ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ'22 / ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ

срок за кандидатстване: 08.04.2022 (15:00) - 10.05.2022 (15:00)

Допустими кандидати: Юридически лица

Програмата има за цел да насърчи най-вече развитието на дейности, насочени към адаптацията на културните институти. Програмата за възстановяване има за основна цел да подкрепи проекти, които допринасят за цялостното развитие на културната среда във всички нейни аспекти – професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др.

Входящ номер Име на кандидата Име на проекта Място на реализация Срок за реализация Общ бюджет (лева) Искана сума от НФК (лева) Отпусната сума (лева) Кратко описание Мотивация
VRKI2022-1 РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПЕТЪР СТЪПОВ Друга П.Ф. Таланти и поклонници - четири звездни истории от първо лице България, Търговище 01.11.2022 - 31.10.2023 14408,00 14408,00 14408 Проектът е насочен към възстановяване на една от ключовите дейности на РБ П. Стъпов, свързана с организиране и провеждане на артистични събития. Проектната дейност е провеждането на серия артистични творчески събития Кафе с автограф, с участието на популярни поп музиканти и актьори. Конкретния им подбор е базиран на отговорността им за личностното израстване на младите хора и посланията да вдъхновяват и възпитават естетически и духовни ценности у подрастващите. Проектното предложение предвижда организиране на четири срещи-разговори с популярни творци (артисти). Проектът е насочен към широката публика, ще бъде реализиран на територията на гр. Търговище, включва партньорства само с локални за областта организации, има добър план за разпространение.
VRKI2022-10 Художествена галерия град Добрич Културен институт Плакатите разказват - каталог на Людмил Чехларов Добрич 01.07.2022 - 31.12.2023 14280,00 14280,00 14280.00 ПЛАКАТИТЕ РАЗКАЗВАТ – КАТАЛОГ НА ЛЮДМИЛ ЧЕХЛАРОВ цели издаване на каталог на дарението от оригинални проекти за плакати, плакати-тираж, марки и запазени знаци и представянето му чрез събития в различни градове, което налага систематизиране на биографични текстови и визуални данни в единно книжно тяло. Теоретичните разработки в каталога целят разширяване на познанията за изкуството на сценичния плакат, за връзката между литературната идея, авторската интерпретация и артистичния резултат. Проектното предложение за отпечатване на каталог с оригинални проекти на Людмил Чехларов съответства на приоритетите на Програмата. Екипът на Художествена галерия град Добрич притежава необходимите професионални качества за реализацията му. Кандидатът има добре развита мрежа с партньорски организации. Проектът предвижда отпечатване на каталог и създаване на пътуваща изложба. Организацията залага на традиционни методи в подхода си към опазването на културното наследство. Ясно са формулирани целевите групи - проектът предвижда да достигне до широка специализирана публика - ученици от художествени училища, студенти, млади творци и др. свързани с изобразителното изкуство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-100 МУЗЕЙ"СТАРИНЕН НЕСЕБЪР Културен институт Изработка и реализация на изложба: Пътят на зърното през вековете в мелницата на провлака в гр. Несебър гр. Несебър 20.05.2022 - 30.07.2022 38233,00 30587,00 0 Реализацията на изложбата ще доведе до откриването на нов музеен обект в знаков паметник за Несебър – Мелницата на провлака. Изложбата ще бъде с постоянен характер и ще се развива във времето. Тя ще запознава посетителите с най-важните характеристики на зърнопроизводството от Праисторията до XX в. От представената в проектното приложение информация не може да се констатира наличие на дейности, които предполагат обвързаност с конкретна творческа и/или артистична изява, образователна насоченост, развитие на публики и др. В Приложение 2 "План за реализиция на проекта" е споменато, че обектът ще бъде включен в образователна програма на организацията, но това не е отразено в графика на дейностите и не е обвързано с конкретни периоди, цели и резултати. Посочена е партньорска организация, която обаче не а е ангажирана с реализирането на дейност по проекта. Няма разписани конкретни целеви групи. Посоченият срок за реализация на проекта и график на дейностите не е адекватен и реалистичен. Съгласно приложения график на дейностите проектът започва на 20.05.2022 г. и приключва на 30.07.2022 г., което не отговаря на изискванията на програмата: Дейности и разходи, извършени преди подписването на договор с НФК са недопустими. Бюджетът не е коректно попълнен. Разходите не са добре обосновани. Приложеният идеен проект и оферта са неясни и неточни, без конкретика за броят и размера на ДМА, заложени в бюджета. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-101 Регионален център за съвременни изкуства Топлоцентрала Културен институт Развитие на капацитета на РЦСИ Топлоцентрала за работа с публики онлайн и офлайн София, България 01.07.2022 - 31.12.2023 80128,88 63339,38 63339.38 Предложеният проект ще развие капацитета на РЦСИ Топлоцентрала да работи с публики чрез едногодишно обучение на екипа, реализация на програма от артистични събития в малки населени места и допълнителна разработка на уебсайта на организацията и надграждане на негови функционалности. РЦСИ Топлоцентрала е ново място, което в краткия си период на съществуване успя да се заяви категорично в културната карта с редица активности на местно ниво и с осъществяването на международни сътрудничества, с колаборация на местни и чужди артисти. Ръководена е от опитен колектив, а за изпълнението на проекта са привлечени и допълнителни експерти обучители. Проектът и дейността на организацията отговарят в почти пълна степен на всички насоки на Програмата. В предложението ясно са очертани няколко основни дейности - осъществяване на обучения с договорени обучители на екипа с фокус маркетинг и реклама; разработване на стратегия за привличане на зрители; доразработване на уебсайт. Представена е ясна концепция за артистична програма, включваща различни артистични форми и акции на уличните изкуства, създадени със съвременни творчески методи. Заложена е дейност за разпространение с установени и разписани партньорства с близки общини. Проектното предложение предлага подробен и реалистичен план за изпълнение съобразен с дейностите, графика и собственя ресурс. Налични са индикатори за повишаване на професионалната експертиза на екипа, разширяване на дейността на организацията и излизането ѝ от региона, в който е разпознаваема. Бюджетната матрица е разписана спрямо поставените условия. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-102 СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ Културен институт Документът. Живопис след фотографията през 70-те и 80-те на 20-ти век България, София 01.08.2022 - 30.06.2023 81518,70 64118,70 64118.70 Проектът с работно заглавие “Документът. Живопис след фотографията през 70-те и 80-те на 20-ти век” представя една от тенденциите във визуалните изкуства през 70-те и 80-те г. на 20-ти век у нас, свързана с ползването на фотографски и документален материал от художниците. Основна част e развиването на партньорства със сродни организации от страната, както и взаимодействието с външни на институцията експерти по реклама и комуникация, външни куратори и теоретици в областта на визуалните изкуства. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Организацията е една от ключовите културни интституции в столицата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества. Проектът предвижда реализация на мащабна и амбициозна експозиция със специфична тематика - Живопис на 70-те и 80-те години след фотографията. Предвиден е цикъл от лекции на експерти от различни области на изкуството, както и други разнообразни похвати за работа с конкретни публики. В реализацията на проекта ще участват и студенти и млади специалисти. Комуникационният план е адекватен на поставените цели, привлечени са външни изпълнители за реализацията му. Бюджетът е добре разработен, реалистичен и подкрепен с оферти. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-103 Народно читалище "Градище 1907" Читалище Детски фестивал Пей, играй и се смей гр. Своге 01.07.2022 - 31.12.2022 50420 40584 0 Концепцията на проекта в насочена към организирането и провеждането на детски пет дневен фестивал обединяващ в себе си няколко основни тематични подхода – игри, забавления, състезания и представления, предназначени за деца, включвайки местни състави, групи и школи в цялостното провеждане, участие и осъществяване. Предвидените занятия включват в себе си и образователни материали по различни теми като история, химия, биология, астрономия и др. Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5. чл. 6. чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-104 НУИ "П. Пипков" Културен институт "Малки музикални инструменти за голямо музикално бъдеще" България, Плевен 01.07.2022 - 30.11.2023 64600,40 51280,40 51280.40 Образователният проект „Малки музикални инструменти за голямо музикално бъдеще“ предвижда изнесено в детски градини и начални училища обучение за деца в предучилищна възраст и ученици от начален етап. Чрез подходящи за тяхната възраст умалени инструменти, се цели привличане на интереса, развитие на музикалните способности и продължаване на творческия път на откроените таланти в НУИ „П. Пипков“Плевен. Проектът с образователна насока търси своята аудитория директно в детските градини и началните училищни класове. Идеята децата да видят и се докоснат до умалени инструменти, подходящи и съразмерни на физиката на малките деца, всъщност е насочена към своеобразното им "зарибяване" и оттам последващо осигуряване на подхранващ поток от ученици в музикалния отдел на училището. Това е смислено и перспективно и вече работи на други места. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-105 Столична библиотека Културен институт Познатият непознат Симеон Радев България, София 01.07.2022 - 31.12.2023 70300 56420 56420.00 Проектът „Познатият непознат Симеон Радев“, има амбицията чрез създаване на дигитална платформа да се представи личната библиотека, съхранявана в Столична библиотека на големия български автор, историограф и дипломат Симеон Радев и неговият богат личен архив, съхраняван в Централния държавен архив /ЦДА/. Проектното предложение предвижда създаване на дигитална платформа, в която да се съхрани и популяризира семейния архив и библиотека на Симеон Радев. Предвидени са още изграждане на уеб сайт към платформата, заснемане на филм и изработване на изложба. Проектът е интересен и стойностен от гледна точка на изследователите и хората, работещи с културното наследство. Има потенциал да надгради услугите предлагани от Столична библиотека. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-106 Асоциация Фестивалите в България Сдружение Укрепване и развитие на Асоциация Фестивалите в България България Банско 01.07.2022 - 31.12.2023 116020,00 97000,00 0 Проектът предвижда повишаване на административния капацитет на организацията, разширяване обхвата на дейностите, иницииране на професионални дискусии, развитие на мрежа за подкрепа на организатори на фестивали, тренинг обучения, развитие на дигиталната свързаност между публиките и организаторите на фестивали в България, разширяване функционалностите на Fest-bg.com за предоставяне на специализирани услуги в сферата на събитийния мениджмънт, фестивалния туризъм и съпътстващите ги услуги. Недопустим кандидат. Мотиви: Кандидатът е юридическо лице с нестопанска цел, не представлява държавен. общински или регионален културен институт, съгласно легалните дефиниции на тези понятия, определени с чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата, не отговаря на изискванията за създаване и финансиране, посочени в този специален закон.
VRKI2022-107 Градски исторически музей - Брацигово Културен институт Популяризиране на дейността на Градски исторически музей- Брацигово чрез използване на мобилно приложение и реклама в медийни платформи. България, Брацигово 01.07.2022 - 30.08.2023 14990,00 14990,00 0 Считаме, че ключов фактор за развитието на музейното дело през 21 век е адаптацията на процесите и съдържанието към дигиталната среда, както и модернизация на процесите , свързани със запазване и презентиране на музейните експонати. Чрез средствата на новите технологии искаме да достигнем до нови посетители на Градски исторически музей- Брацигово, било то присъствено или виртуално. В проектното предложение не се открива информация за реализирани проекти. Голяма част от Приложение 1 не е попълнена, в Приложение 2 информацията е схематична и неясна. Обосновката на дейностите е повърхностна. Не са посочени партньори при изпълнението на дейностите. Няма ясно дефинирани целеви групи и дейности за социално приобщаване. В бюджета има недопустим разход: Разход 1.2. От представената в приложенията информация не може да се констатира наличие на дейности, които предполагат обвързаност с конкретна творческа/артистична изява, образователна насоченост, развитие на публики и др. Няма застъпена идея за реализирането на събитие, образователна програма или друг вид дейности, с които може да бъде съхранено и/или популяризирано културното наследство на региона. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-108 ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „САВА ОГНЯНОВ” - РУСЕ Културен институт Странна случка с куче през нощта България, Русе 01.11.2022 - 31.12.2023 167683,92 65000,00 65000.00 Проектът предвижда създаване и разпространение на нова творческа продукция – „Странна случка с куче през нощта“ по едноименния роман на Марк Хадън. Материал със силна социалната ангажираност, насочващ общественото вниманието към проблемите на хора с аутизъм. Фокус на проекта е надграждане на техническите възможности на театъра за създаване на атрактивна продукция, привличане и работа с млади творци и повишаване на творческия потенциал на трупата, както и на техническите умения на сценичния екип. Драматичен театър - Русе е с доказана и добре развита творческа дейност свързана с театрална продукция, фестивали, конкурс за млад режисьор. Наличен е екип с високи професионални компетенции. В артистичната програма на проекта се залага на реализацията на спектакъл и подобряване на материалната база на театъра. Със закупуването на заложената в бюджета техника театърът ще има възможност за създаване на мащабни и визуално атрактивни спектакли. Драматургичният текст акцентира върху темата с аутизма и в процеса на създаване са предвидени дейности свързани с работа с възрастни, деца и техните семейства диагностицирани със заболяването. Кандидатът представя ясна стратегия за привличане на публики, като за нейното осъществяване е предвидено провеждане на изследване с фокус-публики, което ще бъде извършено от външна организация. Проучването ще подпомогне изграждането на маркетингова стратегия свързана с проекта, както и на цялостната работа на театъра. Предвидени са образователни дейности под формата на дискусионни срещи и представления със свободен достъп на изолирани групи. За реализацията на проекта са разписани партньорства с университети, местни организации и организации, свързани с проблемите на аутизма. Основен фокус е творческо интегриране на новите технологии в театъра. Предвидени са съпътстващи дейности за привличане на публика. Цялостното проектно предложение е разработено в детайли.
VRKI2022-109 Община Копривщица Друга П.Ф. Шатри на народното творчество България, Копривщица 01.07.2022 - 01.12.2022 81250 65000 0 Проект Шатри на народното творчество е насочен към развитие на публиката в рамките на Националния събор на народното творчество, в който участват около 12 000 изпълнители, и който се посещава от над 120 000 души. С проекта се цели създаване на по-добри условия за използване на сцената, извън националния фестивал, която да послужи като иновативен инструмент за споделяне на опит. Новата сцена в гр.Копривщица ще бъде обект на критична обмяна на знания и популяризиране на творчество. Недопустим кандидат. Кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-11 Регионална библиотека "Н.Фурнаджиев" Културен институт "Чрез въвеждане на иновации в библиотеката-за привличане на нови потребители" България, Пазарджик, Регионална библиотека 12.09.2022 - 01.03.2023 56905,20 46719,60 45524.16 Въвеждане на радио честотна безконтактна технология-RFID, която предоставя редица възможности, ще доведе до повишаване качеството на обслужване на нашите ползватели и със сигурност ще привлече и нови такива. RFID технологията дава широки възможности за повишаване ефективността на работата, управление и опазване на книжния фонд в библиотеките, и в превръщането им в модерни научни центрове. Проектното предложение предвижда внедряване на RFID технология за управление, автоматизирано заемане и опазване на библиотечния фонд. Технологията ще осигури възможност на РБ "Никола Фурнаджиев" да развие нови (за дейността си) подходи по опазване на културното наследство. Проектът има ясно формулирани целеви групи. Формулирани са дейности по достигане и задържане на нови публики. Проектът има потенциал да развие и надгради, както дейността, така и материалната база на библиотеката. Може да създаде устойчиви във времето практики и да привлече нови потребители.
VRKI2022-110 Общински исторически музей - Средец Културен институт Нови витрини за старите монети - иновативни подходи за експозицията на НАР с. Дебелт, община Средец, обл. Бургас 01.08.2022 - 30.07.2023 27640 17743,90 16943.90 Монетите на Деултум предизвикват заслужен интерес още от 17 в., когато се появяват в първите нумизматични колекции в Европа. В 40 годишната история на проучванията в НАР „Деултум“ е събрана богата колекция монети, илюстрираща монетния циркулация в района. Целта на проекта е да се приложат иновативни методи за експонирането на монетите в модерни витрини, активното им включване в образователните програми и популяризирането им чрез минималистична книжка, като начало на колекционерска поредица. Предложеният екип и кандидатът има потенциал да реализира проекта. Проектното предложение изцяло съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експретни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане, задържане и развитие на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността, за съхранение и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-111 Сдружение " Челисимо" Сдружение Трети Международен Виолончелов Фестивал Челисимо 2022 България ,София 06.09.2022 - 10.09.2022 33915,20 25117,20 0 Третото издание на Международния фестивал „Челисимо” през 2022 година, 6-10 септември, показва разтеж, разширяване на териториите, представя нови имена на известни световни виолончелисти - концертиращи артисти и преподаватели в реномирани висши музикални училища от Европа и България. Концертите и майсторските класове са среща на различни европейски виолончелови школи. Този фестивал ще постави България и София на видно място в европейската карта на музикалното изкуство. Недопустим кандидат. Мотиви: Кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-112 ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ ЕООД ЕООД Остров на изкуствата - лятна камерна сцена България, Велико Търново 01.09.2022 - 30.05.2023 74704 52804 0 Съоръжение от типа „Лятна сцена“ - естрада или „Беседка за изкуство“ би допринесло неимоверно много за повишаване на качеството на културния продукт, и ще придаде по-голяма значимост на летните му концерти.То би се превърнало в символ на парка и любимо място за културен отдих на великотърновци и гостите на града. След включването му в календара на културните събития на Общината, Лятната естрада ще бъде предпочитано място за провеждане фестивали и събития от всички области на изкуството. Недопустим кандидат. Кандидатът е търговец по смисъла на Търговския закон, той не е държавен. общински или регионален културен институт съгласно разпоредбите на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден и не се финансира по реда и при условията, посочени в цитираните законови разпоредби.
VRKI2022-113 Градски исторически музей - Самоков Културен институт Развитие на културната среда и въвеждане на ново експозиционно пространство в ИМ Самоков. град Самоков 01.07.2022 - 30.06.2023 58216,50 46571,76 20583.50 Създаването на нова експозиция за период непоказван до момента в музея ще допринесе за привличане на нови публики и развитието на културната среда. С различните дейности ще се популяризира периода на войните от началатоно на 20 век, който не е застъпен в експозициите ни. Ще се поднови притокът на посетители с новата експозиция имайки предвид ограниченото посещение на място поради Ковид 19 през изминалите две години. След реставрация оръжиетото ще е във вид подходящо за експониране. Целите и дейностите по проекта отговарят на условията на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане, задържане и развитие на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността, за съхранение и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-114 Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей-БАН Научен институт Сто и тридесет години Народен музей София, България 15.07.2022 - 31.12.2023 48520,00 48520 0 Проектът е създаден в партньорство между ИЕФЕМ и НАИМ и цели създаване на иновативна, интерактивна музейна експозиция, посветена на 130 годишнината от създаването на Народния муй през 1892. Изложбата е адресирана към големи групи от обществото, с цел предаване на информация, идеи и емоции, отнасящи се до историята на музейната институция. Ползва различни средства на интепретация и нова форма на експозицонен език за комуникация с музейна публика. "Недопустим кандидат. Съгласно чл. 5, ал. 1, съответно чл. 6, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата държавните културни институти са юридически лица на бюджетна издръжка, които се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на министъра на културата или със закон, а държавните културни институти към ведомства, извън Министерството на културата, се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет по предложение на ръководителя на съответното ведомство, съгласувано с министъра на културата. Видно от чл. 4 от Закона за Българската академия на науките създаването, преобразуването и закриването на научните институти се урежда с Устава на БАН. Предвид тези законови разпоредби от кандидата е поискано представянето на допълнителен документ, касаещ проверката за административно съответствие и допустимост, а именно такъв, удостоверяващ, че той е държавен културен институт. В указания срок документът не е представен, предвид което по аргумент на противното на правилото, определено с чл. 8а,ал. 7 от Наредба № Н-5 от 2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд ""Култура"" кандидатът не следва да премине към по-нататъшно разглеждане. "
VRKI2022-115 Народно читалище "Добри Войников-1856" Читалище "Обединение от изкуството, творим за един мирен, толерантен и красив свят" България 01.07.2022 - 30.10.2023 34922 27932 0 Водеща цел на проекта е обезпечаването и стимулирането на три от основните художествени формации в НЧ Д. Войниквов-1856 - едно от първите читалища в България. Чрез атрактивни форми на представяне на тяхното изкуство - концерти, флаш-моб, уъркшоп, уюастие във фестивали и с помощта на модерни аудио-визуални средства ще бъдат привлечени нови участници и нови публики; Ще бъдат подготвени нов репертоар и нова визия. Цялата дейност ще бъде популяризирана в медиите. Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции, определени с този закон.
VRKI2022-116 Музей на мозайките Друга П.Ф. Изкуствена реалност за истинско изживяване гр. Девня 01.08.2022 - 31.05.2023 59252,40 47401,92 47401.92 Въвеждането на нови тенденции в музейното експониране чрез създаването специализирана дигитална платформа заедно с представяне на експозициите посредством Изкуствена и добавена реалност към изграждането на един изцяло нов и съвременен облик на Музея на мозайките. Реализирането на проекта би спомогнало за превръщането на музея в едно приветливо място за всички възрастови групи обединявайки миналото с бъдещето използвайки съвременни технологии и иновации. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите опит и капацитет за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е коректно разписан и обоснован. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и развитие на нови публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за представяне по атрактивен начин и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-117 Регионален природонаучен музей - Пловдив Културен институт Изграждане на жива експозиция Антарктида в Пловдив България, Пловдив 01.07.2022 - 30.11.2022 63329,00 47920,00 47920.00 Проектът цели да надгради капацитета на ПНМ, чрез изграждане на 1-вата в Европа експозиция от живи екземпляри, редки видове риби и безгръбначни от Антарктическия континент. Проектът е иновативен и включва изграждане на експозиция, доставка на живи екземпляри от българските учени полярници от Антарктида, провеждане на Фестивал, създаване на специфично съдържание за експозицията и работа с целеви публики, повишаване квалификацията на екипа на музея и изграждане на партньорства за устойчивост. Организацията има богат опит в привличане на външно финансиране. Развива сериозна дейност в своята сфера и е активна в провеждане на събития, свързани с изкуството и културата. Основна цел на проекта е изграждане на експозиция от живи екземпляри от Антарктида чрез мащабно надграждане на инфраструктурата на музея. Липсата на артистично съдържание на проекта е компенсирана от добре обоснован и подробно описан план за разширяване дейността на музея чрез подобряване на материалната база и специален акцент върху привличане на публики. Предвидени са различни съпътстващи дейности - лекции, детски ателиета, прожекции на образователни филми, включително фестивал за откриване на изложбата. Ключов партньор по изпълнението на проекта е Българският антарктически институт - допълнителен гарант за високото ниво на планираната експозиция. Представен е подробно разработен бюджет с приложени оферти. Проектът отговаря на насоките на Програмата. ЗАБЕЛЕЖКА : Проектът предвижда създаване на нова експозиция, което изисква съгласуване с Министерство на културата. При отчитане на проекта да се представят доказателства за одобрена съгласувателна процедура. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-118 Регионален исторически музей - София Културен институт Обновяване и осъвременяване на обект Триъгълна кула на Сердика България, София 04.07.2022 - 15.12.2023 62968,94 52626,60 52526.60 Проектът „Обновяване и осъвременяване на обект „Триъгълна кула на Сердика“ е свързан с обновяване, допълване и визуална реконструкция на недвижимата културна ценност и пространството около нея чрез въвеждането на иновативни, виртуални и интерактивни похвати за обогатяване на съдържателната част, свързана с историческия и архитектурен контекст. Реализирането на проекта има за цел да привлече нови аудитории. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите опит и капацитет за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е подробно разписан и обоснован. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и развитие на нови публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за представяне по атрактивен начин и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-119 НЧ"Вичо Иванов -1929"-Петров дол Читалище Фолклорен фестивал На орището България, обл. Варна, общ. Провадия, с. Петров дол 27.05.2023 - 28.05.2023 25181,70 19681,40 0 Основната цел на фолклорен фестивал „На орището“ е обмен, споделяне и популяризиране на любителското фолклорно изкуство. Запазване на интереса на групите пресъздаващи и представящи традиционните форми на българския автентичен фолклор и култура. „На орището“ което на местния диалект в с.Петров дол означава „място за празненства и хора“ е замислен като национален форум, който да се превърне в един от акцентите на по-бедния на изяви в тази област период на пост-Ковид пандемията. Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5. чл. 6. чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-12 Регионална библиотека "Проф. Беню Цонев" Културен институт Четящите деца на Ловеч България, Ловеч 15.09.2022 - 01.06.2023 12653,00 12653,00 9653.00 Проектът Четящите деца на Ловеч включва оборудване на част от детския отдел на библиотеката в кът за занимания с деца 3 - 6 г. с мебели Монтесори и провеждане на два Парада на приказките , включващи дефиле в централната градска част като продължение на традицията от 1962 г. Кандидатстващата организация - РБ "Проф. Беню Цонев" е разписала проектно предложение, което предвижда обособяване на детски кът в читалнята и възстановяване на добра практика - парад на приказни герои "Четящите деца на Ловеч". Формулирана е целевата група, към която е насочен проектът - деца 3 - 6 години. Проектът има потенциал да привлече и развие нови читатели/ползватели, т.к. ще бъде обособен читателски кът с използване на елементи от образователната система Монтесори.
VRKI2022-120 ДКТ "К.Величков" Културен институт "Изгубените" България, София 01.07.2022 - 10.11.2022 23002,00 15002,00 15002.00 Изгубените е алтернативно движенчески спектакъл, с вплетени авторска музика,музика, създадена на живо, мутлимедиен дизайн и предметен театър. Зрителите ще са въвлечени във вечното търсене на свободата- съществува ли, изгубена ли е или хората сами си поставят ограничения в съществуването си.Прожекции на холограми, символи, пеене на живо са само част от изразните средства в театралния проект. Проектното предложение е за създаването на пластически спектакъл с нови творчески подходи свързани с движението на тялото и взаимодействието с предмета, включва се прожекция на холограми. При реализацията на проекта освен основния състав на трупата е договорено участието и на студенти от Театралната академия. Коректно са разписани целевите групи, до които се предполага да достигне културното съдържание. За популяризиране на дейностите е предвидено провеждането на отворени репетиции пред ученици, театрални лаборатории, дискусии, както и осъществяване на представления със свободен достъп. Изготвеният комуникационен план отговаря на целите по реализацията на сценичния продукт, който ще бъде представен пред публики от всички възрасти, както и пред изолирани и малцинствени такива. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-121 Музеен комплекс Културен институт Обезопасяване, обновяване и адаптиране на нови пространства в ДИЦ Св. Паисий Хилендарски, насочени към разнообразяване на музейния продукт България, Банско 11.07.2022 - 30.11.2022 43030 34380 0 ДИЦ „Св. Паисий Хилендарски“ като част от Музеен комплекс – Банско е единственият в страната ни мемориал, посветен изцяло на живота и делото на нашия първобудител. Обновяването на музейния обект, адаптирането за културни цели на нови, неусвоени досега пространства ще окаже благотворен ефект върху неговата дейност, ще го превърне в атрактивна и отворена система, която съчетава различни типове дейност – общуване, познание, естетически преживявания, творчество, образование и др. """В проектното предложение са разписани дейности за обновяване и адаптиране на пространства, обновяване на експозиция и организиране на образователни и културни събития, но тяхното описание е неясно и не кореспондира с разписаните дейноти и разходи в бюджета. Проектът не предвижда създаване на културен продукт или културно съдържание, които да бъдат разпространени извън организацията. Не са посочени ясни целеви групи и очаквани ефекти. Комуникационният план е общ и не са заложени конкретни дейности за разпространение и популяризация на резултатите от проекта. Планирано е партньорство с местна туристическа организация (приложено е Писмо за подкрепа), но кандидатът не е посочил конкретни дейности и/или бюджет за партньора и ролята му в реализацията на проекта. От бюджета, представената обосновка на бюджетните разходи и документи с информация по обосновката е видно, че дейностите, които са посочени като „адаптиране и обновяване на пространства“ са ремонтни дейности. Дейностите за обновяване на експозиция и организиране на образователни и културни събития, посочени в Графика на дейностите в Приложение № 2 не са разписани в бюджета по проекта, и не става ясно как ще бъдат реализирани. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата."
VRKI2022-122 Дирекция на музеите- Копривщица Културен институт Копривщица - достъпна и близка България, Копривщица 01.09.2022 - 30.04.2023 80297,20 65000 64397.20 Проектното предложение Копривщица - достъпна и близка на Дирекция на музеите - гр. Копривщица предвижда прилагане на иновативни подходи за популяризиране на българското историческо наследство с подобряване на достъпността до музейните експозиции в гр. Копривщица. Децентрализация на културните дейности ще се извърши със създаване на информационна зала, съпътствана от предоставяне на аудио гид, екскурзовод система с 6 езика и общодостъпна виртуална обиколка с дигитална карта за посетителите. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите опит и капацитет за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е коректен, заложените разходи съответстват на планираните дейности. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и утвърждаване на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността, за представяне по атрактивен начин и популяризиране на културното наследство.
VRKI2022-123 Народно читалище ИВАН ВАЗОВ 1871 Читалище Закупуване на костюми за танцов ансамбъл при Народно читалище България, град Сопот 01.08.2022 - 30.10.2022 14928,00 14928,00 0 Проектното предложение на Народно читалище Иван Вазов - 1871 в град Сопот е свързано със създаване на нова продукция, реализира дейност по опазване и представяне на културното наследство, чрез закупуване на костюми за нуждите на ансамбъла за народни танци към читалището в родния град на Иван Вазов за създаване на нова творческа продукция. Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5. чл. 6. чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-124 Художествена галерия - Перник Културен институт Албум с фотоси на по-значими произведения от фонда на ХГ Перник. Представяне и популяризиране на художествените произведения в чест на 65 годишнината от създаването на.Художествената галерия. България, град Перник 01.09.2022 - 08.09.2023 14852,00 14852,00 14852.00 Въведената епидемиологична обстановка за Ковид 19 затрудни нашите дейности, но и доказа колко са необходими за развитието на художествения ни музей и нашите публики. Предстои честване на 65 години от създаване на Художествена галерия Перник . До този момент галерията няма постоянна експозиция и печатно издание. Този албум ще помогне да ги предоставим колекцията в добър вид. Проектът ще бъде финализиран с голяма изложба от включените в албума произведения Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и задържане на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за представяне и популяризиране на изобразителното изкуство от фонда на ХГ Перник.
VRKI2022-125 Музей "Дом на хумора и сатирата" - Габрово Културен институт Създаване на пространство, план и модел за дигитализация на културни ценности и архив България, Габрово 01.09.2022 - 30.11.2023 96736,77 64975,00 58949.00 За реализиране на проекта се предвиждат: адаптиране на конкретно пространство в Музея на хумора и сатирата; заимстване на опит от два чуждестранни културни института; изготвяне на план и модел за интегриране на процеса по дигитализация към дейността на Музея; организиране на стажове и обучения; създаване на онлайн база от данни с добри практики; фотодокументация на различни етапи от цялостния процес и организиране на изложба; организиране на конкурс за ученици за куриране на дигитална изложба. Проектното предложение предвижда реновиране на помещения в музея с цел адаптацията им за нуждите на процесите по дигитализация и повишаване на капацитета на служителите на организацията. Кандидатът и представеният екип имат опит в реализацията и управление на проекти извън ежегодната издръжка на организацията. Проектното предложение отговаря на целите на Програмата. Представеният бюджет не съдържа недопустими разходи.
VRKI2022-126 Театрално-музикален продуцентски център - Варна Културен институт Изкуство в развитие Варна 15.07.2022 - 31.12.2022 74800 58800 58800.00 Проектът предвижда създаване и изпълнение на два концерта и един оперен спектакъл с участието на реномирани изпълнители от страната и чужбина, които ще допринесат за устойчивото изграждане на публика с афинитет към оперно изкуство в град Варна. Събитията ще се проведат през летния сезон, като това ще позволи гостите на града от страната и чужбина да бъдат привлечени като зрители. По този начин ТМПЦ-Варна допринася за утвърждаването на българската сцена в контекста на световното оперно изкуство. Театрално-музикален продуцентски център - Варна предлага проект за създаване на нов оперен спектакъл и осъществяване на два концерта, с присъствие на международни артисти. В плана за разпространение е заложена дейност по договаряне за представяне на продукта на местно ниво в Летния театър и Двореца на културата и спорта във Варна, а на международно - в Народния театър в Скопие. В проектното предложение са разписани конкретните целеви групи, към които са насочени дейностите, предвижда се пазарно проучване на публиките с цел осъществяване на по-добра комуникация, както и тяхното задържане. Планът за реализация е реалистичен и в съответствие с поставените цели и очакваните резултати, като предоставя и възможности за разширяване на аудиторията и партньорската мрежа. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-127 Археологически музей-Сандански Културен институт Експозицията. Сърцето на музея България, гр. Сандански 20.06.2022 - 30.09.2022 15000,00 15000,00 0 Целта на проекта е да се открие възможност да се представят нови материали, които към момента не са представяни пред публика. Да се осъвремени изложбената концепция на съществуващата експозиция, така че да ангажира и комуникира с публиката по нов и въздействащ начин. Това ще се постигне чрез закупуването на нови витрини. Проектното предложение е насочено към закупуването на ДМА (витрини). Не е посочено прилагане на иновации. Дейностите не излизат извън рамките на традиционните за организацията. Не са планирани дейности за социално включване и за разпространение на резултатите по проекта извън населеното място. Не са предвидени дейности за повишаване уменията и компетентностите на екипа на организацията. В Приложение 2 "План за реализация на проекта" т.5 "Образователна програма" е посочено, че организацията има вече такава, която е реализирана и може да бъде надградена, но липсва конкретика, в графика на дейностите и в бюджетната матрица липсва информация за такъв вид дейност. В представената проектна идея няма дейности, при които да има създаване на културно съдържание и/или продукция. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-128 Софийска филхармония Културен институт Концерт на Софийската филхармония и Иво Погорелич София 01.08.2022 - 15.12.2022 39088 30000 30000.00 На 10 ноември 2022 г. Софийската филхармония и световноизвестният пианист Иво Погорелич ще изнесат концерт в зала България. Под диригентството на маестро Найден Тодоров те ще представят Втория концерт за пиано и оркестър от Шуман. Виртуозното произведение е една от запазените марки на звездния пианист, който е известен със своя нетрадиционен прочит на класически творби. Концертът е стъпка напред в политиката на Националния оркестър да представя най-доброто от света на класическата музика у нас. Софийската филхармония е водеща национална културна огранизация и в последните сезони концертният ѝ афиш се отличава с масирано присъствие на световни имена като солисти и диригенти. Поредното доказателство за това е планираният с пианиста Иво Погорелич концерт под диригентството на Найден Тодоров през т.г., който ще се нареди в категорията на "звездните концерти" на филхармонията. Бюджетът е реалистичен и коректен. Рекламната стратегия е конкретна и ясна. Подробното проектно предложение, както и досегашният опит на организацията, са гарант за реализацията на значимо културно събитие на българската сцена. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-129 ДТ "Рачо Стоянов" Културен институт Едногодишна програма за възстановяване и развитие на ДТ"Рачо Стоянов" България, Габрово 01.08.2022 - 31.12.2023 70481,78 61531,78 56385.42 Едногодишна програма за развитие и възстановяване на Драматичен театър - Габрово. В рамките на една година ще бъдат създадени три спектакъла за разлчна аудитория, ще бъде модернизиран сайта, ще се създаде камерна сцена Ъндърграунд, ще се изгради стратегия за създаване видео и фото съдържание за захранване на дигиталното пространство. Драматичен театър – Габрово предлага проект със съдържание от разнообразна артистичната програма, прилагането на нови творчески подходи и развитието на сценичния език. Предвижда се реализацията на три спектакъла, копродукция, танцов (с предварително провеждане на уъркшоп) и с адаптация на културно съдържание за украинска публика и с участието на украински артисти. Привлечени са нови творци, ПР- експерт, както и професионалисти от Украйна. След закупуване на предвидената техника ще се извърши обучение на част от организационния и административен екип. Разписани са конкретни целеви групи и е изготвен план за тяхното достигане и задържане. Съществена част от проекта е насочена към повишаване количеството и качеството на присъствието на театъра в онлайн пространството. Кандидатът предлага добре разработена комуникационна стратегия и реалистичен план за изпълнение. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-13 Художествена галерия "Проф.Илия Петров" Културен институт Издаване на каталог на Кураторска изложба - среща на поколенията "Слънце и звезди" 2022 България, град Разград 25.06.2022 - 16.09.2022 10745,00 10745,00 0 Кураторската изложба за живопис, скулптура и графика „Слънце и звезди” възниква по идея на ХГ”Проф.Илия Петров” – Разград с подкрепа от Община Разград и СБХ- София. Идеята на тази изложба е да представи творчеството на утвърдени за страната автори, както и не толкова популярни имена в нашия регион. Кандидатът твърде лаконично е описал дейностите и капацитета на организацията. Проектното предложение е свързано с отпечатване на каталог по реализирана изложба. Не е видим стремеж към нови подходи или допълнение към установени за организацията практики. Няма образователни инициативи или програма за достигане на нови публики и партньорства. Липсва подробна информация за реализираните проекти, международната дейност и медийните партньорства. Няма ясно формулирани дейности по разпространението на продукта. Слаб комуникационен план. Липсват данни как проектът ще привлече нови публики и как ще ги задържи. Няма данни как организацията ще надгради и развие дейността си. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-130 Български Културен Институт - Рим Културен институт Арабеск HIGHLIGHTS Рим, Италия 01.10.2022 - 10.10.2022 82232 64112 62792.20 Представяне на световно известия балет Арабеск в Рим, Италия. За целта ще се наеме театър подобаващ за този спектакъл, а неговата цел е да представи и разпространи българската култура сред чуждестранна публика, както и за голямото българско общност, която живее в Рим и околята. Целта на проекта е представяне на спектакъл на балет "Арабеск" в престижна зала в Рим, като с логистиката, рекламата и други дейности ще съдейства Българският културен институт там. Проектното предложение е разписано според изикванията на Програмата във всичките си елементи, предвидена е комуникационна стратегия за по-голяма "видимост" на спектакъла.
VRKI2022-131 Общински културен институт "Дунав" Културен институт Подкрепа за устойчиво развитие на Общински културен институт област Видин 01.07.2022 - 31.01.2023 51078 42498 40862.72 Общински културен институт Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът съответства на планираните дейности. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и задържане на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на публики, за съхранение и популяризиране на музикалното и танцово изкуство и традиции. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-132 ЦПЛР-ОДК Друга П.Ф. V.bg Велинград 01.07.2022 - 31.10.2022 65000,00 52000,00 0 В продължение на седем дни на откритите и закрити сцени в Велинград ще се състоят над 30 събития с едни от най- добрите български артисти. Тези срещи ще са тържество за артистите и зрителите. Ще бъде поднесен един необичаен празник за публиката. Вече две години живеем при необичайни условия, но въпреки това продължаваме да подкрепяме българското изкуство, защото вярваме в неговата сила. V.bg-ТОВА е Културния празник на Велинград. Недопустим кандидат. Центърът за подкрепа за личностно развитие е създаден по чл. 49, ал.1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, с оглед на което кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-133 Драматично-куклен театър "Васил Друмев" Културен институт "Творчески шум в Шумен" България 01.11.2022 - 01.11.2023 64800 58200 0 Концепцията за възстановяване и развитие на ДКТ “Васил Друмев” - “Творчески шум в Шумен” се основава на проучване и подбор на информация относно постигнатите резултати и проекти на театъра и е тясно обвързана с цялостната четиригодишна концепция за развитие на институцията. Програмата цели да развие сценичната и творческата дейност, да увеличи културните събития, привличане на нови аудитории, иновативни проекти, създаването на алтернативни пространства и подпомагане на сградния фонд. Драматично-куклен театър - Шумен е огранизация с традиции и опитен екип. Въпреки това настоящият проект е представен повърхностно (включително в Приложение 1) и без конкретика. Предвидено е създаване на нови продукции - театрални представления, като липсват дори заглавия или друга информация за тяхното съдържание и концепция. Заявена е реализация на уъркшопи и обучения, ателиета, за които не е подадена по-конкреткна инфромация. Планирани са активности свързани с обучение на екипа, без да е уточнено съдържанието им, като е заявено, че "ще бъдат канени различни професионалисти". Предвидена е и "дигитализация на всички налични театрални спектакли", като липсва описание на реализацията на подобно мащабно начинание. От така разписаното проектно предложение са видни намерения за изпълнение на разнообразна артистично-художествена и образователна дейност, без конкретно разработен план за нейното изпълнение и създаване на качествено и добре комуникирано културно съдържание. Съдържателната част на проекта е твърде обща и неубедителна. Бюджетната матрица не е попълнена коректно, обосновката на бюджета не е прецизна. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-14 РНБ "ИВАН ВАЗОВ" Културен институт Внедряване на система за съхранение и опазване на специални библиотечни колекции България, Пловдив 04.07.2022 - 18.12.2023 64690,00 51750,00 51750.00 РНБ „Иван Вазов“ е второ национално книгохранилище. Основни стратегически направления: Работа с колекции и културни ценности. Създаване, архивиране и опазване на културно съдържание. Приобщаване на мисията и дейността на Библиотеката към същите на културните институти в града и страната. Дигитализация на най – старите архивни издания, притежавани от Библиотеката и разширяване на параметрите на дигиталната ни библиотека. Развитие на платформи за разпространение на културно съдържание. Проектното предложение включва оптимизация на пространството за съхранение на "Архив на българска книга" чрез закупуване на система от стелажи и подобряване на осветеността на помещението. Подреждането на фонда и добрата система за съхранение ще доведат до подобряване качеството на обслужване и до потенциално нови читатели. Независимо от факта, че са заложени дейности по обучение на потребители с дигиталната библиотека, е възможно те да са част от регулярния календар на библиотеката. Проектното предложение има потенциал да развие капацитета на материалната база и да разшири дейността на организацията по отношение на качеството на обслужване на читатели. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-15 Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" Културен институт Книгите в търсене на почитатели БЪЛГАРИЯ, ВИДИН 01.07.2022 - 31.12.2023 64893,00 51911,20 51911.20 Проектът се фокусира върху осигуряване на достъп до различни видове литература – както художествена, така и научна, осигуряване на достъп до културни събития, съобразени със спецификите на жителите в съответното населено място, насърчаване на четенето и формиране на трайни навици за четене у децата и младите хора, чрез въвеждане на иновативна за област Видин услуга – „Мобилна библиотека“. Проектното предложение предвижда закупуване и оборудване на Библиобус с цел създаване на мобилна библиотека за нуждите на Област Видин. Услугата е нова и иновативна за българските библиотеки и със сигурност ще повиши експертния капацитет на екипа на РБ "Михалаки Георгиев". Проектът има много ясно формулирани целеви групи, както и план за достигане и задържането им. Много добра комуникационна стратегия и отличен план за разпространение. Кандидатът е заложил точни и ясни параметри. Проектът има потенциал да надгради дейността на РБ "Михалаки Георгиев". Внедряването на услуга Библиобус ще спомогне библиотеката да излезе извън традиционните си пространства и да достигне нови читатели не само в града, но и в цялата област. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-16 Художествена галерия "Илия Бешков" - Плевен с Филиал дарение "Колекция Светлин Русев" Културен институт Аудио екскурзовод България, Плевен 01.07.2022 - 30.05.2023 14408,00 14408,00 14408.00 Поставянето на 7 броя устройства ИнфоБокс за предоставяне на информация на посетителите на постоянните експозиции на ХГ Илия Бешков и ХГ Дарение Колекция Светлин Русев. Проектното предложение предвижда създаване на 7 броя беседи, посветени на знакови за Плевен и градската художествена галерия личности и произведения. Беседите ще бъдат преведени и записани на 5 езика. Кандидадът предвижда закупуване и внедряване на аудио-екскурзовод, който ще подпомогне работата на институцията в нейното популяризиране и привличане на по-широка и нова публика в постоянниет експозиции на Художествена галерия „Илия Бешков” и ХГ Дарение "Колекция Светлин Русев". Бюджетът на проекта е реалистичен и обоснован. Проектът се предлага за финансиране в пълен размер на исканата сума. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-17 Българско Национално Радио Друга П.Ф. Юбилейно турне на Оркестъра за народна музика на БНР България 01.03.2023 - 31.10.2023 116239,00 65000,00 0 Юбилейното турне посветено на 70 - та годишнина от създаването на Оркестъра за народна музика на БНР предвижда концертите да достигнат до специфични групи публики, изолирани по географски причини и ограничени от достъп до култура, в десет областни града. Ще бъдат представени емблематични образци на фолклорното изкуство на големите майстори, нови авторски произведения на доайените и солистите на Оркестъра, както и младите изгряващи звезди Петя Панева и родопският славей Димитър Арнаудов. Недопустим кандидат. Българското национално радио е национален обществен доставчик на радиоуслуги, съгласно чл, 6. ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. Кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-18 Художествена галерия"Никола Маринов" гр. Търговище Културен институт Интерактивен информационен екран България, Търговище 01.10.2022 - 29.09.2023 14794,00 14794,00 14794.00 В основата на проекта Интерактивен информационен екран е устройство -интерактивен киоск, представляващо самостоятелно стоящ екран с вградено управление чрез допир и капацитивна технология, позволяваща 10 точки на едновременно докосване, технологично подсигурени от бърз процесор и достатъчно оперативна памет, позволяващо множество дейности в следните направления: създаване и популяризиране на културно съдържание, развиване на нови публики, образователни инициативи, дигитализация и др. Проектното предложение отговаря на целите на програмата и кандидатът има потенциал за добра реализация. Интерактивните екрани са едновременно богат източник на информация и доказана възможност за увличане на посетителите в нов контакт с творбите чрез виртуално "общуване". Това най-вече се отнася за аудиторията в детска и младежка възраст, увеличава я и затова проектът се покрепя.
VRKI2022-19 Регионална библиотека "Никола Йонков Вапцаров" Културен институт Дигитални трансформации Кърджали 01.09.2022 - 31.03.2023 43588,80 34588,80 34588.80 Концепцията за възстановяване в нови и променени условия предлага дигитални трансформации на забравено културно съдържание в нова визия с участие на младежи в хай-тех среда в приложни ателиета за обучение, мобилно излагане на изкуство в градска среда от младежка аудитория, изграждане на информационен хъб за генерация на социални идеи и дигитални решения. Социални дискусии за мегатенденциите на дигитализация и трансформация на икономика и трудов пазар в цифровата ера в нови пространства. Проектът предвижда изграждане на информационен хъб в изложбените пространства на библиотеката, организация на ателиета за деца, изготвяне на изложба от 100 графики на художника Владимир Чукич, публикувани във в. Нов живот и в. Зорница (1979-2009), интерактивна флаш изложба и уеб сайт. Организацията има лимитиран опит при управление на проекти, но има капацитет да реализира проектното предложение. Предвидено е да се развият образователни инициативи - приложни образователни ателиета за графична обработка, социални дискусии изнесени в частна галерия и в бизнес среда, които да повишат знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, както и съхранението и популяризиране на културното наследство.
VRKI2022-2 Национален Музей "Земята и хората" Културен институт Видеовизитка на НМ Земята и хората. Видеофилм на български език, с английски субтитри. България, София 11.07.2022 - 31.12.2023 14157,80 14157,80 14157.80 Проектът предвижда създаване на „видеовизитка“ на НМ „Земята и хората“. Различните ни аудитории ни познават с различни лица и откриват в Музея това, от което всяка от публиките ни се интересува – минераложка експертиза, интригуващи експозиции, концертна зала, пространство за изложби и премиери на книги. „Визитката“ - изработена в дълъг и къс вариант, със субтитри на английски език - ще представи многостранния облик на Музея и ще разшири възможностите ни за бъдещи партньорства и сътрудничества. Проектното предложение отговаря на заложените в програмата цели - предвижда се създаване на нов продукт - "видеовизитка" на НМ "Земята и хората", която да достигне до нови аудитории и потенциални партньори. Проектното предложение предвижда дигитализация на архивни фондове на музея. Кандидатът ясно и точно е описал ролята на всеки член на екипа. Налице е стремеж да бъдат повишени професионалните компетентности на служителите. Бюджетът е реалистичен и отговаря на поставените в проектното предложение цели. Проектът е добре замислен и представен, с ясен план за реализация и комуникационна стратегия. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-20 Регионален етнографски музей - Пловдив Културен институт Детска образователна книжка "Приключения с Аргир" Пловдив 01.09.2022 - 30.06.2023 12760,00 12760,00 12760.00 Детската образователна книжка „Приключения с Аргир“ ще представя градската култура – тип „Алафранга“, която е характерна за Пловдив и го отличава от останалите градове. Това е преходът между традиционната българска култура и навлизането на европейските порядки – в облеклото, в архитектурата, в музиката и т.н. Помагалото ще бъде с интердисциплинарен характер и ще включва рисуване, четене, писане, математика, естествени науки и др., всички те ще бъдат обединени от етнографията. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е коректно разписан и реалистичен. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и развитие на нови публики и млади неутвърдени творци, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за съхранение и популяризиране на културното наследство.
VRKI2022-21 Регионален исторически музей-Хасково Културен институт Реализация и провеждане на детски конкурс за ораторско майсторство България 01.07.2022 - 30.11.2022 22152 18858 17658.00 Конкурсът „Мисия будител“ е културен продукт, който в същността си покрива целите, заложени в програмата. Това е платформа за творческа изява на деца, изградени творци или тепърва откриващи своите творчески заложби, която дава шанс на всички еднакво. Да се себеизразяват, да развият своята двигателна способност, умения за бързо вземане на решения за решаване на проблеми, за презентиране и изобщо умелия за цял живот. Организацията развива активна дейност за популяризацията на културните ценности в региона, инициира и участва в разнородни проекти, включително международни. Общата концепция е добра и с потенциал. Привлича се детската аудитория под формата на конкурс, като е предвиден и уъркшоп, който да подпомогне деца на вързаст 8-18 г. и развие техните умения. Адекватна е темата на конкурса - будителите на Хасково. Има план за разпространение на съдържанието чрез партньорствата, създадени с училища в региона, като по този начин ще се достигнат и икономически дискриминирани групи. Представеното предложение дава гаранция, че дейността може да бъде успешно реализирана и рекламирана и ще постигне предвидените резултати. Проектът разширява настоящата дейност на музея и има потенциал за привличане на нови публики. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-22 Регионален исторически музей - Русе Културен институт "Аз гарантирам за теб" България, Русе 19.08.2022 - 30.12.2022 47318,30 38018,30 38018.30 Създаване на инфо точки в три музея в България. Те ще бъдат поставени на видно място във всеки от трите музея и ще представят видеоматериали за другите два музея. Общата цел е да привлечем, задържим и развием нови аудитории, която налага обединяване на сили, развиване на нови партньорства. Гостите на един от музеите ще посетят предложените им други обекти. Стратегическото направление е насочването на публики, доволни от продуктите на един от музеите, като публики на друг музей в страната. Организацията има солиден опит и човешки ресурс, ръководи и участва в множество проекти - включително международни. Конкретното предложение - изработване на аудио-визуални инфо точки на три музея, предполага създаването на устойчив продукт. Проектът включва субтитри на български и английски, предназначени за хора с увреден слух. Предвидено е сътрудничество между екипите на три музея, благодарение на което те ще се стимулират взаимно, ще обменят опит и ще бъдат взаимен коректив. В процеса на работа ще развият уменията си за адекватно представяне на музеите чрез аудиовизуален продукт. Проектът е насочен преди всичко към привличане на нови публики и има потенциал да присъедини и други музеи със сходен профил в страната. Представен е адекватен комуникационен план. Заложените разходи са реалистични и подкрепени с оферти.
VRKI2022-23 БХГ "Петко Задгорски" Културен институт двуезичен каталог с наградени творби от Национална изложба биенале за съвременно българско изобразително изкуство Приятели на морето 2004-2022г. България, гр.Бургас 28.06.2022 - 31.10.2023 11184,20 11184,20 11184.20 Популяризиране, дигитализиране и представяне на съвременното българско изобразително изкуство / живопис, графика и скулптура/ в периода 2004 -2022г от избрани културни ценности от фондовете на БХГ - наградени творби взели участие в НИ биенале за съвременно българско изобразително изкуство „Приятели на морето“. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества за изпълнение на дейностите по подготовка и отпечатване на каталог. Кандидатът притежава нужния капацитет за реализиране на проектното предложение, има развита структура с партньорски организации, предимно регионални, а проектите, по които работи, са най-вече с национален характер. Кандидатът планира да разпространи печатния каталог както в професионалните среди, така и в библиотеки с цел достигане до по-голям брой читатели. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-24 Регионален исторически музей – Пазарджик Културен институт Закупуване на витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала Археология България, Пазарджик 01.08.2022 - 31.12.2023 64994,40 51995,00 51995.00 Проектът предвижда дейности, свързани със закупуване на нови витрини и реквизит за модернизиране на експозицията в зала Археология. По този начин ще се създаде естетическа наслада при визуализацията на част от най-ценните и интересни археологически артефакти от фонда на музея. С това се цели да се привлече нова и многообразна публика, на която да се предостави едно различно преживяване и усещане, удовлетворяващо всяка образователна и духовна потребност при срещата с археологическото наследство. Проектът е насочен към закупуване на витрини и реквизит за експониране на движими културни ценности и има важна и основна роля за завършения вид на експозицията в зала "Археология" на музея. Налице е опитът на кандидата и представения екип да управлява и реализира проекти извън ежегодната издръжка на организацията. Проектното предложение е разработено добре и е част от работата на организацията по обновянане и модернизиране на експозицията на зала "Археология" в РИМ-Пазарджик. Целите, дейностите и резултатите са добре разписани и ясни. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-25 Регионална библиотека "Дора Габе" Културен институт Библиотеката - нови платформи за достъп до книжовно наследство, пространство за интеркултурен диалог България, град Добрич 01.07.2022 - 31.12.2023 23676,20 18361,20 18361.20 Регионална библиотека „Дора Габе“ осигурява универсален достъп до информация, библиотечно-информационно обслужване, свободен достъп до интернет на всички потребители и предоставя сцена за развитие и изява на творческия потенциал. Проектът предвижда придобиване на автоматизиран модул за аналитично описание на статии, адаптиране на съществуващи общи пространства, обновяване на уеб сайт с интегрирана платформа за представяне на богатия архив дигитални обекти. Кандидатстващата организация има опит в реализацията на проекти извън бюджетната издръжка, доказва наличието на екип с добра професионална компетенция. Проектното предложение предвижда закупуване на модул за аналитично описание на материали от краеведския фонд, редизайн на уеб сайта и адаптиране на пространствата на библиотеката. Предвидени са обучения на екипа за повишаване на професионалните умения. Кандидатът е изготвил много добър план с точни и реалистични индикатори - колко материала подлежат на дигитализация, колко нови посетители/ползватели очаква в резултат на обновяването на информацията на сайта и как ще се използват реновираните пространства. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-26 Национален исторически музей Културен институт Националноисторически разказ за българските земи под османска власт България, София 01.08.2022 - 31.12.2023 64997,96 51997,96 51997.96 Проектът има за задача чрез множество дейности и събития да представи периода на българските земи под османска власт и Българското възраждане, в резултат на което да постигне заложените си цели - „завръщане” на посетителите в музея, предоставяне на възможности на разнородни и специализирани публики за музейно преживяване, свързано с националноисторическия разказ и културното наследство, както и достигане до нови аудитории и достъп на специализирана публика до културно съдържание. Представеното проектно предложение е мащабно и изцяло съответства на потенциала на кандидатстващата организация. Дейностите и планът за реализацията им са обстойно и детайлно разписани, в съответствие с целите и изискванията на Програмата за представяне и популяризиране на културно наследство, за развитие на образователни инициативи и публики чрез използването на интердисциплинарни и иновативни подходи. Бюджетът е коректно разписан и съответства на планираните дейности. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-27 Общински културен институт Дом на културата "Искър" Културен институт Кино по ноти София 01.07.2022 - 31.12.2023 77152,00 64412,00 64412.00 Проектът Кино по ноти предвижда създававането на мултимедиен концерт-спектакъл, обединяващ филмова музика, изпълнявана на живо от Софийския духов оркестър, видеокадри от съответните кино-продукции и ефектно сценично осветление. Реализацията му включва участието на ученици от 144 СУ Народни будители – София и студенти от НМА Проф. Панчо Владигеров и Нов български университет. Изпълнението на музика от филми с едновременното прожектиране на цели такива или епизоди от тях в последните години е често и привлича в концертните зали нова публика. Основна част от бюджета е предназначена преди всичко за закупуване на техника, която ще послужи и за други мултимедийни продукции. Проектът има потенциал да постигне поставените цели, има съпътстващи дейности, налице са партньорства в различни сфери - училища, фестивали, медии. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-28 Държавен куклен театър - Стара Загора Културен институт Куклен театър Стара Загора: експеримент и иновации България, Стара Загора 31.07.2022 - 31.12.2022 51714,32 41615,04 41615.04 „Куклен театър Стара Загора: експериемнт и иновации“ е проект, който си поставя за основен фокус създаването на експериментален спектакъл по текстове на Вапцаров. Другите дейности са обвързани с повишаване на квалификацията на отдел „Маркетинг и реклама“ във връзка с дигиталния маркетинг и надграждане на проект „Дигитално оживели кукли“. Държавен куклен театър – Стара Загора предлага проект разписан в съответствие с основните изисквания на Програмата. Планът за реализация включва: създаване на спектакъл от дебютиращ режисьор и провеждането на предварителен двуседмичен уъркшоп; обучение в областта на мениджмънта и маркетинга за повишаване компетенциите на екипа; развиване и надграждане дейността свързана с дигитализацията на кукли от репертоарната програма и подобряване на материалната база. Представена е ясна и конкретна стратегията за привличане на публика и нейното задържане. Залага се на активна разработка на социалните платформи на театъра с представени параметри по реализация на дейностите, както и постигнатите резултати. Бюджетната матрица е разписана коректно спрямо условията. Представени са оферти съобразени с пазарните стойности. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-29 ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО "ЕТЪР" - ГАБРОВО Културен институт Минало с бъдеще България, Габрово 01.08.2022 - 30.12.2023 84265,24 64312 64312.00 Настоящият проект е свързан с обновяването Музейния детски център и неговото материално обезпечаване. Новата сграда заменя съществуваща дървена конструкция от 2013 г. Проектът ще подобри професионалния капацитет на екипа, ще повиши интереса на публиките, ще гарантира по-добро представяне на традиционни занаяти и поминъчни дейности. Реализацията на проекта ще повиши броя на посетителите и ще способства за подобряване на финансовото състояние на РЕМО Етър. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е добре структуриран и заложените разходи отговарят на поставените цели. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и развитие на нови публики и млади неутвърдени творци, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи за съхранение и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-3 Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства Троян Културен институт Обекти и образи на наследството България, Троян 01.07.2022 - 14.10.2023 10863,62 10863,62 10863.62 Музеят на занаятите в Троян представя проект Обекти и образи на наследството. Основна цел на проекта е документиране и презентиране на обекти на паметта - сгради и културни ценности в периферията на културната инфраструктура, съхраняващи значими, но неизвестни реликви на националната култура. Основните дейности са: създаване на два продукта с културно съдържание: документален филм и каталог на колекция икони и организиране на седем презентационни събития, съдържащи образователен модул. Проектното предложение отговаря на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е коректно разписан и реалистичен. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за задържане и развитие на публики, за повишаване на информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за съхранение и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-30 Регионален исторически музей - Перник Културен институт Подобряване на комуникацията с музейните публики България, Перник 01.07.2022 - 14.10.2022 16855,00 13075,00 10846.00 Проектът е насочен към подобряване на комуникацията с публиките на Подземния минен музей чрез внедряване на нови технологии и рекламна комуникация. Предвидено е изработване на виртуален тур на музея и поставяне на светлинни табла, които да обогатят преживяването на посетителите. Нашите очаквания са предвидените в проекта дейности да повишат видимостта и посещаемостта на обекта, да допринесат за информативността и атрактивността на посещението. В основата на проекта е заложен стремежът на музея да задържа и привлича публика. Кандидатът демонстрира добро познаване на своята аудитория, има ясна представа за нейните нагласи и концепция за методи за привличането й. Проектът включва набор от дейности в тази посока (комбинация между он и офлайн активности), всяка от които е подробно описана в проектното предложение - светещи табла, пано за снимки, рекламни дипляни; виртуален тур и редизайн на сайта. Проектът е добре разработен и обоснован, с потенциал за надграждане на дейността и материалната база. Организацията има опит и демонстрира сериозна работа в посока задържане и привличане на публики. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-31 Градска библиотека "Пеньо Пенев" Културен институт Нови възможности за съхранение и достъп до културно-историческото наследство на Димитровград България, Димитровград 25.06.2022 - 31.03.2023 63179,00 52779,00 20910.00 Проектът има за цел въвеждане и работа с високи технологии, предвижда изпълнение на дейности по дигитализиране на културни обекти, създаване и публикуване на дигитално съдържание, изграждане на капацитет за работа в онлайн среда, което ще подобри възможностите на библиотеката да реагира на кризисни предизвикателства, като породеното от Ковид 19 пандемията. Той е иновативен за библиотеката. Придобиването на компетенции и нови технологии, е добра среда за устойчивост, развитие и надграждане. Проектното предложение включва закупуване на професионален скенер от висок клас за дигитализация на книжни носители. Кандидатът е декларирал, че на дигитализация по проекта подлежат едно периодично издание - в. Строим Димитровград (304 стр.) и оригинални документи от фонда на Исторически музей Димитровград (300 стр.). Не е ясно проследима връзката от необходимостта от закупуване на такъв клас скенер съотнесена към количеството документи, като заложените от кандидата цели не са съизмерими на стойността на проекта. Организацията следва да се насочи към закупуване на по-нисък клас скенер, с който да стартира процеса по дигитализация. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-32 ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ПЛОВДИВ Културен институт Повишаване на квалификацията на екипа на Градска художествена галерия - Пловдив Пловдив 15.09.2022 - 09.01.2023 10000 10000 5000.00 Идеята на проекта е да се повиши и развие капацитетът на служителите, уредници и екскурзоводи. Ще се проведат 10 лекции с петима лектори. Всеки един от тях ще ни обучи в различните периоди в Българското изобразително изкуство. Ще има лекции за работа с различните видове публика. Ще има и такива за нормативните документи, които се използват при работата на галериите и музеите.Лекциите ще се провеждат в конферентната зала на Галерия Капана. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Проектът е тясно насочен към повишаване на професионалните компетенции на част от служителите на ГХГ Пловдив. Планира се провеждането на лекции от 5-ма лектори. Бюджетът е изготвен спрямо изискванията, но хонорарите на лекторите са необосновано завишени.
VRKI2022-33 Исторически музей- Батак Културен институт Преди зазоряване е най-тъмно. Как изгря свободата на България град Батак, държава България 01.01.2023 - 31.07.2023 64991,00 51791,00 51791.00 Същността на проекта се изразява в пресъздаване на атмосферата по време на Априлското въстание в Батак през пролетта на 1876 г. чрез въвеждане на технологична иновация, която се изразява в създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност. Проектът представлява продължение и надграждане на съществуваща експозиция в музея. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Исторически музей Батак развива успешна дейност. Има реализирани проекти, създадена е партньорска мрежа, инициира различни образователни програми и има осигурен достъп на хора в неравностойно положение. Музеят е достъпен и за незрящи посетители. Инициират се различни дейности, които допринасаят за развитието на културния сектор, както и на нови публики, най-вече с реализираните проекти. В проектното предложение е заложено развитието на нов артистичен метод за представяне на културно наследство с помощта на VR-технология. Бюджетната матрица е разписана коректно, а предвидените разходи са изцяло съобразени със заложените дейности и цели на проекта.
VRKI2022-34 Археологически музей "Велики Преслав" Културен институт Новото сияние на Симеоновия Златен Век Република България, обл.Шумен, гр. Велики Преслав 01.07.2022 - 31.12.2023 64971,64 51821,64 51821.64 Целта на проекта е чрез инвестиция в създаване на нова продукция чрез използване на високи технологии и в професионалното развитие на заетите служители в посока на развитие на капацитет, организацията да се справи с последствията на западналото потребление и включването на нови публики. Кандидатът има солиден опит и доказани постижения. Проектът е разработен с ясни цели за модернизация, повишаване квалификацията на екипа, привличане на аудитории и медийна комуникация. Организацията е активен участник в множество проекти в България и чужбина и има опит с финансиране по различни програми. Цялостната концепция за създаване на нови форми на привличане на публика чрез холограмни изображения, повишаване капацитета на екипа и развитието му в нови области, отговаря на целите на Програмата. Разработен е подробен план за комуникация и разпространение на резултатите, предвидени са конкретни дейности за привличане на публики. Организацията работи в партньорство с медии. Предвидена е включително работа с платформи като Linked-in и Tripadvisor. Проектът е амбициозен, добре развит и обоснован. Биографията на кандидата, както и нивото на представеното предложение, дават основание да се вярва, че организацията има потенциала да изпълни проекта в съответствие със заявката. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-35 Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян Друга П.Ф. Фотоархивът на музея в Смолян оживява България, Смолян 05.07.2022 - 05.12.2023 17130,00 13704,00 13704.00 Във Фотоархива на музея, наброяващ над 100 000 картотекирани негативи, диапозитиви, кинофилми и видеокасети, се съхраняват кадри, запечатали различни моменти от обществения живот и културно-историческото наследство на Средните Родопи и такива, създавани в резултат на пряката музейна работа – провеждане на археологически разкопки и специализирани музейни експедиции, уреждане на експозиции, музейни изложби, конференции, срещи и др. Кандидатът има опит при реализиране на проекти и демонстрира инициативност при търсене на партньори. Проектното предложение предвижда дигитализиране на фотоархива на РИМ Смолян, което ще бъде реализирано на основа на предишен опит на кандидата. Предвижда се дигитализираните обекти да са достъпни онлайн, като за целта кандидатът е започнал подготовка чрез изграждане на нов интерактивен уеб сайт. Ясно са формулирани целевите групи, като е описано как ще бъдат задържани новите ползватели на дигиталния архив. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-36 Държавен музикален и балетен център-София Културен институт Софийски фестивал на музикалния театър 2022г. България, гр.София 22.06.2022 - 18.07.2022 65000,00 65000,00 65000.00 Учреденият през 2021 г. от „ДМБЦ–София“ нов културен форум СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ НА МУЗИКАЛНИЯ ТЕАТЪР, продължава и тази година своята мисия да е столична платформа за ежегодна лятна национална и международна среща на най-добрите постижения в областта на мюзикъла и съвременния танц. На специално изградената за фестивала сцена на открито във Военна академия „Г. С. Раковски“ ще се представят образци на културните институти от България, Сърбия и РСМакедония. . Софийският фестивал на музикалния театър е добре да се превърне в традиция, след като имаше успешен старт през миналата година. Съизмерването на българските театри с образци от страни с традиция в жанра на оперетата като Сърбия е важно и необходимо, на балканска основа се създадоха вече и доста копродукции. Проектът се подкрепя като събитие с потенциал и бъдеще. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-37 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА Културен институт Преобразяване на Регионален исторически музей - Варна в приобщаващ и социално иновативен музей България, Варна 01.08.2022 - 31.12.2023 71398,78 57119,00 57119.00 ОСНОВНА ЦЕЛ на проекта РИМ-Варна да се превърне в приобщаващ и социално инавотивен музей посредством осигуряване на достъпност до експозиционните му пространства и прилагане на технологични решения за атрактивно и модерно представяне и взаимодействие с публиките на музея. Адаптирането и модернизирането на експозиционните пространства на целевите в проекта отдели допринасят за устойчивостта на обществената ангажираност на РИМ – Варна в живота на града. Проектното предложение предвижда създаване на достъпни и модерни експозиционни пространства, които да представят атрактивно културното наследство на РИМ-Варна. Кандидатът е заложил няколко специфични цели, като на първо място е осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до и в сградите на някои от най-посещаваните музейни експозиции. Предвидено е изграждане на съоръжения за трудноподвижни хора (подвижни рампи, мобилна система за изкачване на стълби). Поради спецификата на сградите, в които се помещават различните експозиции на музея, е предвидено инсталиране на терминали за публичен достъп - киоск, на който ще бъде инсталиран виртуален тур за всяка експозиция. По този начин ще се осигури безопасна среда и възможност за привличане на максимално широка аудитория. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-38 Регионална библиотека "Пейо к. Яворов" Културен институт QR Библиотека Бургас България, Бургас 01.08.2022 - 31.12.2022 14996,00 14996,00 14996.00 Проектът QR Библиотечен Бургас е ориентиран към създаването на нови подходи за опазване и популяризиране на културното наследство, чрез въвеждане на QR /Quick Response/ кодове, с което се гарантира гъвкавост и своевременен достъп до информация от библиотечния фонд. Иновативният подход е свързан с представянето на българската художествена литература чрез видео буктрейлъри, насърчавайки грамотността и обучението през целия живот извън физическото библиотечно пространство. Кандидатът има богат опит в реализирането на културни проекти. Проектното предложение включва създаване на видео обиколка на библиотеката с включен жестомимичен превод. Видеата от обиколката ще бъдат достъпни посредством QR кодове. Проектът ще представи начин за интегриране на хора със слухови увреждания и ще стимулира по-доброто разбиране на културното наследство. Кандидатът е формулирал целевите групи, с които ще работи. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-39 Общински куклен театър Благоевград Културен институт Реализация на проект куклено представление България, Благоевград 27.06.2022 - 31.12.2023 23500 23500 18800.00 Куклено-театрална постановка за деца и възрастни тип семейно представление на известната приказка на Вилхелм Хауф Студеното сърце. Режисьор Тодор Вълов, сценография и кукли Наталия Гочева, музика Пламен Мирчев - Мирона, изпълнител ателие на НАТФИЗ. Студеното сърце е приказка изпълнена с мистика и митологична фантастика, която ни разказва за цената на Щастието, за Изкушението, за Алчността, за падението на човека, но и за възможността за намиране на пътя към Покаянието и Прошката. Представеното проектно предложение от Общински куклен театър – Благоевград е за реализация на спектакъла "Студеното сърце". Налице е добре структуриран план за изпълнение на предвидени дейности, за надграждане творческия капацитет на екипа, разширяване на аудиторията, работа с публики, устойчивост и развитие на организацията. Разработена е стратегия за работа със зрителската аудитория, работа със специфични малцинствени и изолирани групи, осигуряване на свободен достъп до културния продукт. Планът за разпространение и комуникация е на база натрупан опит и в съответствие с поставените цели, целевите групи и очакваните резултати. Проектът има потенциал за привличане и развитие на нови публики. Предложеният бюджет е реалистичен и в съответствие с поставените изисквания. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-4 Исторически музей Белово Културен институт Проект за художествено-пространствено оформление на експозицията на Исторически музей гр. Белово -за устойчиво създаване и популяризиране и разпространение накултурни продукти България гр Белово 01.07.2022 - 31.12.2022 14600 14600 14400.00 Изпълнението на Проект за художествено пространствено оформление на експозицията на Исторически музей-гр. Белово- за устойчиво създаване и популяризиране на културни продукти ще даде възможност да се създаде модерна експозиция, в която ще е наличен баланс в начините на експониране и презентиране на богатото историческо наследство на община Белово, ще бъде базата за развитие на институцията. Исторически музей - Белово е новосъздадена организация (2019 г.) и няма опит в реализиране на проекти извън ежегодната субсидия. Екипът притежава капацитет за изпълнение на проект по Програмата. Проектът предвижда дейности за художествено-пространствено оформление на експозицията на музея. Изготвянето на проект за художествено-пространствено оформление, е първата стъпка към създаване на съвременна и адекватна музейна визия за представяне и опазване на културно наследство. Проектът ще допринесе за привличане на нови публики и надграждане досегашната материална база на организацията. Изпълнението на проекта ще даде възможност на организацията да придобие опит и екипът ще придобие умения и компетентности в управлението на проекти. Заложените разходи отговарят на целите на Програмата. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-40 ОбКИ Художествена галерия - Русе Културен институт Без дистанция България, Русе - Р Северна Македония, Куманово 01.07.2022 - 31.01.2023 18470,71 14391,20 14391.20 Интердисциплинарният проект „Без дистанция“ свързва двадесет художници от България и Р Северна Македония. Допълнен е от дейности, които показват връзката между изобразителното изкуство, театъра и поезията. Визуално-сценичните форми акумулират в себе си новостите на заобикалящия ни свят и са най-естествения мост между творците и публиката. В рамките на проекта са предвидени изложби, които ще се проведат в градовете Русе и Куманово, както и поетичен и театрален пърформанс в град Русе. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества за реализацията му. Развива се международна дейност и има изградена партньорска мрежа, включително и медийна. Проектното предложение включва представяне на нови творчески методи, залага се на разнообразието при представянето на разнообразните форми и жанрове - изобразително изкуство, поезия, театър. "Без дистанция" се фокусира върху международното сътрудничество с артисти и специалисти от Северна Македония. Посочени са конкретни партньорства. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-41 Драматичен театър "Невена Коканова" Културен институт "Драматичен театър "Невена Коканова" - стратегия за развитие и устойчивост" България, Ямбол 20.08.2022 - 20.12.2023 64657,30 51657,30 51657.30 Проектът на ДТ „Невена Коканова“ е насочен към оптимизиране на дейността, повишаване добавената стойност за зрителите и подобряване на финансовата устойчивост на културния института. Проектът предвижда представяне на спектакли до по-широк кръг от хора със затруднен достъп до културни продукти, както и ангажиране на младежката аудитория. За постигане на целите е предвидено изпълнението на комуникационна стратегия, изготвена от експерт в областта. Драматичен театър – Ямбол представя проект с две основни посоки: реализация на два спектакъла - съвременна интерпретация на класически текст и съвременен български текст; изработване на стратегия за развитие и устойчивост. Проектното предложение е ясно разписано с посочени конкретни дейности, реалистични за изпълнение и в съответствие с поставените цели. Налице са индикатори за развитие на основните екипи - административен (с изпълнението на цялостната маркетинг стратегия) и творчески (с участието си в уъркшоп). Материалната база на театъра ще бъде подобрена чрез изработката на сайта и закупуването на екран за субтитри, което ще създаде нови възможности за развитие на творческата дейност. Предвидени са образователни програми насочени към масовата и училищна аудитория, адаптация на културно съдържание за достъп на хора с увреден слух. Бюджетната матрица е разписана коректно спрямо правилата и условията на програмата.
VRKI2022-42 Народно читалище "Отец Паисий 1956" Читалище Алея на будителите в село Пет могили България 01.08.2022 - 01.11.2022 7920 7920 0 В село Пет могили, пред НЧ Отец Паисий има голямо пространство пред него. Алея на будителите, ще бъде разположени три бюста, на Отец Паисий, Климент Охридски и на светите братя Кирил и Методий. Така населението всяка година на 1 ноември ще полага венци и цветя и ще почита нашите будители. Идеята е за в бъдеще да се добавят още бюстове на будители. Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5. чл. 6. чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-43 ОКИ Дом на културата "Средец" Културен институт ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИТЕ И МЛАДЕЖКИТЕ СТУДИИ МАСКИТЕ ПАДАТ България, София 01.07.2022 - 15.12.2023 77694,40 63556,40 63556.40 Организиране и провеждане на іі национален фестивал на детските и младежките студия, който ще се проведе в различни арт пространства на дома, които самите участници ще изберат. Домът да се превърне в дворец на театралното изкуство. ОКИ Дом на културата „Средец“ предлага проект, който отговаря на условията и целите на Програмата. В съдържателната част са предвидени различни инициативи свързани с нови творчески методи от сценично-визуалните изкуства, привлечени са партньори с добра професионална компетенция. В плана е заложено провеждането на анкета с цел анализиране интереса на младите публики, както и среща-дебат. В проектното предложение са заложени дейности свързани с развитие на публики, работа със специфични групи с ограничен слух (курс по пантомима) и специални потребности. Разработен е план за достигане на малцинствени групи чрез представянето на готов продукт в район, в който обитават бежанци (с. Бусмаци), както и привличането на такива за участие в уъркшоп за изработване на маски. Дом на културата „Средец“ е с многобройни партньори и с опит в организацията на концерти и прояви на открито и закрито. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-44 РБ "Николай Вранчев" - Смолян Културен институт Регионална библиотека "Николай Вранчев" - Смолян - център за дигитализация на съдържание с местно културно значение България, Смолян 01.07.2022 - 31.10.2023 26997,86 21158,60 21158.60 Вследствие реализацията на проекта, Регионална библиотека Николай Вранчев ще се утвърди като дигитален център в областния град с модерно оборудване, с обучени 4-ма служители за извършване на дигитализация, с богат дигитален фонд, със затвърдени и изградени нови партньорства с организации, пряко ангажирани с развитие, съхранение и популяризиране на културно-историческото ни наследство и предлагане на нова услуга. Проектното предложение е насочено към закупуване на оборудване за дигитализация на библиотечните фондове на РБ "Николай Вранчев" - гр. Смолян. Налице е партньорство с други местни организации, които ще се включат в процеса на дигитализация с предоставяне на материали и колекции от своите фондове. Реализацията на проекта ще допринесе за съхранението и опазването на литературното и културното наследство в гр. Смолян. Поставени са много ясни и точни цели - брой книги и периодични издания, които подлежат на дигитализиране. Има потенциал да привлече нови ползватели не само от регион Смолян, но и изследователи, краеведи и учени от цялата страна. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-45 Младежки театър „Николай Бинев" Културен институт Дон Кихот България, София 01.09.2022 - 30.11.2022 81293,00 65000,00 65000.00 Проектът Дон Кихот си поставя за цел да възроди един от най-мощните литературни шедьоври. 140 години след публикуването му на български език, темите за справедливостта, лудостта, пътуването, чакат отново да бъдат извикани и изиграни от актьорите на Младежки театър. Фокусът е върху битката между духа и плътта и ролята на въображението, отвеждащо ни в един фантастичен, идеализиран свят, който всеки сам си дорисува. Екипът ще използва средствата на движенческия, драматичния и кукления театър. Младежки театър "Николай Бинев" е културен институт с традиции по отношение развитие на младeжката и детска аудитория със стабилно изградени взаимоотношения с местни и сродни организации. Организационният екип е съставен изцяло от професионалисти с високо ниво на компетенции. Проектът "Дон Кихот" представлява реализация на мащабен спектакъл, който ще борави със средствата на драматичния, кукления и движенчески театър. Разписани са дейности за развитие на екипите, към които е налично включването на млади експерти и творци. Основна целева група е младежката аудитория с основен фокус - образователния сектор. Ще бъде проведен конкурс за написване на есе, а победителите ще имат свободен достъп до готовия сценичен продукт. В комуникационни план основно са заложени дейности за дигитално разпространение, създаване на собствен блог на сайта на театъра, който ще предоставя пълна информация за процеса.
VRKI2022-46 Регионална библиотека "Христо Ботев" Културен институт Виртуална библиотека Враца, България 01.07.2022 - 29.12.2023 57198 45756 38196.00 Проектът за изграждане на Виртуална библиотека има за цел да изгради изцяло ново и релевантно на потребителските нужди дигитално пространство, което да осигури бърз и лесен достъп до услугите на библиотеката и да постави културната институция на ново ниво в комуникацията с целевите групи, изцяло опосредствано чрез интернет и нови технологии. Проектното предложение включва внедряване на интегрирана библиотечна система, създаване на дигитален кът в читални зали и развитие на образователни програми насочени към хора без достъп до културно и цифрово съдържание. РБ "Христо Ботев" има изградена и работеща дигитална библиотека, като с проекта ще надгради използването й посредством внедряване на нови интегрирани с нея услуги. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-47 Общински драматичен театър "Владимир Трандафилов" Културен институт Развитие на публики България гр. Видин 01.07.2022 - 31.10.2022 49921,58 39937,26 39937.26 Истинската нужда на всеки театър е задържане, както и развитие на нови публики. Това обаче е невъзможно без нещо по-прагматично, като физическото достигане до публиките. Драматичен театър Видин – В.Трандафилов, има неотложна нужда от транспорт. Само така може да разширим хоризонта за достигане до бенефициента на нашето изкуство. Видинският театър е отдалечен от останалата част на България, но е част от нея. И ние имаме нужда от шанс да стигнем до повече зрители. Проектът е основно ориентиран към купуване на микробус и декоровоз, с което се надгражда материалната база на театъра. Стратегиите за развитие и надграждане на творческия капацитет на организацията са индиректни. Кандидатът разчита на купуването на необходимите превозни средства за достигане до нови публики и разширяване на партньорски взаимоотношения със сродни културни организации. Предвидените разходи са в съответствие с планираните дейности. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-48 Художествена галерия - Казанлък Друга П.Ф. Модернизация на изложбените пространства на ХГ-Казанлък България, Казанлък 01.08.2022 - 29.12.2023 40083,76 31583,76 31583.76 Проектът е свързан с модернизация на експозиционните пространства на институцията и осигуряване на визуален достъп на публиките до депата на галерията. Предвижда се изграждане на преградни стени от гипсокартон, топлоизолиране и монтаж на стъклена преградна стена. Това ще позволи реорганизация на постоянната експозиция и провеждането на първото издание на Биеналето за съвременно изкуство в града, както и подреждането на самостоятелна изложба на съвременната нидерландска артистка Естер де Граф. Проектът прави впечатление с решителното преструктуриране на пространствата на ХГ - Казанлък. Планираните дейности са изцяло в духа на настоящата проограма на НФК, като се ангажират в преустройства както на инфраструктурно ниво, така и на организацията на работния процес на институцията. Изключителна находка е интегрирането на галерийното депо в централната част на галерията и отделянето му с прозрачна стена, както и планираните дейности по публичния достъп до него. Осъвременяване и подобряване на условията са предпоставки за синхронизация със световните музейни и галерийни практики. Проектът има отличен потенциал за комплексно развитие на институцията. Организацията има богат опит и е важна културна институция за страната и региона. Екипът е високо квалифициран и развива активна дейност. Проектът има голям потенциал за развитие и устойчивост на организацията. Проектът се предлага за финансиране в пълен размер на исканата сума. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-49 Регионален исторически музей - Плевен Културен институт ПОЗНАВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА, ВЕРЕН ПЪТ КЪМ БЪДЕЩЕТО Плевен 15.08.2022 - 14.08.2023 80000 64000 0 Проектната идея е да се пренесе музея и неговите артефакти в училищата, чрез създаване на образователни видеа и беседи с цел популяризиране на културно – историческото и природно наследство на Плевенския регион, съгласно изискванията на учебната програма. Чрез нови иновативни подходи, чрез актьорска игра и интерактивна система за видео-конферетна връзка ще се създадат образотелни видеа, беседи и разходки, представяйки богатото многообразие от движими културни ценности в РИМ Плевен. Организацията е с опит и развива активна дейност. Конкретният проект включва създаване на 12 видеа, които кандидатът нарича "интерактивни" без да обясни в какво се изразява тяхната интерактивност. Предвижда се да бъдат ангажирани актьори, които да пресъздадат "момент/събитие/личност" от важно историческо значение. Заложената стойност на видеата и сроковете за реализация не предполагат създаване на професионален продукт адекватен на нивото на музея. Друга основна дейност по проекта е организиране на 12 беседи, проведени на живо, които се излъчват дистанционно пред ученици, като за целта кандидатът възнамерява да закупи няколко устройства (лаптоп, уебкамера и телефон) без да разясни функциите им за реализация на проекта. Цялостното изложение не дава достатъчно основание да се смята, че проектът ще бъде реализиран на необходимото ниво и че закупената техника е целева. Въпреки смислените намерения на кандидата, проектното предложение оставя впечатление за липса на задълбочено планиране на предложените дейности. Проектът не се предлага за финансиране. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-5 Художествена галерия "Владимир Димитров-Майстора" Културен институт Издаване на луксозно книжно тяло Кюстендил 01.09.2022 - 31.12.2022 87092 65000 35000.00 Художествена галерия Владимир Димитров – Майстора в основата си дейност популяризира културно-историческото ни наследство. Важно място е отредено за постоянната експозиция с творби на Майстора от зрелия период на художника. Неговото изкуство е тясно свързано с хората от Кюстендилския край дълго време той живее и твори в кюстендилското село Шишковци. Проектното предложение предвижда отпечатване на луксозен двуезичен каталог с творби на Владимир Димитров - Майстора. Организацията разчита изцяло на традиционни методи в стратегията си за опазване на културното наследство. Планираното печатно издание е заложено в голям тираж от 3000 бр. Кандидатът не е формулирал достигането до многообразни целеви групи съответно на амбициозния тираж. Луксозният каталог ще бъде разпространен в галерии, музеи и библиотеки в страната, но няма информация дали се планира изданието да бъде представено на международната общност независимо от двуезичния формат на каталога. Проектът се предлага за финансиране с редукция на бюджета и намаляване на броя на отпечатаните екземпляри до 1500.
VRKI2022-50 Исторически музей-Стрелча Културен институт Музеят - място за нови технологии и знания Стрелча 01.07.2022 - 31.12.2023 59775 47879 47879.00 През изминалите две години музеят загуби над 50⁒ от посетителите си в резултат на пандемията Ковид-19. Основната цел на предлагания проект е да върне традиционните посетители, които вследствие на пандемията са се оттеглили и да привлече и развие нова публика. Това ще се постигне като обновим остарелите експозиции в отдел “Етнография”, разработим и внедрим стратегия за развитие и популяризация на институцията, рекламираме активно по атрактивен начин направената промяна. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е разработен детайлно и заложените разходи са реалистични. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане, задържане и развитие на нови публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за съхранение и популяризиране на културни ценности. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-51 ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - НОВА ЗАГОРА Културен институт Нови начини и инструменти за представяне на културното наследство в Исторически музей - Нова Загора гр. Нова Загора 01.07.2022 - 31.12.2023 19531,32 15600 15600.00 Проектът предвижда обновяване на остарялата експозиция и въвеждането на съвременни начини за представяне. Ще бъдат създадени анотационни табла в експозиционните пространства, сайт за популяризиране на дейността и наследството на музея и закупуване на интерактивни киоск системи, които да предоставят по-модерен, бърз и лек достъп до информация на посетителите. Нововъведенията ще повишат посещаемостта и засилят интереса на широката общественост към музея и неговата културно-образователна дейност. Проектното предложение на Исторически музей - Нова Загора е насочен към модернизация при представяне на културното наследство и изработване на нови информационни табла с информация за експозициите в музея. Модернизацията ще се осъществи с въвеждане на дигитални услуги, които ще бъдат представени и достъпни чрез закупуване и инсталиране на интерактивни киоски. Бюджетът и посочените дейности отговарят на целите на Програмата. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-52 ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР СЛИВЕН Културен институт "МАЙСТОРА И МАРГАРИТА" РБългария, гр. Сливен 01.07.2022 - 31.12.2023 80354,68 62834,68 62834.68 Настоящото проектно предложение „Майстора и Маргарита“ по роман на Михаил Булгаков е част от стратегията на ДКТ Сливен за възстановяването на нормалното му функциониране, както и гарант за неговото устойчиво развитие в дългосрочна перспектива. В рамките проекта актьорският екип ще се включи в творчески лаборатории.Те имат за цел да предоставят на творческия екип среда за намиране на динамични форми в процеса на подготовка на многопластовия спектакъл, задълбочено изследване на романа на Булгаков. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества. Реализацията на спектакъла "Майстора и Маргарита" ще допринесе за създаването на ново сценично съдържание и ще развие компетенциите на организацията и постановъчния екип. Предвидените разходи са реалистични и обосновани. Проектното предложение представя артистична концепция посветена на работа с нови форми, като съчетава класическо културно наследство и интерпретация на значими съвременни теми. С предвидените творчески лаборатории се залага на развитието и надграждането на творческите възможности на екипа по неговото изпълнение, който е сформиран от млади специалисти в областта. Предвидените разходи са реалистични и обосновани, приложени са оферти. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-53 Драматичен театър"Стефан Киров" Сливен Културен институт "Възстановяване и устойчивост на ДТ "Стефан Киров" България, гр. Сливен 25.08.2022 - 10.12.2022 41483 32983 32983.00 Цел на проекта е развитие на института в посока на финансова устойчивост, техническо обновяване на базата и развитие на творческия и административен екип. След реализация на проектната дейност ДТ Стефан Киров ще възстанови своя репутационен ресурс и ресурсите, необходими за устойчивото провеждане на програмните политики на театъра. Предвидени са дейности по реализация на нов културен продукт, задържане и развитие на публики и повишаване на конкурентното предимство на института. Кандидатът има опит в реализацията на проекти извън бюджетната си издръжка и демонстрира добра компетенция на екипа. Проектът има ясни цели и задачи. Основна дейност е създаване на спектакъл по пиеса на Мартин Макдона. Чрез съдържание и постановка, следващи съвременните тенденции, цели да издигне престижа на театъра и връщане на публиката към него. За целта се привличат външни творци, а организацията се стреми да повиши капацитета на екипа чрез опита в създаване на мащабна постановка и закупуване на съвременна озвучителна и осветителна техника. Кандидатът има ясна представа за потенциалната си публика и възнамерява да използва традиционни методи за привличането й. Установени са партньорства с училища за включване на млада публика. Бюджетът и обосновката му са прецизни и реалистични.
VRKI2022-54 Исторически музей - Тутракан Културен институт New CoDe _ подходи за развитие в музея България, Тутракан 01.10.2022 - 01.11.2023 64819 51719 51719.00 Проект цели да насърчи развитието на културния институт с разнообразните му направления – Исторически музей, Музей на Дунавски риболов и лодкостроене, Тутраканска епопея – 1916, Рибарска махала, заобикалящите природни резервати и туристически места в новите условия за развитие на културата и културните организации във много нейни аспекти - професионални, художествени и творчески, социални, икономически, медийни, и др. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества за реализацията му. Проектното предложение предвижда широк спектър от дейности, които включват провеждане на обучение на млади екскурзоводи, провеждане на форум за музейни специалисти, създаване на VR за експозииците на музея и културните забележителности в региона, разработване на рекламни материали и идентичност за популяризиране на музея и региона. Проектът има потенциал за привличане на нови публики и партньори, да надгради досегашната дейност на организацията чрез въвеждане на нови технологии и начин на работа с публики. Бюджетът е добре разработен и реалистичен.
VRKI2022-55 Държавен куклен театър - Пловдив Културен институт Възстановителен план на ДКТ-Пловдив за анализ на публиките, определяне на постпандемичните тенденции в потреблението на културна продукция и изграждане на иновативна комуникационна стратегия. Пловдив 01.08.2022 - 31.12.2023 64975,46 51383,69 51383.69 Проектът цели да подпомогне възстановяването на нарушената в пандемията комуникация с публиките на театъра. Предвижда задълбочено маркетингово проучване, което професионално да дефинира и сегментира в таргет групи настоящата и потенциална публика и да определи нагласите ѝ към театралните изкуства сами по себе си, както и в конкуренция с други. Проектът предвижда няколко дейности, които да бъдат активни в различна степен и насоченост, в пряка зависимост от резултатите от изследването. Представеното проектно предложение изцяло съответства на целите и изискванията на Програмата. Акцентира се на работата с нови форми, съвременните проблеми свързани с бързия достъп до съдържание на база модерните технологии, повишаване на професионалните компетенции на екипите в театъра. Проектът представлява "задълбочено маркетингово проучване", което включва изследване и анализ на публики в постковидната ситуация и особености при възприемане на дигитално разпространен сценичен продукт. Кандидатът и екипът по реализация на проекта притежават необходимите експертни качества за осъществяването му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и очаквани резултати. Проектът ще допринесе за устойчивост на организацията и повишаване на нейната видимост в публичното пространство, за привличане и развитие на нови публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за съхранение и популяризиране на куклено-театралното изкуство. Бюджетната матрица е попълнена спрямо условията на Програмата. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-56 СИМФОНИЕТА ВРАЦА Културен институт Разпространение и популяризиране на детски мюзикъл България, област Враца 01.04.2023 - 30.06.2023 17975 15000 15000.00 Образователен детски мюзикъл с ярко изразена кауза по опазване на природните ресурси. Симфониета Враца показва добър организационен екип за изпълнение на проекта, като коректно са описани неговите компетенции. Развива се дейност с образователна насока за деца чрез провеждане на лекции свързани с музкалното изкуство. Предоставя се възможност за реализация на млади специалисти. Проектът е за разпространение на вече готов творчески продукт "Приказки за водата", като се залага на образователната линия за опазване на природата и водата като важен ресурс за човешкото съществуване. Предвижда се достигане до групи от хора в отдалечени райони без достъп до културно съдържание. Заложеният модул за проучване на райони и публики ще помогне за развитието на екипа и повишаване на опита. Посочена е целева публика състояща се от деца. Спектакълът ще бъде със свободен достъп, предвидени са образователни дискусии. Бюджетната матрица е попълнена коректно спрямо условията.
VRKI2022-57 Регионален исторически музей - Благоевград Културен институт МАЛКИ ГРАДСКИ ИСТОРИИ /КУЛТУРНИ РЕФЛЕКСИИ България, Благоевград 01.07.2022 - 01.12.2023 64093,50 51050,00 51050.00 Нов облик на временната експозиция „Благоевград – поглед в миналото“ чрез рефлексивен прочит на миналото, нови интерактивни модули и образователни уроци, които провокират активно участие на публиките в изграждането на исторически разказ. Проектът цели създаване на нови продукции. Проектът е добре обоснован с насоченост към обновяване на експозицията и активиране на посетителите чрез внедряване на нови технологии, има потенциал за привличане на нови публики и партньори, да надгради досегашната дейност на организацията чрез въвеждане на нови технологии и начин на работа с публики. Бюджетът на проекта е добре разработен и реалистичен. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-58 ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА СФУМАТО Друга П.Ф. Декалог на тревогата София, България; Люксембург, Люксембург; Порто, Португалия; Варна, България 01.08.2022 - 21.12.2023 76650,00 61320,00 61320.00 „Декалог на тревогата“ е копродукция между ТР „Сфумато“ и Национален театър на Люксембург по програма „Катастрофа“ на Съюз на театрите на Европа с цел: участие на европейския театър в публичния диалог за изход от кризите. „Декалог на тревогата“ е съвременен поглед към десет класически текста - памет за ценности. Многонационални трупа и екип; етапи: в София и Люксембург, участие на фестивал в Порто и разпространение. Отворен достъп за публики, дебати и рефлексия, дигитален вариант. Театрална работилница СФУМАТО предлага много добре разписано проектно предложение, чиято основната част е създаване на спектакъл, копродукция с Националния театър на Люксембург. Реализацията на проекта е с ясно разписани дейности и обхваща широк спектър от творчески методи и подходи, които са в полза развитието на художествения език и новото разбиране за него. "Декалог на тревогата" залага на интерпретацията на актуални теми и проблеми, включването на експерти от различни области, колаборация на местни и чужди артисти, надграждане на наличния творчески екип и повишаване на неговата експертиза. Организацията развива и надгражда установени партньорски взаимоотношения в международен план и има стабилна стратегия за разпространение чрез установените контакти. За развитие на публиките са предвидени дискусионни срещи със специалисти и любители, въвеждане на нови технологии чрез видео заснемане и достъп до изкуство, осигурен свободен достъп в наличната VR-платформа на работилницата. Кандидатът посочва осигуряването на медийни партньорства. Бюджетът и обосновката са разписани спрямо поставените условия, приложена е ценова листа от партньорската организация. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-59 НУМТИ "Добрин Петков" Училище 100 години от рождението на ДОБРИН ПЕТКОВ България, Германия 01.09.2022 - 31.07.2023 19480,00 3984,00 3894.00 Изготвяне, реализиране и мултиплициране на художествен продукт по повод 100 години от рождението на Патрона на Пловдивското музикално училище - големият български диригент Добрин Петков, 1923 - 1987. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Бюджетът е коректно разписан и реалистичен. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за развитието на млади творци и популяризиране на музикалното изкуство.
VRKI2022-6 Градска художествена галерия „Борис Георгиев“ - Варна Друга П.Ф. Художествен форум "Изкуството като противодействие" Варна 2022г. България, Варна 01.07.2022 - 31.12.2023 76851,58 61543,00 61543.00 Художественият форум Изкуството като противодействие се иниациира и организира от ГХГ - Варна като специфична страна от музейната й дейност, която има за цел да подпомогне и стимулира съвременния творчески процес в българското изкуство. Форумът ще даде възможност за съществуване на още едно качествно културно събитие във Варна, което освен култивирането на вкуса към съвременното изкуство ще допринесе за обогатяването на музейния фонд и експозицията от съвременни творби. Проектното предложение включва организиране на художествен форум "Изкуството като противодействие", като планира провеждането на множество дейности в рамките на един месец - изложба от творби на 33-ма български художници, дискусии, лекции както с участващите художници, така и с изкуствоведи от Варна, отпечатване на каталог на изложбата. Кандидатът предвижда и откупуване на 10 от изложените творби, с което да обогати фонда на галерията. Много добре са формулирани целевите групи, както и дейностите по достигане и задържане на нови публики. Кандидатът има разработена стратегия по отношение на образователните инициативи. Проектът включва партньорства с престижни културни институти, както и нужните медийни партньорства. Предвидени са и множество дейности по разпространението на културната продукция. Кандидатът има намерение да превърне форума в ежегодно събитие, като осигури устойчивост на проектната идея. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-60 Народно читалище "Пробуда 1914" Читалище Пътешествие на вкусовете България Ивайловград 01.07.2022 - 31.12.2022 14950 14950 0 Фестивалът Кулинарното наследство на Тракия ежегодно се провежда в началото на месец Септември.Организатор на събитието e НЧ Пробуда 1914 Ивайловград.Началото е поставено по проект на читалището финансиран от платформа Агора.Проектът цели съхраняване,опазване и предаване на нашето културно наследство на следващото поколение, което е кауза на всички нас.Кулинарният фестивал е своеобразно изложение на традиционни местни ястия и занаяти,продукт на местната общност . Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5. чл. 6. чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-61 Държавна опера - Русе Културен институт ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА-РУСЕ гр. Русе 01.09.2022 - 01.05.2023 15000 15000 15000.00 Дейностите по проекта са свързани със създаване на условия за възстановяване на образователните концерти на Държавна опера Русе, чрез закупуване на специализирана техника и разработване на комуникационна стратегия за въздействие върху младежката аудитория. Проектното предложение изцяло съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експретни качества за реализирането му. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане на нови публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за популяризиране на музикалното изкуство.
VRKI2022-62 Общински музей Попово Културен институт Модернизиране и техническо осигуряване на постоянната експозиция на музея с интерактивна аудио-визуална техника и оборудване България, гр. Попово 01.07.2022 - 30.06.2023 28892,00 23113,60 23113.60 Проектът има за цел да надгради постоянната експозиция на Исторически музей - Попово, чрез допълнително модернизиране и техническо осигуряване с нови интерактивни аудио-визуални техники и технологии. По този начин музеят ще изпълни по-пълноценно своята мисия - популяризирането на местната история.Адаптацията на музейните текстове и историята на града посредством аудио-визуални технологии и оборудване са основен начин да представим на незрящата публика съдържанието на експозицията. Организацията е с опит и работи активно за развите на дейността си. Проектът е разработен с ясни цели и задачи. Насочен е преди всичко към модернизация на музея, включване на нови технологии и съответно повишаване на възможността за задържане и привличане на публики. Проектът се състои от няколко допълващи се дейности (аудио гид с QR кодове, виртуален кът и др.) в посока опазване и популяризиране на културното наследство, привличане на публика чрез нови дигитални технологии и има сериозен образователен аспект. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-63 Общински институт "Старинен Пловдив" Културен институт Обживяване на недвижимото културно наследство на Античен театър чрез прилагане на иновативни и прогресивни технологии Пловдив 01.08.2022 - 30.11.2023 64810 52170 52170.00 Целта на настоящото проектно предложение е въвеждането и прилагането на нови технологии при социализирането, експонирането и представянето на културното наследство на ОИ „Старинен Пловдив“, в частност Античен театър на Филипопол с цел създаване на нова туристическа атракция, която от една страна да повиши туристопотока в института, а от друга да подобри капацитета при неговото управление. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите опит и капацитет за реализирането му. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане и развитие на нови публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи, за представяне по атрактивен начин и популяризиране на културното наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-64 Община Девня Друга П.Ф. Изкуствена реалност за истинско изживяване гр. Девня 01.08.2022 - 31.05.2023 59252,40 47401,92 0 Въвеждането на нови тенденции в музейното експониране чрез създаването специализирана дигитална платформа заедно с представяне на експозициите посредством Изкуствена и добавена реалност към изграждането на един изцяло нов и съвременен облик на Музея на мозайките. Реализирането на проекта би спомогнало за превръщането на музея в едно приветливо място за всички възрастови групи обединявайки миналото с бъдещето използвайки съвременни технологии и иновации. Недопустим кандидат. Кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-65 РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БУРГАС Културен институт Интерактивна изложба "От жълъд до вековно дърво" България, Бургас 01.08.2022 - 30.11.2022 9819,60 9819,60 9819.60 Основната цел на проекта е създаването на образователна интерактивна изложба за най-малките посетители на музея, за които е необходимо поднасяне на информацията по по-специфичен начин. Чрез изложбата и съпътстващите я занимателни игри децата ще опознаят красотата на природата и ще научат за особеностите на горите в Странджа планина, ще разберат колко са важни те и защо трябва да се опазват. Проектното предложение е насочено изцяло към разработване на образователна програма за деца от предучилищна възраст и начален етап на обучение и съответства на приоритетите на Програмата. Заложените дейности са насочени към привличане интереса на детската аудитория към природата чрез създаване на интерактивна изложба, арт-работилница с природни материали, образователни игри и конкурс за детска рисунка. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества за управление и реализация на проекти. Бюджетът е добре обоснован и отговаря на целите на Програмата. Разходите са реалистични и отговарят на заложените дейности в проекта. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-66 Държавна опера-Стара Загора Културен институт Фауст - опера с кукли България, Стара Загора 15.07.2022 - 31.12.2023 90810 59008 54008.00 Проектът “Фауст - опера с кукли” обогатява репертоара на Държавна опера - Стара Загора с постановъчно решение, в което е интегрирана класическа драматургия, оперно произведение и куклено изкуство. Творбата, освен със своята непреходна житейска и философска фабула, съдържа възможности за импозантно и зрелищно сценично представяне. Екипът на проекта ще развие умения за съвместна работа с представители на различни изкуства в намирането на общи творчески решения и в достигането до нови публики. Държавна опера - Стара Загора доказва наличието на екип с висока професионална квалификация и реализация на проекти извън стандартната издръжка. Посочени са партньорски взаимоотношения с местни и международни организации, осъществени образователни дейности насочении към детската аудитория, проведено изследване, както и участие в международни инициативи и проекти. Проектът предлага реализация и разпространение на операта "Фауст - опера с кукли". В артистичната концепция е заложена работа с няколко жанра от сценичните изкуства - опера, балет, куклен театър, което ще допринесе и за развиване на творческите способности на ангажираните творци. Зададени са ясно и конкретно целевите групи, към които се насочва проектът, а именно ученическата аудитория в тийнейджърска възраст, без да се изключва и традиционната публика. Посочено е конкретно осъществяване на партньорства с местни организации в лицето на Община Стара Загора, както и кукления театър, а на национално ниво с Община Казанлък. Предвидени са дейности по разпространение в открито пространство извън традиционното пространство. Заложена е изработката на клип за дигитално разпространение, изготвянето на видеозапис е с цел архивиране. Предложеният план за комуникация е реалистичен в съответствие с поставените цели и целеви групи. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-67 Градска художествена галерия - Стара Загора Културен институт Дигитално представяне на експозициите на Градска художествена галерия-Стара Загора Градска художествена галерия-Стара Загора 01.08.2022 - 30.11.2023 14640,00 14640,00 14640.00 Основната цел на проекта е да се реализира, чрез онлайн система съпътстващо дигитално представяне на авторите в основните експозиции на Галерията, чрез генериране и монтиране на 185 QR кода за достъп до интранет страници-информационни бази данни, достъпни за всеки посетител след сканиране на QR кодове със смарт мобилно устройство поставени на видно място до 238 произведения в залите на Галерията. Предвижда се създаване на нов информационен и интерактивен Уеб сайт на институцията. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества за реализацията му. Кандидатът има опит при реализиране на проекти и е изградил добра партньорска мрежа в страната и чужбина. Проектното предложение включва дигитално представяне на експозициите на галерията, чрез създаване на интерактивен уеб сайт и достъп до информация за всеки автор посредством QR код. Предвижда се работа както с традиционните за галерията публики, така и работа с лица със СОП и такива, включени в различни социални програми. Има предвидено създаване на дигитална обучителна среда, която да е достъпна онлайн. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-68 Археологически музей - Хисаря Културен институт Neo Vultus България, Хисаря 01.08.2022 - 31.08.2023 64648 51700 51700.00 „Neo Vultus“ e виртуален хъб, изграден чрез публично-частно партньорство. Проектът включва уеб платформа, формулирана във виртуална среда със собственнна дигитална галерия. Първата цел е изграждане на динамична платформа. Втората посока е създаване на пространство във виртуална реалност с експозиция от тематични дигитални артефакти, представени по иновативен и атрактивен начин, собствена продукция с интерактивност. Разширяване на музейното пространство в градска среда чрез интерактивни киоски. "Проектното предложение предвижда създаване на нови културни продукти, чрез използване на технологии и дигитализация. Създадените културни продукти ще бъдат разпространени и представени в градска среда, извън сградата на музея, чрез инсталиране на интерактивни киоски. Налице е продуктивно партньорство между няколко различни типа организации и институции. Заложени са образователни дейности за ученици, привличане на нова аудитория с нови и атрактивни продукти. Проектът има потенциал за привличане на нови партньори Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества за реализация и управление на проекта. Дейностите са допустими и отговарят на условията на Програмата. Бюджетът е реалистичен и добре обоснован. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността."
VRKI2022-69 Професионален фолклорен ансамбъл "Странджа" Културен институт Българският фолклор - непреходна ценност България, Бургас 01.07.2022 - 30.06.2023 64958,66 51818,66 50068.66 Проектът е насочен към създаване на уникално по начина си на представяне събитие, съчетаващо образци на автентичен фолклор, изпълнени от групи за автентичен фолклор, преливащи в своя обработен вариант, представени от професионалистите от ПФА Странджа - Бургас. Реализацията на проекта добавя стойност към потребността за социално включване чрез култура и изкуство, като ще привлече нови публики чрез създаване на уникално по своя формат събитие. Ансамбълът демонстрира богат опит в реализацията и участието в концерти и разполага с екип за осъществяване на подобни дейности. Чрез настоящия проект си поставя задачата да интерпретира културно наследство и да го представи по-атрактивно и разбираемо за своите публики. Основните елементи на проекта са събирателска и архивираща дейности, съчетание на автентичен фолклор с професионално обработен такъв, създаване на двуезичен интернет портал, спектакли със свободен достъп на публика. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-7 Къща музей "Пейо К. Яворов" - гр. Чирпан Културен институт Реставрация на движими културни ценности от основния фонд на Къща музей Пейо К. Яворов - гр. Чирпан България, Чирпан 01.07.2022 - 31.12.2023 3999,40 3999,40 3999.40 Проектът „Реставрация на движими културни ценности от основния фонд на Къща музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан“ цели да бъдат освежени и правилно съхранени книжните тела на книгите „Подир сенките на облаците“ от П. К. Яворов, „Фауст“ от Йохан Гьоте и хектографския лист „Свобода или смърт“, списван от Яворов 1903 г., 12 броя. След извършените консервационно-реставрационни дейности тези издания ще могат да бъдат излагани в залата на музея и ще бъдат популяризирани сред различните аудитории. Кандидатът притежава нужния капацитет за реализиране на проектното предложение. Демонстрира добро партньорство с други културни организации. Работи предимно с традиционните за организацията публики и ползватели. Представена е задоволителна комуникационна стратегия и план за разпространение на резултатите. Проектното предложение предвижда реставрация и консервация на три единици от основния фонд на къща музей ""Пейо К. Яворов"", резултатите от дейността са ясно измерими и ще доведат до опазване на движимото културно наследство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-70 Общински културен институт Дом на културата "Красно село" Културен институт Програма за възстановяване и развитие на ОКИ ДК "Красно село" България, гр. София 01.07.2022 - 01.06.2023 80813,59 64513,59 64513.59 Програмата за възстановяване и развитие на ОКИ ДК Красно село предвижда различни дейности, които да надградят мултижанровите културни дейности, които вече се реализират успешно в института, в контекста на актуалните предизвикателства след пандемичната криза и увеличението на цените на електрическата енергия. В проекта са предвидени дейности за създаване на мултифункционално комуникационно пространство в услуга на младите творци. Много добре замислен и представен проект. Отговяра на всички изисквания на Програмата за развитие в сферата на културата. Съчетава дейности, свързани с привличане и задържане на публики, предоставяне поле за изява на млади автори, включва подобрения на материалната база и технически иновации. Проектът има и подробно представен образователен дял. Организацията развива сериозна художествена дейност чрез простановките на театър "Сириус". Планира се надграждане на дейността чрез лекции на тема "История и цивилизация", за които са поканени водещи историци, както и оборудване на сцена за изяви на млади автори в различни сфери на изкуството. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-71 Държавна опера Бургас Културен институт Конкурс за млади оперни певци България, град Бургас 15.07.2022 - 31.12.2023 56810,00 38470,00 38470.00 Проектът предвижда провеждане на конкурс в памет на големият български баритон Стоян Попов в Държавна опера – Бургас. Ще се насърчат младите оперни изпълнители в професионалното си развитие. Също така ще се популяризира изпълнителското майсторство на един от най-значимите оперни изпълнители от втората половина на 20 в., чиято 90 годишнина през 2023 г. ще бъде отбелязана с изложба на музикалните фестивали в Русе, Варна и Стара Загора, в които той многократно е участвал. Създаването на конкурс за млади оперни певци на името на знаменития баритон Стоян Попов е начинание, което заслужава подкрепа в името на творческото израстване на младите артисти. Операта има капацитет да организира и проведе конкурса, всички елементи на проектното предложение са разписани коректно, конкурсът има потенциал за развитие. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-72 Драматичен театър” Гео Милев” Културен институт Театър за всички. Шекспир за всички България, Стара Загора 04.07.2022 - 07.07.2023 42420,00 33936,00 33936.00 Проектът „Театър за всички, Шекспир за всички“ включва: 1. закупуване на техника, която ще позволи адаптирането и реализацията на представлението „Сън в лятна нощ” на откритата сцена на Античния форум; 2. представлението ще бъде заснето от ТВ Стара Загора с три камери, което ще постигне целта за неговата дигитализация.По време на записите, ще се направят снимки и клипчета, които ще се използват за реклама; 3. провеждане на четири уъркшопа и една практическа работилница за деца и младежи. Организацията има добър организационен капацитет с професионални умения и компетенции. Един от основните фокуси на проекта е представянето на открита сцена на спектакъла "Сън в лятна нощ", а закупената техника ще бъде използвана и за следващи произведения на открито. Друга важна част от проекта е реализацията на четири уъркшопа с различна насоченост. Планът за комуникация е съобразен с целите на проекта и е реалистичен спрямо целевите групи, които ще бъдат привлечени най-вече като участници в уъркшоповете. Предвидените медийни партньорства са базирани на вече изградени такива с местните медии. Предложеният план за реализация на проекта е съобразен с целите и очакваните резултати. Канидатът точно и ясно е представил целите си, обосновал е нуждите си и посоките, в които се стреми да надгражда дейността си. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-73 Регионална библиотека "Захарий Княжески" Културен институт Колелото на емоциите България, гр. Стара Загора 01.09.2022 - 30.09.2023 15000,00 15000,00 15000.00 Цел на проекта „Колелото на емоциите“ е преживяването по време на четене да окаже положително въздействие върху живота на децата, като им помогне да развият емоционалната си интелигентност. Акцентира се върху емоциите любов, радост, изненада, тъга, гняв и страх, създаването на методология и изграждане на екип от консултанти библиотекари, оказващи подкрепа на деца с техники на приказкотерапията. В осмислянето на словото чрез собствените емоции се включват артисти, художници, писатели и музиканти. Проектното предложение е фокусирано върху създаване на "колело на емоциите", което да създаде ново, положително въздействие върху процеса по четене при децата, с акцент върху емоциите. Засягат се актуални и съвременни теми. Предвидени са обучения на основния екип, а участието им в проекта ще развие техния професионален капацитет. Включват се млади експерти и от други изкуства. Ясно са разписани целевите групи, към които е насочен проектът, както тяхното привличане и задържане. Много добре определени качествени и количествени показатели за измерване на резултатите. Проектът е предвиден да създаде устойчиви дейности, които да могат да се мултиплицират в сродни организации.
VRKI2022-74 Драматичен театър "Никола Вапцаров" Културен институт Метаморфози Благоевград 01.09.2022 - 15.12.2022 93144,46 64944,46 64944.46 Проектът е за създаване на високо-художествен спектакъл, който да повиши организационния и творческия капацитет на театъра. Ще включва утвърдени и нови артисти, ще бъде изграден след провеждане на два уъркшопа и ще използва модерни технически средства - мултимедиен мапинг и звукова среда, като акцент ще е работата на актьора с технологиите. Създаването и популяризирането на спектакъла ще са придружени от образователни програми с цел достигане на основна целева аудитория - студенти и ученици. Кандидатът развива дейност с доказано високо художествено качество. Проектът е убедителен и подробно разработен. Включва няколко дейности - създаване на спектакъл, реклама и закупуване на техника. Един от главните елементи на проекта е създаване на театрален спектакъл с режисьор Стайко Мурджев - "Метаморфози" по Овидий. Намерението е за реализиране на мащабна постановка, с използване на нови технологии, които ще останат актив на театъра. Предвижда се участие на млади актьори, провеждане на уършкопи и е налице стратегия за привличане на ученици и студенти като зрители и свитедели на работния процес. Предвидени са уършкоп и обучителни програми както за екипа (творчески и технически), така и за публиката. Установени са партньорства, включително медийни. Проектът отговаря на всички ключови изисквания на Програмата. Проектът се предлага за финансиране в пълен размер на исканата сума.
VRKI2022-75 Държавен културен институт към министъра на външните работи Културен институт Осъвършенстване на културната среда на Държавен културен институт към МВнР София 01.08.2022 - 18.12.2023 10234 10234 0 Видимостта на културните проекти и продукти е от изключителна важност за изграждането и възпитаването на публики. ДКИ е ключов партньор в публичната дипломация в София и активен участник във взаимодействието с чуждестранните дипломатически мисии и културни институти у нас. С цел популяризиране дейността на ДКИ е необходимо по иновативен начин информацията да достига широката аудитория. Връщането на публиките след COVID-кризата в пространствата за култура изисква нови комуникативни решение. Проектното предложение включва само една дейност - изработване на иновативна табела със светещи елементи, която да промотира дейността на галерия, управлявана от организацията, както и на събития, на които организацията е партньор. Проектът не предвижда създаване на културно съдържание. Въпреки че организацията има установени партньорства и канали за комуникация, проектът не включва конкретни подходи за неговото популяризиране. Съответствието му с целите на програмата е незадоволително. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-76 Театър 199 "Валентин Стойчев" Културен институт theatre199.org България, София 01.07.2022 - 31.10.2023 10560,00 10560,00 10560.00 Създаване на нов уеб сайт на Театър 199 Валентин Стойчев, който да отговаря на изискванията за потребителско преживяване и да е съобразен с новата корпоративна идеинтичност и маркетингова стратегия на театъра. Развиване на нов комуникационен канал с аудиторията. Кандидатът демонстрира високо ниво на художествено съдържание и включване в различни инициативи, свързани с развитието на културния сектор и неговата публика. Проектното предложение за изработване на сайт се концентрира върху съвременните технологии с осигуряване на информираност относно реализация на културно съдържание. Кандидатът ясно идентифицира своята публика и има разработен план за достигането й. Разписани са конкретни целеви групи, до които ще достигне съдържанието на сайта, приложена е статистика на потребителите в социалните мрежи. Посочени са конкретни партньорства. Заложен е адекватен комуникационен план. Съдържанието на сайта включва не само промотиране на театъра, но и на театралната дейност като цяло и нейното значение в обществения живот. Предложеният план за реализация отговаря на поставените цели за постигане на очакваните резултати. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-77 Регионален исторически музей - Пловдив Културен институт Изготвяне на мобилни изложби за важни събития и личности, свързани с историята на Пловдив и мястото му в националната ни история и изработка на сувенири, популяризиращи сгради на музея и културни ценности от фонда на музея България, Пловдив 01.08.2022 - 10.01.2023 14772 14772 14772.00 Проектът ще отговори на засиления интерес от страна на различни музеи в региона и страната, обществени институции и училища към гостуването на Регионален исторически музей – Пловдив в техни изложбени пространства при определени чествания и годишнини. Ще бъдат подготвени 10 броя мобилни изложби и сувенири, свързани с тематика на музея. Проектното предложение е насочено към създаване на 10 бр. мобилни изложби, които отговарят на тематиката на музея. Кандитатът е заложил дейности и разходи, които отговарят на изискванията на Програмата. Бюджетът отговаря на целите на Програмата и не съдържа недопустими разходи. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-78 Художествена галерия "Христо Цокев" Културен институт Международен пленер по живопис "Боженци" Габрово, България/Марктродах, Германия 15.08.2022 - 10.10.2022 14877,20 14877,20 14877.20 Проекта предвижда провеждане на Международен пленер по живопис Боженци, в който участие ще вземат 9 художници от България, Румъния, Англия и Норвегия. В рамките на проекта се предвижда да бъдат организирани две изложби на творбите, които ще бъдат създадени. Урк шоп с деца предава образователна стойност на събитието. Целта на пленера е да осъществи обмен между творци от различни страни, художествени школи и тенденции в изкуството. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Кандидатът и екипът притежават необходимите професионални качества. Предвидени са множество дейности, като международен пленер с участието на художници от 4 страни, уъркшоп за деца и две изложби. Бюджетът е реалистичен и обоснован.
VRKI2022-79 Природонаучен музей - с. Черни Осъм Културен институт СЕЗОНИ България, с. Черни Осъм 01.08.2022 - 01.08.2023 74316,00 57726,00 49016.00 Концепцията „Сезони“ е иновативен, динамичен подход на представяне на експонатите на Природонаучен музей – с. Черни Осъм с акцент върху научната достоверност и образователната стойност на експозицията. Предложеният модел за работа предвижда процеса на изграждане на „Сезони“ да стимулира повишаване на капацитета на екипа на музея, както и да допринесе за развитието на съвременен имидж, национални и международни партньорства. Кандидатът и екипът имат потенциал да реализират проекта. Целите и дейностите са ясно разписани. Проектът е насочен към надграждане на досегашната материална база - технологично обновяване и модернизиране за улесняване на посетителите и по-атрактивно предлагане на експонатите - и има потенциал да привлече нови посетители и партньори. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-8 Държавна опера - Пловдив Културен институт ДРУГАТА ОПЕРА - Лаборатория за развитието на нови дигитални изразни средства за музикално-сценичните изкуства Пловдив, България 01.09.2022 - 30.11.2022 115136,00 64736,00 64736.00 Създаване и техническо оборудване на лабораторна сцена за обединение на дигитални и изпълнителски изкуства чрез изучаването на нови изразни средства като 3D проекции, виртуална реалност, музикален дизайн и тяхното приложение в създаването на музикално-сценични спектакли. Дейността ще се извършва успоредно с обучението на млад творчески екип - аниматори, програмисти, сценографи, тонрежисьори. Творческият резултат ще бъде обединен в мултижанров спектакъл ВРАТИТЕ НА СЪНЯ за нова публика. Единствената "бездомна" опера у нас непрекъснато се стреми да усвоява нови сценични пространства поради липсата на свои такива и с този проект продължава в посока на дигиталната среда. Проектът носи иновативност, развива сценичната дейност на операта към последните постижения в мултимедията и се подкрепя изцяло, тъй като кандидатът го е подготвил добре и има доказан потенциал да го изпълни.
VRKI2022-80 Общински исторически музей - Тополовград Културен институт Пътят - Мастейра/Сакар - едно вълнуващо пътуване през Времето България, Тополовград 01.07.2022 - 30.06.2023 36872,24 29503,72 29503.72 В рамките на проекта Пътят – Мастейра/Сакар – едно вълнуващо пътуване през Времето ще бъде представена нова визия на ОИМ - Тополовград. Ще бъде закупено ново оборудване за залите на музея, разработен нов експозиционен план, който ще привлича нова публика и аудитория и ще се превърне в незаменим източник на познания, формиращ историческа памет и националното самочувствие на населението. В рамките на проекта ще бъде подготвен и изготвен рекламен каталог със снимки и текст за новата експозиция. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализиране на проекта. Планираните дейности са допустими, с ясни параметри и резултати. Изпълнението на проекта ще надгради досегашните постижения на организацията и ще развие материалната база и капацитета екипа на ОИМ-Тополовград. Кандидатът е предвидил отпечатване на рекламен каталог, който да представи новата експозиция, с цел привличане на нови публики и партньори от страната и чужбина. Бюджетът е разработен добре, заложените разходи са реалистични и оправдани. Постигнатите резултати ще бъдат устойчиви. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-81 ДКТ-Бургас Културен институт ДИГИТАЛНО СТУДИО-АТЕЛИЕ-ОБОРУДВАНЕ БУРГАС 01.09.2022 - 31.03.2023 31140,00 25940,00 25940.00 Създаване на дигитално студио към театъра ще постави началото на разработването на една нова за кукления театър технология за изработка на кукли чрез 3D принтиране - проектиране, мултиплициране, куклена анимация, визуална и добавена реалност. Куклен театър - Бургас предлага проект за създаване на дигитално студио-ателие за развиване на нови творчески методи в сферата на кукленото изкуство със закупуването на модерна техника за предствяне на изкуство по атрактивен и съвременен начин. Предложеният план за реализация е в съответствие със заложените дейности и екипът по неговото изпълнение е с доказана професионална компетенция. Създаването на дигитално студио ще помогне на театъра да развие и надгради основната си дейност, да подобри наличната материална база, да развие професионалните умения на състава и техническите екипи, да подобри качеството на културното си съдържание, което е сериозна предпоставка за привличане на публики и партньори. Бюджетната матрица и финансовата обосновка са разписани коректно и отговарят на условията. Посочените пазарни цени са съобразени с реалните такива.
VRKI2022-82 НМУ"Л.Пипков" Училище Есенна музикална академия Viva la Musica на Национално музикално училище Любомир Пипков Приморско 05.09.2022 - 11.09.2022 59106 45606 45606.00 Организация на Есенна музикална академия Viva la Musica на Национално музикално училище Любомир Пипков в Детски и младежки център Хелиос до град Приморско в периода от 5-11 септември 2022 г. с цел да се създаде изцяло нов репертоар за Младежка филхармония София - оркестъра на Националното музикално училище „Любомир Пипков“. В проекта ще бъдат привлечени деца с музикално образование от българската диаспора в Украйна и деца на украински бежанци, с цел да им се предостави достъп до култура. Организацията развива сериозна дейност заедно с много партньори, включително международни. Инициира и участва в множество събития - концерти, фестивали, конкурси, майсторски класове. Проектът предвижда ученици от НМУ да репетират голям концерт като оркестър с изяло нов репертоар, състоящ се от автори от различни епохи. Интензивното обучение и репетиционен процес в рамките на Есенната музикална академия в гр. Приморско ще допринесе за развитие и надграждане на дейността на организацията и уменията на учениците. Финалният концерт ще е със свободен вход и ще се промотира сред жителите и гостите на Приморско. Проектът е добре замислен и обоснован и отговаря на основните цели на Програмата.
VRKI2022-83 Регионална библиотека "Любен Каравелов" Културен институт Библиотеката - от традиции към иновации България, Русе 01.07.2022 - 31.12.2023 80832,30 64586,90 38300.90 Настоящият проект включва цялостна концепция за възстановяване и развитие на най-голямата библиотека в Русе в няколко стратегически направления:Надграждане в развитието на дигиталните процеси и въвеждане на нови технологии в библиотечната дейност за ефективна комуникацията с потребителите и промотиране на културни продукти; Развитие на културни и образователни инициативи насочени към разнородна аудитория. Кандидатът има изработена стратегия за привличане и задържане на нови публики, посредством различни методи и средства - от дигитални срещи до организиране на фестивали, литературни четения и др. Демонстриран е стремеж за работа с различни целеви групи, както и повишаване капацитета на работещите в институцията. Заложеният проект обхваща твърде много дейности, като за някои от тях липсва подробен анализ на необходимостта от реализацията им. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-84 Театър БЪЛГАРСКА АРМИЯ Културен институт ГОЛЕМИЯ ТЕАТЪР В МАЛКИЯ ГРАД - ДУНАВСКИ ВЪЛНЕНИЯ - МНОГО ШУМ ЗА НИЩО - 25 години по-късно - турне в северозападна България България 15.05.2022 - 09.07.2022 47912 39832 39832.00 Цените на билетите в малките населени места не могат да бъдат високи. По-скоро в тази Проект преследваме ефекта от децентрализацията на културния продукт – столица-периферия. Това турне на МНОГО ШУМА ЗА НИЩО нарекохме ДУНАВСКИ ВЪЛНЕНИЯ. Планираме на посетим следните градове 4 юли – Лом 5 юли – Видин 6 юли – Монтана 7 юли – Свищов 8 юли – Берковица Предложеният проект е за разпространение на един от емблематичните спектакли на театъра "Много шум за нищо". Целта е да се достигне до публиките в крайдунавските градове, в които културният институт не е гостувал от много време насам. В спектакъла е налично участието на млади актьори, а организацията и реализацията на турнето ще повиши компетенциите на екипите чрез адаптация на спектакъла към различни сцени. Целевите групи са всички жители в градовете, предвидени в турнето, които са и нови публики, за които ще бъдат организирани и срещи с актьорския екип. Налични са партньорски взаимоотношения. Турнето е изцяло дейност по разпространение с конкретно посочено финансово обезпечаване. Бюджетната матрица и обосновката са разписани коректно. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-85 Исторически музей - Оряхово Културен институт Мост към нови публики България, гр.Оряхово 30.05.2022 - 21.12.2022 15000 15000 15000.00 Стратегически направления: Привличане на нови групи публики чрез въвеждане на нови механизми на работа и иновативни продукти за интерактивна комуникация, прилагайки интердисциплинарен подход; Маркетинг и реклама чрез редизайн, двуезичност и SЕО оптимизация на музейния сайт и промотиране на проекта и музея в социални платформи; Насърчаване на професионалното и творческо развитие екипа чрез работа с високи технологии в процеса на дигитализация на архивните колекции и изложби. Проектното предложение съответства на целите и изискванията на Програмата. При реализирането на дейностите ще бъдат прилагани нови подходи и начини за атрактивното представяне на културно наследство. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализирането му. Планираните дейности са допустими с ясни параметри и резултати. Реализирането на проекта ще допринесе за устойчивост на организацията, за привличане, задържане и развитие на публики, за повишаване на знанията, информираността, заинтересоваността на конкретни целеви групи. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-86 Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" Културен институт 13 млади България, Димитровград 09.01.2023 - 27.03.2023 44610,00 36380,00 0 Общински драматичен театър ''Апостол Карамитев'' иска с проекта ''13 млади'' да събера 13 млади творци от различни университети в страната и чужбина.Проекта има за цел да даде път и кариерно равитие на туко що завършили и учащи се творци. Всички те ще осъществят на сцената на ОДТ ''АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ'' пиесата ''ТАКА РЕЧЕ БОГ''. Мисля, че това ще е едно добро начало и за самия театър, тъй като от приблизително 5 години театъра няма своя продукция. Представеният проект е за създаване на собствен спектакъл с екип по изпъленението съставен предимно от млади специалисти. Предложението е с добър замисъл, но разработено повърхностно и остава на ниво добро намерение. Не е налична базова информация - заглавие, жанр, тема на драматургичния текст. Липсва художествена концепция, комуникационен план, партньорства и др. Не е представена конкретна стратегия за привличане на публики, план за разпространение и т.н. Предложеният план по осъществяване на проекта е неясен, освен в частта с осигуряване на материалните потребности, видно от приложения бюджет. Проектът не достига минималния брой точки за финансиране по Програмата.
VRKI2022-87 Градска библиотека "Паисий Хилендарски" Културен институт Създаване и развитие на Тийн Зона в отедел "Изкуство" на Градска библиотека България, Асеновград 01.08.2022 - 20.12.2023 14998,40 14998,40 14735.20 Основното стратегическо направление на работа е развиване капацитета на библиотеката чрез създаване на нова пространство за тинейджъри и предоставяне на нови услуги, насочени предимно към тази целева група. Кандидатът и екипът по проекта притежават необходимите професионални и експертни качества за реализиране на проектното предложение, което предвижда закупуване на оборудване за ситуиране на тийн зона в отдел Изкуство на библиотеката. Така изградената тийн зона ще бъде използвана и като място за обучение. Планираните дейности са допустими с ясни параметри и резултати. Много добър план за разпространение. Проектът има потенциал да надгради дейността на библиотеката в гр. Асеновград. Планираните от кандидата обучения осмислят създаването на този тип пространство. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-88 РЕГИОНАЛЕН ИСТРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СИЛИСТРА Културен институт Повишаване на капацитета на музейните специалисти в РИМ-Силистра и РИМ-Добрич, чрез развитието на изследователска мрежа за регионални изследвания България, Силистра България, Добрич 01.02.2023 - 18.12.2023 14900,00 14900,00 14900.00 Проектното предложение има за цел повишаване професионалната квалификация на музейните служители в РИМ-Добрич и РИМ-Силистра, специалисти в периода XV – XIX век, чрез развитието и надграждането на изследователската мрежа за регионални изследвания на РИМ – Силистра. Изследователската мрежа на РИМ–Силистра включва музейни специалисти, представители на университети и научни институции, между които има както утвърдени, така и млади учени в областта на регионалните изследвания. Кандидатът представя нов подход за опазване и представяне на културното наследство чрез провеждане на интердисциплинарно събитие, стимулиране на диалога между участниците и всички заинтересовани лица. Проектът е насочен към развиване на капацитета на музейни специалисти и повишаване на експертния потенциал на участниците. Организацията има капацитет да реализира разписаното проектно предложение. Сформираният екип притежава академична квалификация.
VRKI2022-89 Художествена галерия "Борис Денев" Културен институт Завръщане към Велико Търново Бълагария. Велико Търново 01.07.2022 - 22.12.2023 44260,00 35408,00 35408.00 Водещата цел на проект Завръщане към Велико Търново е да бъде издаден печатен луксозен каталог и виртуален тур-каталог към провеждащата се към момента изложба със същото работно заглавие - Завръщане към Велико Търново, който да представи едни от най-известните имена в изобразителното изкуство, творили на територията на Велико Търново. Проектът е добре аргументиран и организацията има потенциал да го реализира. Основният фокус е представянето на група от автори, издаването на каталог и достъп до виртуална среда, в която да бъдат допълнително разгледани. Проектът предвижда изграждане на интерактивен виртуален тур с QR кодове и отпечатване на луксозен каталог. Кандидатът притежава нужния капацитет за реализиране на проектното предложение, има развита добра структура с партньорски организации, най-вече регионални. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-9 Театрално-музикален център - Кърджали Културен институт Трансформация 2021-2024 България 01.07.2022 - 31.12.2023 22429,86 13180 13180.00 Проект ”ТРАНСФОРМАЦЯ 2021–2024” е важен, защото вървейки по естествения си път, следващата стъпка на българския театър в развитието си е приобщаването към семейството на европейските театри. Проекта се стреми да отразява многообразието на културния сектор на стария континент. Насърчава европейския театър и българският театър като жизненоважна платформа за диалог, демокрация и взаимодействие. Кандидатът залага на утвърдени практики в своята работа, като представя стратегия за надграждане и развитие на регулярната си дейност. Проектът е концентриран върху продължаване на членството на организацията в Европейската театрална конвенция и установеното добро сътрудничество. В тази посока са предвидени конкретни дейности, за повишаване на професионалната компетенция на част от основния екип на Центъра, свързан с онлайн обучения, участие в конгрес, провеждане и установяване на контакти за разширяване на международната партньорска мрежа. Планира се провеждането на уъркшоп с утвърдения режисьор Веселка Кунчева и участието на млад специалист в курс за Устойчив културен мениджмънт. Представена е ясна мотивация за всяка дейност. Освен с регулярната си работа в репертоарен план, културният институт ще продължи с програмирането на спектакли с участието на хора със специални нужди. Предложената стратегия за комуникация и достигане на разписаните публики, отговаря на заложените цели на проекта и е реалистична. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-90 НЧ "Просвета- 1870" Читалище НеОчаквани гости Р България, гр. Свиленград 01.07.2022 - 30.11.2023 14989,00 14989,00 0 Ще децентрализираме дейността,като организираме концерти в села от общината.В тях има етнографски сбирки с носии.Ще се сформира група за български шевици.Ще осигурим достъп на възрастните хора от селата до културни продукти.Ще сме неОчаквани гости.Ще разширим творческия потенциал и ще привлечем нови участници.Ще преодолеем последствията от пандемията.Ще се обогати дейността ни,ще се изпълнят целите за запазване на българските обичаи и традиции;развитие и изява на творческите способности. Недопустим кандидат. Съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, те са юридически лица с нестопанска цел. Предвид тези разпоредби кандидатът не е държавен. общински или регионален културен институт по смисъла на чл. 5. чл. 6. чл. 8 и чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата - същият не е създаден. не се финансира и не осъществява дейности и функции. определени с този закон.
VRKI2022-91 Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство Културен институт "Да градиш дом, да пазиш вяра. По стъпките на тревненските дюлгери" България, Трявна 01.07.2022 - 01.12.2023 63974,46 51179,57 28859.57 Проектът предвижда създаване на нов музей на архитектурата, в най-старата тревненска къща – паметник на културата от национално значение. Предвижда се: Изграждане на експозиция за строителството и творческа работилница за деца, включваща интерактивни дейности. Ще се покажат архивни снимки на стари майстори, планове и проекти на различни сгради и инструментариум. Макетите на възрожденски постройки ще обогатят експозицията. Музеят ще е домакин на пленери, изложби, представяне на книги и др. Проектът предвижда създаване на ново експозиционно пространство посветено на традиционния за Трявна занаят - строителството. Налице е широката партньорска мрежа на кандидата и включването им в реализацията на проекта, съгласно приложени писма за подкрепа и закупуване на оборудване за новата експозиция. Кандидатът има капацитет за реализация на проекти извън ежегодната издръжка на музея. Заложените разходи отговарят на целите на Програмата и проекта. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-92 Литературно-художествен музей "Чудомир" Културен институт Интерактивна изложба "Оживелите нашенци" България, Казанлък 01.07.2022 - 23.12.2022 15000 15000 15000.00 Посетителите на музея ще могат да се насладят на „говорещите“ картини на Чудомир. Те са пряко свързани с героите от неговите разкази и анекдоти. Чрез този проект картините ще „проговорят“, изобразените герои ще бъдат в характерни за тях ситуации, монолози и диалози от разказите му. Това ще направи много по-атрактивна експозицията на Чудомир. Емоцията за посетителите да свържат образа от картината с неговия глас, ще ги пренесе много убедително в характерния за годините и героите на Чудомир бит. Проектното предложение предвижда дигитализация и "озвучаване" на част от фонда с картини на ЛХМ Чудомир. Сформираният екип има капацитет да реализира проектната идея. Ясно формулирани целеви групи, като кандидатът е описал как възнамерява да достиге до нови ползватели. Посочени са голям брой партньри, но без ясно разпределение на конкретни дейности по проекта. Посочените дейности включват разпространение на резултатите в населени места в област Стара Загора. Проектното предложение е иновативно по отношение на музеите в България и има потенциал да разшири и надгради дейността на организацията и да привлече нови публики. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-93 Общински културен институт "Надежда" Културен институт "Музикални пътешествия и приключения за деца и възрастни" България, Северна Македония 01.08.2022 - 31.12.2022 73244 58594 58138.00 Проектът „Музикални пътешествия и приключения за деца и възрастни“ включва общо 3 културни мероприятия - премиери на мюзикъла „Куфарчето Куфи“ в ОКИ „Надежда“ и в Македония, също и представене спектакъла „Ритамот во себе“ на музиканти от Филхармоничния оркестър в Скопие. Проектът обединява усилията на трите музикални състава на ОКИ "Надежда" в създаването на мюзикъл с премиери в София и Скопие. В София ще гостува също и македонски спектакъл. Трансграничното измерение на проекта и осигуряването на свободен достъп, заедно с насочеността му към по-млада аудитория, се подкрепят. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-94 ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - ЛОВЕЧ Културен институт Театрален спектакъл "Седемте стола" по романа "Дванайсетте стола" на Иля Илф и Евгени Петров Ловеч, България 01.10.2022 - 30.11.2022 80636,55 64636,55 63636.55 Настоящото проектно предложение за драматизацията на творчеството на двамата класици в руската литература Иля Илф и Евгени Петров в рамките на прословутата им творба „Дванайсетте стола“ е прекрасна възможност за най-младите зрители в театъра да се запознаят със световноизвестното литературно произведение през чувството за хумор на един от интересните млади режисьори у нас, автор на повече от 12 спектакъла вече – Дамян Тенев. Кандидатът има доказан опит в реализацията на проекти извън стандартната издръжка и екип с добра професионална компетенция. Творческата продукция е с високи художествени качества. Привличат се млади специалисти, налични са развити партньорски взаимоотношения, включително международни, работи се в посока развитие на публики. Основен фокус на проекта е създаване на нов спектакъл в репертоара на театъра. Предвижда се закупуване и на ДМА - мултимедиен проектор, който да придаде мащаб на произведението и да бъде използван и в следващи спектакли на театъра. В екипа се включват млади изявени творци, както и абсолвенти от актьорските класове на НАТФИЗ. Предложеният план за реализация на проекта е детайлно разработен и в пълно съответствие с предвидените дейности и очакваните резултати. На базата на предишни проекти на организацията има основание да се вярва, че крайният резултат ще бъде стойностен културен продукт, който има потенциал да достигне до публика извън седалището на организацията.
VRKI2022-95 Исторически музей "Искра" - Казанлък Културен институт Специализирано осветление в експозиционните зали на Исторически музей България, Казанлък 01.08.2022 - 31.12.2023 20279,13 16223,30 0 Подмяна на съществуващата осветителна система в залите от постоянната експозиция на ИМ Искра с нова, съобразена със съвременниоте стандарти, както и с актуалните условия за безопасност. Проектът е насочен само към закупуване на музейно оборудване (осветление) и не отговаря на приоритетите на програмата. Кандидатът не е попълнил голяма част от Приложение № 2 - План на дейностите. В Приложение № 1 не е представен екип по проекта и не са представени автобиографии. Проектното предложение не предвижда създаване на културен продукти или културно съдържание, липсва артистична част или друго съдържание, не са предвидени образователи дейности, дейности за насърчаване на професионалното развитие и др. Проектът не достига минималния брой точки, необходими за финансиране по Програмата.
VRKI2022-96 Исторически музей - Дупница Културен институт "Иновативни елементи и КРР на ДКЦ за постоянната експозиция на ИМ-Дупница" България, Дупница 15.07.2022 - 15.12.2023 14820 14820 3900.00 Изграждане на 3D изображения на археологически обекти, важни за древното минало на района , дългогодишно проучвани от музея. Тяхната визуализация в музейното пространство чрез 3D модели ще допълни и развие музейният разказ пред бъдещите посетители от най-различна възраст. Консервационно реставрационните дейности върху ценни движими културни ценности /икони и документи/ ще даде възможност за включването им в бъдещата постоянна експозиция на музея. Кандидатът е организация с опит и активна дейност, има финансирани сериозни проекти по различни програми, включително международни. Проектното предложение има два основни дяла : реставрация на икони и изработка на 3D визуализации на археологически обекти - дейности, за които не получава средства от други източници. Важна цел на проекта е привличане на публики и принос за развитие на туристическата дейност в региона. Предложена е стандартна комуникационна стратегия, без да се поставя акцент върху медийни партньорства. Посочените партньори са изпълнителите, с които кандидатът работи по реализацията на проекта. Представеният изпълнител на 3D визуализации няма сериозна професионална биография. В представителен за фирмата сайт са показани 3D модели с незадоволително качество. Съществува сериозно опасение, че резултатът от дейността няма да отговаря на общото ниво на музея. Проектът се подкрепя само в частта за реставрация на икони. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-97 Център за подводна археология Културен институт Школа по морска история и подводна археология. Интердисциплинарни методи и иновации. България 20.07.2022 - 20.12.2023 60000,00 48000,00 48000.00 Проектът предвижда провеждането на обучение на пет студенти по археология и/или млади дипломирани археолози.Школата ще бъде съчетана с реална полева работа, така че курсистите ще изкарат практически водолазен курс, теоретични курсове за методологията на подводната археологическа работа и ще могат да участват в подводни разкопки по време или след провеждането на обучението.Основните направления в школата е интердисциплинарно обучение -морска геофизика, фотограметрия, въздушно моделиране. Проектното предложение съответства на приоритетите на Програмата. Предвижда се закупуване на оборудване и софтуер за нуждите на ЦПА с цел обучение на 5-ма студенти. Дейността на ЦПА е пряко насочена към опазване на КИН и по-специално към подводната археология с отношение към популяризирането на културното наследство. Проектът ще повиши компетенциите на включения в него екип, който ще бъде обучен да работи със специализиран софтуер за обработка на данни от геофизични изследвания. Кандидатът има ясно формулирани целеви групи, които предвид проектното предложение са тясно специализирани. Желанието да представят резултатите от дейността си чрез уеб сайта на организацията ще спомогне за достигане до широк кръг ползватели. Представен е добър план за комуникация с включена информация за различните канали, които ще бъдат използвани. Проектът има ясно формулирани измерими резултати. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-98 СОФИЙСКА ОПЕРА И БАЛЕТ Културен институт ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЪРЖАВНИ, РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ България, град Белоградчик 01.08.2022 - 22.08.2022 350000 65000 65000.00 Летният фестивал ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ е новаторска идея, чиито сценични решения са свързани с поставяне на спектакли сред магическата красота на Белоградчишките скали. В програмата на седмото издание на фестивала са включени оперите НАБУКО и АИДА от Джузепе Верди и НОРМА от Винченцо Белини, балетните спектакли БАЯДЕРКА от Лудвиг Минкус, ХИЛЯДА И ЕДНА НОЩ от Фикрет Амиров и КОРСАР от Адолф Адам. Зрителите ще имат възможност да видят и популярния мюзикъл на MAMMA MIA! С песните на АББА. Отдавнашната страст на Пламен Карталов към усвояване на необичайни пространства на открито го отведе преди няколко години и на Белоградчишките скали. Проектът ще достигне до изолирани групи в Северозападна България. Разписани са целеви групи и разпространение на информация за ангажиране на публики, които да бъдат активни по време на фестивала. Доказани са привлечени партньори на местно и национално ниво. Разписани са дейности свързани с дигитално популяризиране на програмата. Предложената стратегия за комуникация отговаря на целите и целевите публики, като планът за разпространение залага на привличане на нови сътрудничества. Планът за реализация е напълно реалистичен спрямо поставените дейности, график, програма и спрямо очакваните резултати за привличане на нови публики и разширяване на наличната партньорска мрежа. Бюджетът е коректен и е съобразен с условията на Програмата. Следва с договора да се предостави обновен график на дейността.
VRKI2022-99 НХГ "Цанко Лавренов" Училище Пленер гр. Пловдив, РБългария 26.08.2022 - 31.08.2022 15000 14396 14396.00 Проектът е насочен към организиране на живописен пленер, в който ще се включат десет художници от България и Македония.Обмяната на опит и идеи, споделянето на иновативни, добри и работещи практики приложими в образователния процес насочен към учениците са сред основните очаквани резултати от дейността. Художествената продукция създадена по време на пленера може да се разглежда като заявка, показваща посоката, към която съвременните преподаватели ще разкриват и насочват своите ученици. НХГ Цанко Лавренов е учебно заведение с традиции, което успешно се развива в съвременната конкурентна среда. Привлича допълнително финансиране за основната си и съпътстваща дейност, партнира си с местни и държавни организации, осъществява и международни прояви. Проектът предвижда провеждане на живописен пленер с участието на утвърдени художници. Концепцията е добре обоснована и защитена. Резултатът ще бъде създаване на художествени творби, обмяна на опит и работа с ученици. По своя замисъл проектът не е насочен пряко към развитие на публики. Резултатите от проекта ще бъдат достъпни онлайн, както и в изложба и отпечатан каталог. Предложена е адекватна комуникационна стратегия, посочени са медиите, с които организацията по принцип работи. Планът за разпространение на резултатите е традиционен - уебсайт на организацията, канали в социални мрежи. Проектът е добре разработен и убедителен.