализират художествените и социалните му аспекти. Дебатът ще е между артист, театрален критик и представител на публиката. Ще ги публикуваме, веднъж месечно, в специално създаден раздел в страницата на Театър на отговорността. Ще приобщим младите театрални критици- студенти към социалния дискурс на театъра, като ги ангажираме с публикации на критически анализи. Проектът ще се реализира в периода между 01.09.2021-31.08.2022 Проектът се предлага за финансиране. Проектът предлага оригинален подход за повдигане на дебат и включване на публиката в актуални теми от съвременния театърален живот и независимия сектор. Кандидатът има капцитет да реализира проекта както и изградена партньорска мрежа, чрез която да популяризира резултатите. Проектът се предлага за финансиране с редукция на бюджета - разходите в т. 3 следва да се отнесат в т. 2.6.
KRI150IM-27 Варна Денс Театър ООД АртсТАНЦии - втора част Варна/онлайн 01.09.2021 - 31.08.2022 6000,00 6000,00 6000 Проектът АртсТАНЦии на Варна Денс Театър цели поддържането на създадената онлайн платформа, съдържаща различни рубрики, свързани с танцовото изкуство. Платформата регулярно ще предоставя на читателите интригуващо съдържание с критически фокус на разбираем език в лесно достъпен онлайн формат. За целта ще бъдат използвани различни формати критическо съдържание, както традиционни, така и иновативни. Проектът се предлага за финансиране. АртсТАНЦии се стреми да развива вече съществуваща платформа за критическа рефлексия върху професионалното танцово изкуство във Варна. Проектът е добре аргументиран и представя ясно формулирани дейности и резултати.
KRI150IM-29 Александра Димитрова Ласкова Платформа: defineartist.com България, Пловдив 01.08.2021 - 31.03.2022 10000,00 9100,00 0 Уебсайт, който е платформа за критически текстове и образователно съдържание, посветени на дигитални изкуства, употребата на изкуствен интелект в изкуствата и нет арт. Нашата основна цел е създаване, развитие, захранване и популяризиране на съдържанието. Искаме да създадем един подробен каталог и пътеводител за света на дигиталното изкуство на достъпен език, както и платформа за критически текстове и дебати за етическите, екологически и технически проблеми на новите медии. Проектът не се предлага за финансиране. НЕДОПУСТИМ КАНДИДАТ. Кандидатът не е представил подписано изискуемото заявление за участие в конкурса със съдържащи се в него задължителни декларативни текстове.
KRI150IM-3 Дарик радио АД АД Дигитална платформа България 30.08.2021 - 30.09.2022 14990,00 14990,00 0 Дарик е единствената българска медия, която не само говори за изкуство, но и допринася за създаването и представянето му. Проектът надгражда постигнатото, регистрира и популяризира предстоящи събития и добавя, динамично критическо съдържание, което поставя в съвременен контекст сериозен и непрекъснато развиващ се масив от произведения на съвременното визуално изкуство. Платформата съчетава в комплексен дигитален продукт постиженията на пленера Звук и цвят, организиран от Дарик от 1999 до днес. Проектът не се предлага за финансиране. Проектното предложение предвижда дейности, които не отговарят на приоритетите на програма "Критика", като куриране и продуциране на изложба. Не е ясно формулирано какво ще бъде критическото съдържание, ако има такова. Проектът цели популяризацията на частна колекция без гаранции каква ще бъде критическата рефлексия от нея.
KRI150IM-30 Скрибенс - медийна група ООД Глоси: приписки в белите полета на страниците на литературата България, София 16.08.2021 - 31.08.2022 12213,96 10960,00 0 Създаване на актуално литературнокритическо съдържание и неговото разпространение чрез налични и нови електронни и традиционни медийни форми, както като текст, така и чрез видео и аудио представяния. Цели се краткост, адекватна на съвременните навици за търсене и възприемане на съдържание, съчетаваща в себе си достъпност и разбираемост и прецизен аналитичен аспект. Формата вече има своя история в списание Кръстопът. Проектът не се предлага за финансиране. Кандидатът оттегля кандидатурата си.
KRI150IM-31 Wonderland Productions (Уондърленд Продакшънс ЕООД) ЕООД КУЛТУКАЗАТЕЛ София, България 01.11.2021 - 01.06.2022 15000 15000 0 КУЛТУКАЗАТЕЛ е платформа-календар, която ще предоставя на софиянци и гости: Липсващата систематизирана и изчерпателна информация за провеждащите се всеки ден културни събития. Критични статии, рекламни трейлъри и линкове към страниците за продажба на билети. Цел – да се извади предлагането на културно съдържание от сайтовете за оферти, от жълтите вестници и от таблоидните предавания и забавни чуждестранни формати по телевизиите и да се позиционира на специално подходящо ново място. Проектът не се предлага за финансиране. Липсва базисна информация за организацията - некоректно попълнен формуляр за проект. Бюджетът е завишен. На матрицата за бюджет липсва име на кандидат и име на проекта.
KRI150IM-4 ТРЕНД ПРОЕКТ ЕООД Подкаст "Добрата история" България, Ямбол 20.08.2021 - 20.07.2022 9824 9824 0 „Добрата история“ е подкаст за сторителинг. Целта му е да обхване всички аспекти от приложението на изкуството за разказване на истории – литература, кино, театър, медии, търговия, обучение и т.н., както и всички гледни точки – автори на литературни произведения и киносценарии, издатели, режисьори, монтажисти, журналисти, учени, маркетолози, предприемачи, преподаватели и др. Проектът не се предлага за финансиране. От проектното предложение не става ясно какво ще е нивото на критическите материали и в каква посока ще се водят разговорите с творците както и на какъв принцип са подбрани.
KRI150IM-5 ТОТАЛ 18 ЕООД ЕООД Bookwar.bg - Секция Критика София 01.09.2021 - 31.08.2022 20000 20000 0 Bookwar.bg е нова онлайн медия за български книги. Развитието на Bookwar.bg като дискусионен форум акцентира върху създаването на нова секция КРИТИКА с интерактивен характер с акценти: Видеоматериали - интервюта с автори, разговори с издатели, художници на корици и читатели. Подкаст по творческо писане - редовна аудио и видео учебна програма, водена от значими български автори. Онлайн LIVE срещи - Поредица с интерактивен елемент за участие на аудиторията в създаване на критично съдържание. Проектът не се предлага за финансиране. Проектното предложение е интересно и има амбицията да популяризира литературната критика. В бюджета липсва перо за създаване на критическо съдържание. Лекционният курс по творческо писане е недопустим като дейност. В проекта не са посочени литературни критици, които биха обезпечили създаването на професионално критическо съдържание.
KRI150IM-6 Сдружение за изкуство и наука 21 Сдружение Арменско кафене България 31.08.2021 - 30.09.2022 13845,78 13845,78 0 „Арменско кафене“ е рубрика в информационно-образователния сайт „Изкуство и наука”, в която се представят документални изследователски портрети на значими, но малко известни личности от българската култура. Проектът „Арменското кафене“ има за цел да надгради съществуващия сайт като специалният акцент e разработване на рубриката с непубликувани документи – мемоари, кореспонденция, художествени, исторически текстове, снимки, книги др. Проектът не се предлага за финансиране. Интересен проект, който е по-скоро с изследователски характер и в този смисъл не отговаря напълно на приоритетите на програмата. Некоректно попълнена таблица за бюджет /липса на стойности в последните четири колони на таблицата/.
KRI150IM-7 Колибри ООД Литературна и художествена критика и публицистика, реализирана чрез дигиталната платформа АртАкция България 01.08.2021 - 01.08.2022 92520 20000 10000 Проектът предвижда критично отразяване, анализ и популяризиране на събития в сферата на културата и изкуството с акцент върху събития със стратегическо значение за българския културен живот. За целта ще бъдат приложени актуални иновативни способи в т.ч. гъвкава дигитална платформа за аналитични авторски материали и публицистика, която вече има своето място в българския медиен пейзаж; модерирани онлайн дискусии, насърчаващи плурализъм на мнения, продуктивна полемика, критически рефлексии и др. Проектът се предлага за финансиране. Платформата АртАкция е устойчив във времето проект, който се утвърди като популярна платформа за популяризирането на културни събития и процеси. Добре написан и обоснован проект, с ясно описани партньорства и механизъм на финансиране. С предложение за редукция на бюджета в перото за реклама.
KRI150IM-8 АКТ-УНИМА, България Сдружение Кукларт: нови хоризонти, нови аудитории България, София 01.09.2021 - 31.07.2022 26058,48 20000,00 20000 Проектът КуклАрт: нови хоризонти, нови аудитории има за цел да се фокусира върху създаването на ново критическо съдържание в полето на кукления театър, каквото до момента АКТ-УНИМА, България не е предлагала. Предвижда се създаване на аудио подкаст за куклен театър, фоторепортажи зад кулисите, театрален бюлетин на чужди езици, радио рубрика и оперативна критика за куклен театър. Всичко това има за цел да създаде авторско критическо съдържание с потенциал за устойчиво развитие. Проектът се предлага за финансиране. Списание КуклАрт разширява своите аудитории и развива каналите, чрез които достига до тях. Организацията има капацитета да изпълни проекта според разписаните параметри, да ангажира професионалисти и да създаде качествено критическо съдържание. Проектът е добре аргументиран, с балансиран бюджет, отговарящ напълно на приоритетите на програмата и се предлага за финансиране в пълен размер на бюджета.
KRI150IM-9 Ай Ем Ю Пийс Глобал Сдружение Aз обичам да чета България, Варна 01.08.2021 - 07.08.2022 2115,00 2115,00 0 Идеята на проекта е да се съхрани обичта и уважението към книгата. Проектът се изразява в четене на разнообразни тематики, предварително избрани, на открито - с минимум двадесет деца на възраст от девет - дванадесет години. Основните произведения, които ще се прочитат, ще бъдат достъпни и лесно запомнящи се приказки, басни от български и чуждестранни писатели. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът не отговаря на приоритетите на програмата. По-скоро е подходящ за програма "Публики" на НФК.